Møteprotokoller for Teknikk, plan- og naturkomite - 2009

Møteprotokoller Teknikk, plan- og naturkomite - 2009
Møtedato Dokument Saksliste
27.01.2009 Møteprotokoll (PDF, 315 kB) PS 1/09 Behandling av klage på kloakkrenseanlegg Skålandsveien
PS 2/09 Innføring av årsavgift på kommunale P- plasser som ikke er avgiftsbelagt - Konsekvenser og andre mulige virkemidler.
PS 3/09 Konseptvalgutredning E-18 Langangen – Grimstad. Høring
17.03.2009 Møteprotokoll (PDF, 343 kB) PS 4/09 Søknad om omlegging av trafikken i Hovedgata/Hulgata.
PS 5/09 Søknad om fritak for kommunale avgifter for badehuset ved Einarsvika.
PS 6/09 Statlig tiltakspakke
PS 7/09 Utsettelse med boplikt gnr. 77 bnr. 22, 165 og 322- Jan Eyvind Rekvig
PS 8/09 Referat- og drøftingssaker
21.04.2009 Møteprotokoll (PDF, 21 kB) PS 9/09 Søknad fra Amtmannsvingen Eiendom AS om ettergivelse av refusjonskrav.
PS 10/09 Valg av vara til viltkontakt
PS 11/09 Fritak for boplikt- Leilighet hovedgt. 10, Tvedestrand kommune
PS 12/09 Midlertidig plassering av Parkveien
PS 13/09 Renovasjon i kystsonen, ansvarsområder/samarbeid mellom RTA og Tvedestrand kommune.
PS 14/09 Referat- og drøftingssaker
19.05.2009 Møteprotokoll (PDF, 26 kB) PS 15/09 Søknad om utsettelse av boplikt, gnr. 45 bnr. 3 og 4
PS 16/09 Utbyggingsavtale for Glastadheia 2, søknad om kommunalt tilskudd.
PS 17/09 Godkjenning av utbyggingsavtale mellom Tvedestrand kommune og Glastadheia utbyggingsselskap AS vedr. Glastadheia II.
PS 18/09 Overskridelser vedr. kloakkutbygginger til Sandøya og området Eidbo - Dypvåg.
PS 19/09 Referat- og drøftingssaker
26.05.2009 Møteprotokoll (PDF, 110 kB) PS 20/09 Nytt navn på Mølledammen/bankplassen
11.06.2009 Møteprotokoll (PDF, 20 kB) PS 21/09 Mulighetsstudie for delvis brukerfinansiering av E-18 Tvedestrand - Arendal
PS 22/09 Endring av minsteareal for hjort- Høringsforslag
PS 23/09 Forlengelse av fortau/busslommer Bergendal - Gjeving.
PS 24/09 Godkjenning av Klima- og energiplan for Tvedestrand kommune
PS 25/09 Referat- og drøftingssaker
08.09.2009 Møteprotokoll (PDF, 23 kB) PS 26/09 Justering av budsjettrammen for kloakkutbyggingen på V-Sandøya og Eidbo- Dåpvåg-Krokvåg
PS 27/09 Valg av anbyder, Ny vannledning Fjærekleivene.
PS 28/09 Søknad om konsesjon, gnr. 93 bnr. 4,- Gjesøen
PS 29/09 søknad om konsesjon, Øvre Lommavei 7 i Tvedestrand kommune, gnr. 74/59 og bnr. 6/240
PS 30/09 Søknad om deling av grunneiendom. Gnr. 97 bnr. 3
PS 31/09 Referat- og drøftingssaker
15.09.2009 Møteprotokoll (PDF, 16 kB) PS 32/09 Valg av anbyder, Ny vannledning Fjærekleivene
13.10.2009 Møteprotokoll (PDF, 22 kB) PS 33/09 Kommunal overtagelse av private kloakkpumpestasjoner.
PS 34/09 Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 23 bnr 1, Tvedestrand kommune
PS 35/09 Tilkobling av Gloppe hyttefelt (Risør) til Gjeving avløpsanlegg/renseanlegg.
PS 36/09 Referat- og drøftingssaker
10.11.2009 Møteprotokoll (PDF, 21 kB) PS 37/09 Nedklassifisering av kommunale veier
PS 38/09 Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 23 bnr. 1 i Tvedestrand kommune
PS 39/09 Konsesjonssøknad på erverv av gnr. 65 bnr. 7, Nævestad
PS 40/09 Søknad om konsesjon ved erverv av gnr. 78 bnr. 144, Vestre Sandøya
PS 41/09 Referat- og drøftingssaker
08.12.2009 Møteprotokoll (PDF, 26 kB) PS 42/09 Budsjett 2010 og handlings- og økonomiplan 2010-2013 - Uttalelse fra Teknikk, plan- og naturkomite
PS 43/09 Høring - nye fylkesveger i Aust-Agder. Forslag til handlingsprogram nye fylkesveger 2010 - 2013.
PS 44/09 E-18 Arendal - Tvedestrand - oppnevning av politiske representanter til samarbeidsgruppe
PS 45/09 Pålegg om fjerning av båt
PS 46/09 Krav om lovlighetskontroll med hjemmel i kommunelovens § 59 - Konsesjonssøknad på erverv av gnr. 23 bnr. 1 i Tvedestrand kommune
PS 47/09 Krav om lovlighetskontroll med hjemmel i kommunelovens § 59 - Konsesjonssøknad på erverv av gnr. 65 bnr. 7, Nævestad
PS 48/09 Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 84 bnr.og bnr. 21 , gnr. 86 bnr 58 mfl. og gnr. 79 og bnr. 92
PS 49/09 Referat- og drøftingssaker