Møteprotokoller for Teknikk, plan- og naturkomite - 2007

Møteprotokoller Teknikk, plan- og naturkomite - 2007
Møtedato Dokument Saksliste
13.11.2007 Møteprotokoll (PDF, 311 kB) PS 1/07 Konsesjon - gnr. 93 bnr. 11,13 Gjesøen
PS 2/07 Miljø- og næringstiltak i jord- og skogbruk 2008-2011
PS 3/07 Søknad om konsesjon- Solberg gnr. 31 bnr. 3 og 61. Søker: Marie Skjevrak
PS 4/07 Lokal forskrift vedr. fartsbegrensning i sjø - Tvedestrand Havnedistrikt
PS 5/07 Interkommunalt felles brannvesen - Brannordning, samarbeidsavtale, delegasjonsinstruks og navn
PS 6/07 Anbudsinnstilling, VA Sandøya og Eidbo-Krokvåg
04.12.2007 Møteprotokoll (PDF, 172 kB) PS 7/07 Avtale mellom Tvedestrand kommune og Østerå vannverk om kommunal overtagelse av vannverket.
PS 8/07 Avtale om overtagelse av nytt kloakkanlegg i Vakil, Askerøya
PS 9/07 Feietjenesten - oppsigelse av feieavtalen med feiemester Haveland, samt endret feiehyppighet.