Møteprotokoller for Formannskapet - 2014

Møteprotokoller Formannskapet - 2014
Møtedato Dokument Saksliste
28.01.2014 Møteprotokoll (PDF, 125 kB) PS 1/14 Iverksetting av vedtak fattet av kommunestyret i 2013
PS 2/14 Revisjon av reglementer for politiske organer
PS 3/14 Oppnevning av politiske ad-hoc utvalg
PS 4/14 Avtale om å benytte kommunal grunn ved Dypvåg brygge for å legge ut flytebryggeanlegg med 50 plasser.
PS 5/14 Referat og drøftingssaker
PS 6/14 Ettersendt sak: Utlysning av anbud for leie av NAV-lokaler fra høsten 2015
11.03.2014 Møteprotokoll (PDF, 145 kB) PS 7/14 Etablering av flytende Badeland i Tjenna
PS 8/14 Søknad om fritak for politiske verv
PS 9/14 Tvedestrand kommunale foreldreutvalg - søknad om talerett i Livsløpkomiteen
PS 10/14 Vurdering av ny framdriftsplan for prosjekt Hovedgata/Hulgata.
PS 11/14 Søknad om leie av parkeringsplasser for Tvedestrand hotell.
PS 12/14 Valg av ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1.1.2014.
PS 13/14 Grunnlovfesting av det lokale selvstyret
PS 14/14 Referat og drøftingssaker
29.04.2014 Møteprotokoll (PDF, 204 kB) PS 15/14 Overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2013 til 2014
PS 16/14 Tvedestrand kirkelig fellesråd - Søknad om ekstrabevilling for 2014
PS 17/14 Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015
PS 18/14 Invitasjon til å opprette stilling som byantikvar i Tvedestrand
PS 19/14 Kontrollutvalget - valg av nytt varamedlem
PS 20/14 Høring - Forskrift om distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte
PS 21/14 Referat og drøftingssaker
PS 22/14 Søknad om fritak fra politiske verv
PS 23/14 Konstituering av rådmann mm
03.06.2014 Møteprotokoll (PDF, 173 kB) PS 24/14 Endring av tjeneste- og lederorganisering i Oppfølgingsenheten og Omsorg og Rehabilitering
PS 25/14 Årsmelding for 2013 - Tvedestrand kommune
PS 26/14 Regnskap for 2013 - Tvedestrand kommune
PS 27/14 Korrigering av enkelte enheters regnskapsresultat for 2013
PS 28/14 Tilskudd til private barnehager - endelige satser for 2013
PS 29/14 Budsjettkontroll pr 1 tertial 2014
PS 30/14 Handlingsregler for ansettelses- og innkjøpsbegrensinger i 2014
PS 31/14 Strategi for prosjekt Hovedgaten / Hulgaten.
PS 32/14 Innløsing av festeforhold til Nils Tveite.
PS 33/14 Frikjøp av grunn gnr 28 bnr 63.
PS 34/14 Søknad om fritak fra politiske verv
PS 35/14 Referat og drøftingssaker
PS 36/14 Utkast til Handlingsplan 2015-2018 – Oppstart på busjett- og økonomiplanarbeidet
PS 37/14 Høring av lovfremlegg om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler før iverksetting av kommunereformen
PS 38/14 Søknad om fritak fra politiske verv
26.08.2014 Møteprotokoll (PDF, 150 kB) PS 39/14 Nytt orgel i Dypvåg kirke - kostnadsramme og finansiering
PS 40/14 Høringsuttalelse - Veileder til forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
PS 41/14 Markering av frigjøringsdagen 8. mai
PS 42/14 Utkast til Handlingsplan 2015-2018 - Oppstart på budsjett- og økonomiplanarbeidet
PS 43/14 Referat og drøftingssaker
07.10.2014 Møteprotokoll (PDF, 176 kB) PS 44/14 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 - fastsetting av valgdag
PS 45/14 Budsjettkontroll pr 2 tertial 2014
PS 46/14 Revidert sammensetning av Teknikk - plan og naturkomite
PS 47/14 Utleie av Rotestranda parkeringsplass på Gjeving.
PS 48/14 Revidering av Tvedestrand kommunes finansreglement
PS 49/14 Salg av kommunale eiendommer - organisering og oppfølgning.
PS 50/14 Møteplan politiske møter 2015
PS 51/14 Godkjenning av selskapsavtale for Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS
PS 52/14 Overtakelse av avtale- Utvikling og kjøp av boligområde Lauvåsen - Bergsmyr
PS 53/14 Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015 - stemmekretser
PS 54/14 Referat og drøftingssaker
PS 55/15 Godkjenning av salg av Lyngør skole
11.11.2014 Møteprotokoll (PDF, 175 kB) PS 56/14 Revisjon av Forskrift om politivedtekt, Tvedestrand kommune
PS 57/14 Utleie av Byløftlokaler
PS 58/14 Midlertidig bruk av det gamle rådhuset
PS 59/14 Prosess kommunereform - sammensetning av utvalg og mandat
PS 60/14 Søknad om fritak fra verv som meddommer i Aust-Agder Tingrett
PS 61/14 Referat og drøftingssaker
PS 62/14 Forespørsel fra RTA om bruk av kommunal eiendom til avfallsbod (63 m2) – Dypvåg
02.12.2014 Møteprotokoll (PDF, 163 kB) PS 63/14 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015
09.12.2014 Møteprotokoll (PDF, 142 kB) PS 64/14 Fullmakt til å inngå avtale om trekkrettigheter
PS 65/14 Fremtidig bruk av rådhuset
PS 66/14 Økning av festeavgiften for graver i Tvedestrand kommune fra 01.01.2015
PS 67/14 Referat og drøftingssaker