Møteprotokoller for Formannskapet - 2012

Møteprotokoller Formannskapet - 2012
Møtedato Dokument Saksliste
17.01.2012 Møteprotokoll (PDF, 182 kB) PS 1/12 Revisjon av reglementet for brukerrådene
PS 2/12 Oppnevning av barnas representant i plansaker
PS 3/12 Omdømmebygging og stedsutvikling
PS 4/12 Invitasjon til å foreslå kandidater til oppnevning av nye styrer for helseforetakene i Helse Sør-Øst med funksjonstid fra 2012 til 2014
PS 5/12 Valg av overformyndere
PS 6/12 Referat og drøftingssaker
14.02.2012 Møteprotokoll (PDF, 162 kB) PS 7/12 Bruk av lesebrett i politiske organ - iPad
PS 8/12 Iverksetting av vedtak gjort av kommunestyret i 2011
PS 9/12 Midlertidig utnyttelse av kommunens eiendom i Bakkeskåt - samarbeid med TRK
PS 10/12 Søknad om fritak fra verv som meddommer i tingretten
PS 11/12 Referat og drøftingssaker
13.03.2012 Møteprotokoll (PDF, 164 kB) PS 12/12 Det Digitale Agder - Inngåelse av kontrakt og godkjenning av økonomiske forpliktelser
PS 13/12 Byløft 2014 - Godkjenning av prosjektutkast
PS 14/12 Suppleringsvalg til eldrerådet 2011-2015
PS 15/12 Frivilligsentral. Oppnevning av medlemmer til styret.
PS 16/12 Referat og drøftingssaker
20.03.2012 Møteprotokoll (PDF, 148 kB) PS 17/12 Ansettelse av kommunalsjef
PS 18/12 Referat og drøftingssaker
08.05.2012 Møteprotokoll (PDF, 205 kB) PS 19/12 Etablering av råd for funksjonshemmede for perioden 2011 - 2015
PS 20/12 Overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2011 til 2012
PS 21/12 Underskuddsgaranti. Kystkulturuka
PS 22/12 Tilleggsbevilgning. Media Service
PS 23/12 Tvedestrands deltakelse i regionalt næringsfond
PS 24/12 Referat og drøftingssaker
11.06.2012 Møteprotokoll (PDF, 247 kB) PS 25/12 Årsmelding for 2011 - Tvedestrand kommune
PS 26/12 Regnskap for 2011 - Tvedestrand kommune
PS 27/12 Endring i budsjett 2012 - regnskapsresultat 2011
PS 28/12 Tilskudd til private barnehager - reviderte satser for 2012
PS 29/12 Bygging av boliger for personer med utviklingshemming - Gjennomføringsmåte, kostnadsramme og justert fremdriftsplan
PS 30/12 Budsjettkontroll pr. 1. tertial 2012
PS 31/12 Økonomiplan 2013-2016 - oppstart av økonomiplanarbeid
PS 32/12 Sammenslåing av legater og stiftelser relatert til Tvedestrand kommune - Prinsippvedtak
PS 33/12 Søknad om endring av fylkesgrensen mellom Aust-Agder og Vest-Agder - Høringsuttale fra Tvedestrand kommune
PS 34/12 Valg av skjønnsmedlemmer 2012
PS 35/12 Valg av forliksrådsmedlemmer
PS 36/12 Valg av medlemmer til særskilt utvalg for jordskiftesaker
PS 37/12 Valg av meddommere til Aust-Agder tingrett 2012
PS 38/12 Valg av lagrettsmedlemmer og meddommere for Aust-Agder lagmannsrett
PS 39/12 Referat og drøftingssaker
04.09.2012 Møteprotokoll (PDF, 172 kB) PS 40/12 Søknad om kjøp av næringsareal på Grenstøl
PS 41/12 Søknad om kommunal lånegaranti - Næs Jernverksmuseum
PS 42/12 Søknad om frafall av krav om tilbakebetaling av tilskudd/garantibeløp 2011 Knatten barnehage
PS 43/12 Klage på vedtak om endring av tidligere vedtatte satser for offentlig drifts- og kapitaltilskudd til Knatten Barnehage for 2012
PS 44/12 Utvidelse av kombinert stilling som kommuneoverlege og tilsynslege fra 01.01.2013 - Samhandlingsreformen
PS 45/12 Klage fra Alvestua Barnehage AS på vedtak om kommunalt driftstilskudd 2012
PS 46/12 Konstituering av rådmann
PS 47/12 Referat og drøftingssaker
PS 48/12 Utbygging av Lyngbakken barnehage - fremdriftsplan og godkjenning av kostnadsramme.
16.10.2012 Møteprotokoll (PDF, 176 kB) PS 49/12 Inndekning av underskudd. GoatRock Festival
PS 50/12 Budsjettkontroll pr. 2. tertial 2012
PS 51/12 Eventuelt grunnerverv i Grenstølområdet - forhandlingsmandat
PS 52/12 Kommunal planstrategi Tvedestrand kommune - organisering av arbeidet
PS 53/12 Stortingsvalget og sametingsvalget 2013 - fastsettelse av valgdag
PS 54/12 Suppleringsvalg - meddommere til Aust-Agder tingrett
PS 55/12 Suppleringsvalg - lagrettsmedlemmer
PS 56/12 Suppleringsvalg - særskilt utvalg for jordskiftesaker
PS 57/12 Referat og drøftingssaker
PS 58/12 Ansettelse av ny rådmann
13.11.2012 Møteprotokoll (PDF, 161 kB) PS 59/12 Utredning om ny kommunestruktur
PS 60/12 Referat og drøftingssaker
04.12.2012 Møteprotokoll (PDF, 296 kB) PS 61/12 Økonomiplan 2013-2016 - budsjett og handlingsplan 2013
PS 62/12 Referat og drøftingssaker
11.12.2012 Møteprotokoll (PDF, 173 kB) PS 63/12 Diverse endringer i budsjettet for 2012
PS 64/12 Møteplan - politiske møter 2013
PS 65/12 Endringer i investeringsbudsjettet for 2012 og 2013
PS 66/12 Referat og drøftingssaker