Møteprotokoller for Teknikk, plan- og naturkomite - 2010

Møteprotokoller Teknikk, plan- og naturkomite - 2010
Møtedato Dokument Saksliste
26.01.2010 Møteprotokoll (PDF, 18 kB) PS 1/10 Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 97 bnr. 1 og gnr. 97 bnr. 3
PS 2/10 Referat- og drøftingssaker -orientering om lovverk rundt konsesjon v/ Leif Løhaugen -info om situasjonen i enhet for teknisk drift -info om kommunale brygger
09.03.2010 Møteprotokoll (PDF, 25 kB) PS 3/10 Klage på kommunestyrevedtak av 17.11. 2009- Boplikt 78/144
PS 4/10 Reglement for kommunale båtplasser
PS 5/10 Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 24 bnr. 2 og 5, Hagestad
PS 6/10 Evt. nedklassifisering av kommunale veier i Tvedestrand kommune
PS 7/10 Referat- og drøftingssaker: - Lovlighetskontroll - Konsesjonssak 65/7 Nævestad - Lovlighetskontroll - Konsesjonssak 23/1
16.03.2010 Møteprotokoll (PDF, 12 kB) PS 8/10 Etablering av ny offentlig godsbrygge ved Hagefjorden
PS 9/10 Referat- og drøftingssaker
13.04.2010 Møteprotokoll (PDF, 22 kB) PS 10/10 Ny behandling av konsesjon på gnr 65 bnr 7 - Nævestad
PS 11/10 Søknad om omlegging av trafikken i Hovedgata/Hulgata 2010
PS 12/10 Kompensasjon til abonnenter som har mistet vann/kloakk i vinter som følge av frosne kommunale ledninger.
PS 13/10 Referat- og drøftingssaker
18.05.2010 Møteprotokoll (PDF, 28 kB) PS 14/10 Behandling av klage på vedtak om konsesjon Arne Bjørn Mildal.
PS 15/10 Handlingsplan for Klippeblåvinge - høringsuttalelse
PS 16/10 Referat- og drøftingssaker
15.06.2010 Møteprotokoll (PDF, 21 kB) PS 17/10 Høringsuttalelse til DN's forslag tilo forskrift for utvalgte naturtyper
PS 18/10 Høringsuttalelse til DN's forslag til forskrifter for prioriterte arter
PS 19/10 Klage på adressetildeling - Paddetjennveien på Gjeving
PS 20/10 Felles teknisk norm for vann- og avløpsanlegg i kommunene Åmli, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand.
PS 21/10 Avtale mellom Tvedestrand kommune og RTA AS om lukking av Grendstøl avfallsplass - Fordeling av kostnader.
PS 22/10 Referat- og drøftingssaker
07.09.2010 Møteprotokoll (PDF, 18 kB) PS 23/10 Godkjenning av utbyggingsavtale mellom Tvedestrand kommune og Brødrene Knutsen Maskin AS vedr. Valbergheia 2, reguleringsområdet B8
PS 24/10 Referat- og drøftingssaker
PS 25/10 Søknad om konsesjon gnr. 66 bnr. 9 - Hofsdal Søndre
PS 26/10 Valg av anbud og entreprenør for utbygging av Østerå
13.10.2010 Møteprotokoll (PDF, 20 kB) PS 27/10 Søknad om konsesjon for erverv av gnr 45 bnr 2 i Tvedestrand kommune.
PS 28/10 Søknad om konsesjon for erverv av eierandeler til gnr 78 bnr 369 i Tvedestrand
PS 29/10 Klage på tildeling av adressenavnet Hageveien på Gjeving
PS 30/10 Referat- og drøftingssaker
09.11.2010 Møteprotokoll (PDF, 17 kB) PS 31/10 Godkjenning av renovasjon i kystsonen, ansvarsområder/samarbeid mellom RTA og Tvedestrand kommune.
PS 32/10 Referat- og drøftingssaker
07.12.2010 Møteprotokoll (PDF, 15 kB) PS 33/10 Motorferdsel i utmark - søknad om tillatelse fra Per J. Songedal
PS 34/10 Referat- og drøftingssaker