Møteprotokoller for Formannskapet - 2015

Møteprotokoller Formannskapet - 2015
Møtedato Dokument Saksliste
27.01.2015 Møteprotokoll (PDF, 186 kB) PS 1/15 Høring - Forslag om statliggjøring av den kommunale skatteinnkrevingen
PS 2/15 Kommunereformutvalget - Supplering med tillitsvalgt
PS 3/15 Revisjon av Forskrift om politivedtekt, Tvedestrand kommune
PS 4/15 Lokalisering av fremtidig videregående skole i Tvedestrand
PS 5/15 Iverksetting av vedtak fattet av kommunestyret sist i 2013 samt i 2014
PS 6/15 Referat og drøftingssaker
PS 7/15 Grenstøl næringsområde – Vedtak om ekspropriasjon
PS 8/15 Regional areal- og transportplan – organisering, prosess og mandat
PS 9/15 Sammenslåing av fylkesmannsembetene i Aust-Agder og Vest-Agder
10.03.2015 Møteprotokoll (PDF, 219 kB) PS 10/15 Overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2014 til 2015
PS 11/15 Søknad om tilskudd til reparasjon av orgelet i Holt kirke
PS 12/15 Revidert reglement godtgjørelse for kommunale ombud 2015
PS 13/15 Lokalisering av ny barneskole og barnehage i sentrum - ny vurdering
PS 14/15 Eventuelt kjøp av eiendommen Søsterdalen 16A, gnr. 59, bnr. 285, seksjon 2 i Tvedestrand - Eiendommen til Tjenna legekontor
PS 15/15 Referat og drøftingssaker
PS 16/15 Revidert politisk reglement 2015
PS 17/15 Sluttrapport utbygging av boliger for funksjonshemmede i Olav Sverres vei
28.04.2015 Møteprotokoll (PDF, 177 kB) PS 18/15 Tilleggsbevilling - 17. mai komiteen 2015
PS 19/15 Agder Energi AS - Ny viljeserklæring om ikke å selge aksjer og ny utbyttepolitikk
PS 20/15 Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015- 2030 Høring
PS 21/15 Revidert politisk reglement
PS 22/15 Strategisk næringsplan for Østre Agder
PS 23/15 Midlertidig bruk av rådhuset. Søknad om forlengelse
PS 24/15 Næringsareal Kalsåsen - Inntreden i opsjonsavtale til Tvedestrand Vekst AS for kjøp tomteområdet - Avregning mot Tvedestrand Vekst AS for utlagte utgifter
PS 25/15 Referat og drøftingssaker
PS 26/15 Kontrollutvalg – valg av nytt varamedlem
PS 27/15 Valg av entreprenør og finansieringsmodell for flatsprenging av næringstomt på Grenstøl
09.06.2015 Møteprotokoll (PDF, 173 kB) PS 28/15 Korrigering av enkelte enheters regnskapsresultat for 2014
PS 29/15 Regnskap 2014 - Tvedestrand kommune
PS 30/15 Tilskudd til private barnehager - endelig satser for 2014
PS 31/15 Grenstøl næringsområde - nytt vedtak om ekspropriasjon
PS 32/15 Budsjettkontroll pr 1 tertial 2015
PS 33/15 Årsmelding 2014 - Tvedestrand kommune
PS 34/15 Utleie eller salg av parkeringsareal Rotastranna på Gjeving.
PS 35/15 Etablering av betongblandeverk på Kalsåsen/Grenstøl - Eventuelt salg av næringsareal og forretningsmessige prinsipper
PS 36/15 Lokal behandling av bompengefinansiering E18
PS 37/15 Næringspolitisk handlingsplan
PS 38/15 Godkjenning av utbyggingsavtale mellom Tvedestrand kommune og Tangenheia AS vedrørende Tangenheia trinn I
PS 39/15 Utvidelse av Hovedgata 10, og frigjørelse av parkeringsareal.
PS 40/15 Søknad om tilleggsbevilgning fra Kontrollutvalget - Undersøkelse personalsak
PS 41/15 Lokalisering av ny skole og barnehage i sentrum - ny vurdering
PS 42/15 Kommunereform i Tvedestrand kommune - sondering og posisjonering
PS 43/15 Klage vedrørende skriftlig advarsel
PS 44/15 Referat og drøftingssaker
PS 45/15 Høringsuttalelse - Forslag om endringer i helligagsloven for å tillate søndagsåpne butikker
PS 46/15 Hovedgata/Hulgata - Endelig fastsettelse av kostnadsramme, finansiering og valg av entreprenør - Delegasjon
PS 47/15 Søknad om næringslån fra SørDans AS til kjøp av Baardar Akademiet
11.08.2015 Møteprotokoll (PDF, 120 kB) PS 48/15 Hovedgata/Holgata - Valg av entreprenør - Endelig kostnadsramme og finansiering
PS 49/15 Etablering av betongblandeverk på Grenstøl - Salg av næringsareal og forretningsmessige prinsipper
PS 50/15 Høring - finansiering av private barnehager
PS 51/15 Avvik ved kontroll av skjenkebevilling
PS 52/15 Referat og drøftingssaker
01.09.2015 Møteprotokoll (PDF, 150 kB) PS 53/15 Klage over nytt vedtak om ekspropriasjon - Grenstøl
PS 54/15 Forprosjekt - Møllebekken
PS 55/15 Grunnerverv Grenstøl - godkjenning av kjøpesum og vilkår
PS 56/15 Budsjett 2014 - Innstramninger - Endring av enhetenes driftsrammer
PS 57/15 Referat og drøftingssaker
PS 58/15 Utkast til Handlingsplan for 2016 – 2019 - Høring
08.09.2015 Møteprotokoll (PDF, 95 kB) PS 59/15 Eventuelt kjøp av lokalene til Fagelektro AS - Fremtidig helsehus
PS 60/15 Referat og drøftingssaker
06.10.2015 Møteprotokoll (PDF, 114 kB) PS 61/15 Budsjettkontroll pr 2 tertial 2015
PS 62/15 Rådhuset. Grunnlag for videre prosjektering
PS 63/15 Referat og drøftingssaker
PS 64/15 Endret selskapsavtale for Arendal revisjonsdistrikt IKS - Utvidelse av selskapet