Møteprotokoller for Teknikk, plan- og naturkomite - 2011

Møteprotokoller Teknikk, plan- og naturkomite - 2011
Møtedato Dokument Saksliste
18.01.2011 Møteprotokoll (PDF, 14 kB) PS 1/11 Elsertifikatordningen for småkraftverk - høringsuttalelse
PS 2/11 Referat- og drøftingssaker
22.03.2011 Møteprotokoll (PDF, 21 kB) PS 3/11 Godkjenning av utbyggingsavtale mellom Tvedestrand kommune og Glastadheia Utbyggingsselskap AS vedrørende Glastadheia IIIPS 3/11 Godkjenning av utbyggingsavtale mellom Tvedestrand kommune og Glastadheia Utbyggingsselskap AS vedrørende Glastadheia III
PS 4/11 Referat- og drøftingssaker
03.05.2011 Møteprotokoll (PDF, 44 kB) PS 5/11 Forlengelse av Miljøgata, byggetrinn 2 - Bevilgning og finansiering
PS 6/11 Utskifting av gammel veibelysning på Østerå - Ekstrabevilgning
PS 7/11 Søknad om bevilgning til snørydding på Lyngør.
PS 8/11 Aktiv forvaltning av marine naturverdier i kystsonen
PS 9/11 Ekstra midler til frostsikring av VA-ledninger i sjøen
PS 10/11 Parkeringsordning i Tvedestrand sentrum
PS 11/11 Forslag om endring av diverse veinavn
PS 12/11 Kompensasjon til abonnenter som har mistet vann/kloakk som følge av frosne kommunale ledninger vinteren 2010/11
PS 13/11 Nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonslovens §7 (bopliktforskriften) - endring av forskrift
PS 14/11 Referat- og drøftingssaker
14.06.2011 Møteprotokoll (PDF, 12 kB) PS 15/11 Tilskudd til private veier
PS 16/11 Referat- og drøftingssaker
30.08.2011 Møteprotokoll (PDF, 82 kB) PS 17/11 Søknad om konsesjon på erverv av gnr 82 bnr 133 i Tvedestrand kommune
PS 18/11 Referat- og drøftingssaker
11.10.2011 Møteprotokoll (PDF, 106 kB) PS 19/11 Økning av kostnadsgrense ved pålegg om tilkobling til kommunalt avløpsanlegg
PS 20/11 Bevaringsområder i sjø i Tvedestrand kommune
PS 21/11 Søknad om konsesjon på erverv av gnr 73 bnr 1 og 155
PS 22/11 Rehabilitering av vannledninger i Hovedgata og Fjærekleiv/Bergsmyr.
PS 23/11 Pålegg om tilkobling til kommunalt avløpsanlegg via private ledninger.
PS 24/11 Fordeling av oppgaver og ansvar i lokal viltforvaltning- evaluering vedrørende organisering av kommunens viltarbeid
PS 25/11 Vedr. erverv av grunn til opparbeidet parkeringsplass ved Lyngør båtbyggeri
PS 26/11 Endring av veinavn - tildeling av nye veinavn
PS 27/11 Referat- og drøftingssaker