Møteprotokoller for Teknikk, plan- og naturkomite - 2008

Møteprotokoller Teknikk, plan- og naturkomite - 2008
Møtedato Dokument Saksliste
22.01.2008 Møteprotokoll (PDF, 289 kB) PS 1/08 Fordeling av oppgaver og ansvar i lokal viltforvaltning
PS 2/08 Konsesjon gnr. 72, gnr. 6 og 7, gnr. 71, bnr. 2 og 6 i Tvedestrand kommune. Søker: Rune Stea Christiansen og Grethe Andersen
PS 3/08 Konsesjon gnr. 84 bnr. 622 i Tvedestrand kommune. Søker: Bente Marcussen
PS 4/08 Kommunalt ansvar for tilgang på vetrinærtjenester, herunder klinisk vetrinærvakt, fra 01.01.08. Kommunesamarbeid mellom Åmli, Gjerstad, Risør, Vegårshei, Tvedestrand, froland, Arendal og Grimstad
12.02.2008 Møteprotokoll (PDF, 458 kB) PS 5/08 Lokal forskrift vedr fartsbegrensing i sjø - Tvedestrand Havnedistrikt
PS 6/08 Kommunal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner
PS 7/08 Fordeling av oppgaver og ansvar i lokal viltforvaltning.
PS 8/08 Oppfylling av boplikten ved å benytte boligen som pendlerbolig- Østerkleiv 49, Tvedestrand kommune
PS 9/08 Energi- og klimaplan for Tvedestrand kommune
PS 10/08 Planlegging av ny E18 - videre strategi
PS 11/08 Klagesak – Oppføring av bolighus på 59/23 ved Tveit. Tiltakshaver er klager. Ekstrasak
11.03.2008 Møteprotokoll (PDF, 22 kB) PS 12/08 Leieavtale mellom Tvedestrand kommune og Sandøya Vel om leie av areal ved Persøygard til parkering.
PS 13/08 Tillatelse til fradeling av tilleggsareal til 6/32, Hantho
PS 14/08 Fradeling av grunneiendom- gnr. 21 bnr. 1, Jordkjenn
PS 15/08 Utsettelse med boplikt gnr. 74 bnr. 116 - Audny Simonsen og Bjørn Nordgaard
PS 16/08 Avtale mellom Tvedestrand fotballklubb og Tvedestrand kommune om bruk av
22.04.2008 Møteprotokoll (PDF, 421 kB) PS 17/08 Fjerning av all slam/kompost/siv - Planting av nytt sivbedd, Tvedestrand RA
PS 18/08 Forslag til nye parkeringstider på Gjeving og Hagefjordbrygga.
PS 19/08 Prinsippvedtak på utbygging av fortau Albukjær - Plankedalen.
PS 20/08 Høring -endring i odelsloven, konsesjonsloven og jordloven -bestemmelser om bo- og driveplikt
PS 21/08 Fradeling av bolig på eiendommen Stornes, gnr. 32, bnr. 6,7,10,11,20 og gnr. 27, bnr. 3 i Tvedestrand kommune
PS 22/08 Forslag til Nasjonal Transportplan 2010-19 - Høringsuttalelse
20.05.2008 Møteprotokoll (PDF, 159 kB) PS 23/08 Omstillingstiltak for 2008 - Tilbakemelding
10.06.2008 Møteprotokoll (PDF, 135 kB) PS 24/08 Nytt sanitæranlegg Holt skolemuseum
02.09.2008 Møteprotokoll (PDF, 131 kB) PS 25/08 Valg av anbyder - fortau Bergendal - Gjeving
14.10.2008 Møteprotokoll (PDF, 220 kB) PS 26/08 Motorisert ferdsel på Sandøya.
PS 27/08 Tilbud om vedlikehold av Lyngmyr idrettsanlegg i 2009 - 2011.
PS 28/08 Valg av dyrevernsnemd for Aust- Agder- forslag til medlemmer og vurdering av geografisk område
PS 29/08 Valg av anbyder, Fortau Albukjær - Plankedalen
11.11.2008 Møteprotokoll (PDF, 151 kB) PS 30/08 Søknad om gratis parkering i desember 2008 - Tvedestrand næringsforening
PS 31/08 Søknad om konsesjon gnr. 38 bnr. 1 - Rostøl i Tvedestrand kommune.
09.12.2008 Møteprotokoll (PDF, 289 kB) PS 32/08 Kunnskapsbasert samfunnsutvikling - aktiv forvaltning av marine naturverdier i sjø. Et pilotprosjekt
PS 33/08 Innkreving av gebyrer for renovasjon og slam.
PS 34/08 Påklage av vedtak 2007/198-3/ Utv. nr. 39/07- Fritak for boplikt gnr. 69 bnr. 6- Ingar Olav Johannessen
PS 35/08 Innføring av årsavgift på kommunale P-plasser som ikke er avgiftsbelagt
PS 36/08 Orientering om energi- og klimaplan