Møteprotokoller for Formannskapet - 2013

Møteprotokoller Formannskapet - 2013
Møtedato Dokument Saksliste
29.01.2013 Møteprotokoll (PDF, 177 kB) PS 1/13 Furøya - framtidig eierskap og drift
PS 2/13 Godkjenning kjøp av eiendom i forbindelse med bygging av boliger for utviklingshemmede
PS 3/13 Oppnevning av nye representanter til diverse verv i forbindelse med dødsfall
PS 4/13 Iverksetting av vedtak fattet i kommunestyret i 2012
PS 5/13 Suppleringsvalg - styret i O.E. Langans legat
PS 6/13 Referat og drøftingssaker
PS 7/13 Omorganisering av 110-sentralene i politidistriktene Telemark og Agder - uttale
05.03.2013 Møteprotokoll (PDF, 167 kB) PS 8/13 Kommunal planstrategi 2012 - 2016
PS 9/13 Kontrollmedlemskap i Grønt Punkt Norge
PS 10/13 Erverv av areal ved Lyngør båtbyggeri - stevning
PS 11/13 Referat og drøftingssaker: 1. Agder Energi AS - Ny viljeserklæring på 1-2 år om ikke å selge aksjene til kommunen - Orientering og drøfting før utarbeidelse av politisk sak til aprilmøte. 2. Rådmannens forslag til ledelse av Tvedestrandsskolen - Orientering og drøfting før utarbeidelse av politisk sak til aprilmøte. 3. Orientering om regnskapsresultatet for 2012 - Økonomistatus så langt i
16.04.2013 Møteprotokoll (PDF, 183 kB) PS 12/13 Tilskudd til private barnehager - reviderte satser for á konto i 2013
PS 13/13 Klage fra Alvestua musikkbarnehage angående avregning av tilskudd til private barnehager for 2011
PS 14/13 Endringer i budsjett 2013 for skolene
PS 15/13 Endringer i organisering og ledelse av Tvedestrandskolen
PS 16/13 Endring i organisering av Kultur/Næring
PS 17/13 Byløft 2014. Prioriteringer og fremdrift
PS 18/13 Tvedestrand kommunes eierskap i Agder Energi AS - Ny viljeserklæring for inntil 2 år.
PS 19/13 Referat og drøftingssaker: Videre strategi i forhold til krav om erstatning fra entr. Gauslå & Sønner AS
11.06.2013 Møteprotokoll (PDF, 237 kB) PS 20/13 Årsmelding for 2012 - Tvedestrand kommune
PS 21/13 Regnskap for 2012 - Tvedestrand kommune
PS 22/13 Budsjettkontroll pr. 1. tertial 2013
PS 23/13 Korrigering av enkelte enheters regnskapsresultat for 2012
PS 24/13 Tilskudd til private barnehager - endelige satser for 2012
PS 25/13 Etablering av Furøya IKS - overtagelse av gnr 98 bnr 4 samt båtbu på gnr 98 bnr 1 sammen med Aust-Agder fylkeskommune - godkjenning av selskapsavtale
PS 26/13 Referat og drøftingssaker
PS 27/13 Handlingsplan 2014-2017 - Oppstart på budsjett- og økonomiplanarbeid
PS 28/13 Eierskapsmelding 2013 - Prinsipper og prosesser for valg av kommunens styrerepresentanter m.m.
PS 29/13 Omsorgsboliger i Olav Sverres Vei, godkjenning av kostnadsramme og valg av entreprenører
PS 30/13 Visning av kommunestyremøter på kommunens nettside
27.08.2013 Møteprotokoll (PDF, 182 kB) PS 36/13 Strategisk Næringsplan
PS 37/13 Høring. Videregående skoler - skolestruktur og utfordringer
PS 38/13 Østre Agder samarbeidet - utvidelse
PS 39/13 Saksframstilling - Erverv av to parseller fra gnr 58 bnr 4, Solveien og Bergsmyr nord
PS 40/13 Referat og drøftingssaker - Orientering E18 utbygging - Evaluering av sommerens arrangement
PS 41/13 Budsjett 2013 - innstramminger - justering av enhetenes rammer
08.10.2013 Møteprotokoll (PDF, 208 kB) PS 42/13 Budsjettkontroll pr. 2. tertial 2013
PS 43/13 Arbeids- og lederavtale - oppfølging av ansettelsesforhold Rådmann
PS 44/13 Søknad om fritak fra verv som kommunestyrerepresentant
PS 45/13 Søknad om fritak fra verv som meddommer i Aust-Agder Tingrett
PS 46/13 Valg av representanter til representantskapet i Furøya IKS
PS 47/13 Nytt garasjebygg til Tvedestrand Renseanlegg.
PS 48/13 Referat og drøftingssaker
PS 49/13, Grenstøl næringsområde – Gjennomføring av grunnervervsprosess
12.11.2013 Møteprotokoll (PDF, 340 kB) PS 50/13 Møtefullmektiger til Forliksrådet. Supplerende oppnevning
PS 51/13 Strategidokument. Byløft
PS 52/13 Revisjon av Reglement for politiske organer
PS 53/13 Møteplan - politiske møter 2014
PS 54/13 Referat og drøftingssaker
PS 55/13 Eventuelt forlik med entreprenør E. Gauslå & sønner AS vedr. VA Fjærkleivene – unntatt offentlig innsyn
03.12.2013 Møteprotokoll (PDF, 470 kB) PS 56/13 Handlingsplan 2014-2017
PS 57/13 Økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014
PS 58/13 Referat og drøftingssaker
10.12.2013 Møteprotokoll (PDF, 351 kB) PS 59/13 Søknad om bruk av Bonzoplassen for Terna kafe.
PS 60/13 Endringer i budsjettet for 2013 og 2014
PS 61/13 Referat og drøftingssaker