Møteprotokoller for Valgkomite - 2007

Møteprotokoller Valgkomite - 2007
Møtedato Dokument Saksliste
13.11.2007 Møteprotokoll (PDF, 847 kB) PS 1/07 Valg av Forliksrådsmedlemmer
PS 2/07 Valg av Eldreråd
PS 3/07 Valg av Råd for funksjonshemmede
PS 4/07 Valg av representanter til Samarbeidsutvalgene - Skolene
PS 5/07 Valg av representanter til samarbeidsutvalgene - Barnehagene
PS 6/07 Valg av arbeidsgiverrepresentanter til Administrasjonsutvalg
PS 7/07 Valg av arbeidstakerrepresentanter til Arbeidsmiljøutvalg
PS 8/07 Fast byggekomite
PS 9/07 Valg av medlemmer til Klageutvalg utgått fra Livsløpskomiteen
PS 10/07 Valg av Klageutvalg utgått fra Teknikk, plan - og natur komiteen
PS 11/07 Valg av forhandlingsutvalg, lønn
PS 12/07 Valg av forhandlingsutvalg, grunnerverv
PS 13/07 Valg av kommunens representant til Kirkelig fellesråd
PS 14/07 Oppnevning av representanter til Agderrådet 2008-2011
PS 15/07 Valg av medlemmer til Heimevernsnemnd
PS 16/07 Valg av representant og vararepresentant til styret for Interkommunalt barnevern i østregionen
PS 17/07 Valg til styret for Tvedestrand kommunale boligstiftelse
PS 18/07 Valg av medlemmer til styret for Lyngmyr sentralidrettsanlegg
PS 19/07 Valg av medlem til Tilsynsrådet for Skjærgårdsparken
PS 20/07 Valg av representant og vararepresentant til felles legevakt
PS 21/07 Valg av representant til Friluftsstyret sør
PS 22/07 Valg av representant med vara til Aust-Agder Arkivets representantskap
PS 23/07 Valg av representant til styret for Forvaltergården
PS 24/07 Ramsdalen Borettsslag - Valg av styremedlem og utsending til generalforsamling
PS 25/07 Valg av medlem og varamedlem til styret i Næs Jernverksmuseum
PS 26/07 Valg av representant og varrepresentant til styret og utsending til generalforsamling - Lisand Industrier AS
PS 27/07 Valg til styret for Tvedestrand Vel Legat
PS 28/07 Valg av styret for Ole O. Langan legat
PS 29/07 Valg av styremedlem til K. A. Kristiffersens legat
PS 30/07 Valg av styre til Alf Thorvildsen og hustrus legat
04.12.2007 Møteprotokoll (PDF, 847 kB) PS 31/07 Suppleringsvalg Forliksrådet
PS 32/07 Valg av overformyndere
PS 33/07 Valg av meddommere for perioden 01.05.08.-01.01.13, Aust-Agder tingrett
PS 34/07 Valg av lagrettsmedlemmer og meddommere for Agder lagmannsrett
PS 35/07 Valg av medlem til oppnevningsutvalg i Konfliktrådet i Agder
PS 36/07 Valg av medlemmer til særskilt utvalg for jordskiftesaker
PS 37/07 17. mai-komiteen 2008 og partias ansvar for 17. mai-komiteene 2009-2011
PS 38/07 Valg av skjønnsmenn