Møteprotokoller for Kommunestyret - 2011

Møteprotokoller for Kommunestyret - 2011 (periode 2011-2015)
Møtedato Dokument Saksliste
25.10.2011 Møteprotokoll (PDF, 208 kB) PS 1/11 Godkjenning av kommunestyrevalget 2011
PS 2/11 Valg av Formannskap 2011-2015
PS 3/11 Valg av ordfører
PS 4/11 Valg av varaordfører
PS 5/11 Valg av valgkomité
PS 6/11 Valg av kontrollutvalg
PS 7/11 Valg av medlem og varamedlem til representskapet for Arendal
PS 8/11 Valg av Livsløpskomité
PS 9/11 Valg av teknikk-, plan- og naturkomité
PS 10/11 Valg av representant til eiermøtet i Agder Energi
PS 11/11 Valg til Kommunenes Sentralforbund
22.11.2011 Møteprotokoll (PDF, 289 kB) PS 12/11 Korrigert regnskap for 2010 - Tvedestrand kommune
PS 13/11 Videre strategi for kommunens eiendom i Bakkeskåt - tilråding fra ad-hoc-utvalg etter utlysing av eiendommen
PS 14/11 Fradeling av parsell- gnr 73 bnr 3
PS 15/11 Klage over avslag- konsesjonssøknad gnr 82 bnr 133
PS 16/11 Tilbaketrekking av konsesjon på erverv av gnr 78 bnr 144
PS 17/11 Konsesjonssøknad for eiendommen Eldborg, gnr 76 bnr 2 mfl. i Tvedestrand kommune
PS 18/11 2. gangs behandling og endelig vedtak av reguleringsplan for Hagefjordbrygga
PS 19/11 Reguleringsplan for Ulevåg boligfelt - 1 gangs behandling etter ny offentlig høring
PS 20/11 Tilleggsbevilgning Veilys Østerå
PS 21/11 Vedr. erverv av areal til opparbeidet parkeringsplass ved Lyngør båtbyggeri.
PS 22/11 Valg av sekretær for kontrollutvalget for 2012 og 2013.
PS 23/11 Valg av styremedlem til K.A. Kristoffersens legat
PS 24/11 Valg av styremedlemmer til Alf Thorvildsen og hustrus legat
PS 25/11 Valg av styret for Ole O. Langan legat
PS 26/11 Valg til styret for Tvedestrand vel legat
PS 27/11 Valg av representant til Komiteen for Tvedestrand museum - Forvaltergården
PS 28/11 Valg av medlem og varamedlem til Næs Jernverksmuseum
PS 29/11 Valg til styret for Tvedestrand kommunale boligstiftelse
PS 30/11 Valg av representant og vararepresentant til felles legevakt
PS 31/11 Valg av Fast byggekomité
PS 32/11 Valg av Klageutvalg utgått fra Teknikk-, plan og naturkomiteen
PS 33/11 Valg av medlemmer til Klageutvalg utgått fra Livsløpskomiteen
PS 34/11 Valg av arbeidsgiverrepresentanter til Administrasjonsutvalg
PS 35/11 Valg av arbeidsgiverrepresentanter til Arbeidsmiljøutvalg
PS 36/11 Valg av Eldreråd
PS 37/11 Valg av Råd for funksjonshemmede
PS 38/11 Oppnevning av barnas representant i plansaker
PS 39/11 Valg av forhandlingsutvalg, grunnerverv
PS 40/11 Valg av forhandlingsutvalg, lønn
PS 41/11 Valg av representanter til Samarbeidsutvalgene - Barnehagene
PS 42/11 Valg av representanter til Samarbeidsutvalgene - Skolene
PS 43/11 Valg av medlemmer til styret for Lyngmyr sentralidrettsanlegg
PS 44/11 Valg av representant til Friluftsrådet Sør
PS 45/11 Oppnevning av kommunalt kulturprisutvalg
PS 46/11 Valg av politisk representant og vararepresentant til viltforum
PS 47/11 Valg av kommunens representant til Kirkelig fellesråd
PS 48/11 Valg av medlemmer til heimevernsnemnd
PS 49/11 Oppnevning av kommunalt utsmykkingsutvalg 2011-2015
PS 50/11 Valg av medlem til oppnevningsutvalg i Konfliktrådet i Agder
PS 51/11 Oppnevning av møtefullmektiger, Forliksrådet
PS 52/11 Valg av medlem til Tilsynsrådet for Skjærgårdsparken
PS 53/11 Valg av representant med vara til Aust-Agder Arkivets representantskap
PS 54/11 Valg av styremedlem og utsending til generalforsamling - Ramsdalen Borettslag
PS 55/11 Referatsaker
13.12.2011 Møteprotokoll (PDF, 330 kB) PS 56/11 Eventuell nedlegging av Gjeving skole og Vestre Sandøya skole
PS 57/11 Møteplan - politiske møter 2012
PS 58/11 Innføring av fakturagebyr
PS 59/11 Diverse endringer i budsjett 2011
PS 60/11 Budsjett 2012 - handlings- og økonomiplan 2012-2015
PS 61/11 Tvedestrand kommunale boligstiftelse - garanti for lån
PS 62/11 Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen m.m.
PS 63/11 Søknad om konsesjon på vilkår på gnr 74 bnr 40- Borøy
PS 64/11 Referatsaker