Møteprotokoller for Kommunestyret - 2012

Møteprotokoller for Kommunestyret - 2012
Møtedato Dokument Saksliste
24.01.2012 Møteprotokoll (PDF, 234 kB) PS 1/12 Kommunedelplan E18 Arendal - Tvedestrand
PS 2/12 Ny gebyrforskrift konsesjons- og delingssaker
PS 3/12 Tilskudd til private veier
PS 4/12 Revisjon av betalingsregulativet for plan og byggesak
PS 5/12 Revisjon av reglementet for brukerrådene
PS 6/12 Oppnevning av barnas representant i plansaker
PS 7/12 Ungdommens kulturpris
PS 8/12 Politikkere til ungdomsrådet
PS 9/12 Kulturfond
PS 10/12 Samhandlingsreformen - godkjenning av lovpålagte samarbeidsavtaler med Sørlandet sykehus HF
PS 11/12 Om fremtidig styring av veterinærvakten som kommunene har ansvaret for
PS 12/12 Omdømmebygging og stedsutvikling
PS 13/12 Invitasjon til å foreslå kandidater til oppnevning av nye styrer for helseforetakene i Helse Sør-Øst med funksjonstid fra 2012 til 2014
PS 14/12 Valg av overformyndere
PS 15/12 Skolerute 2012 - 2013
PS 16/12 Reguleringsplan for Ulevåg boligfelt - klage på planvedtak
PS 17/12 Spillemidler til idretts- og friluftsanlegg 2012
PS 18/12 Referatsaker: - Saksfremlegg Froland kommune vedr Østre Agder samarbeidet. - Rapport, sykehjemmet Strannasenter
21.02.2012 Møteprotokoll (PDF, 247 kB) PS 19/12 Midlertidig utnyttelse av kommunens eiendom i Bakkeskåt - samarbeid med TRK
PS 20/12 2. gangs behandling og endelig vedtak av detaljregulering for del av Klåholmen
PS 21/12 2. gangs behandling og endelig vedtak av detaljregulering for Tangenheia
PS 22/12 Bruk av lesebrett i politiske organ - iPad
PS 23/12 Retningslinjer for omstilling/nedbemanning - Retningslinjer for stillingsbank - Tvedestrand kommune
PS 24/12 Iverksetting av vedtak gjort av kommunestyret i 2011
PS 25/12 17. Mai-komitéen 2012
PS 26/12 Søknad om fritak fra verv som meddommer i tingretten
PS 27/12 Klage på vedtak- søknad om konsesjon på vilkår på gnr 74 bnr 40,-Borøy
PS 28/12 Konsesjonssøknad på erverv av gnr 83 bnr 55 (Lyngør) i Tvedestrand
PS 29/12 Søknad om konsesjon på gnr 27 bnr 1 i Tvedestrand kommune
PS 30/12 E18 - Utredning av kryssaltarnativer - oppsummering.
PS 31/12 Samarbeidsavtale mellom Tvedestrand kommune og Tvedestrand Idrettsråd
PS 32/12 Endring av vedtekter kommunale barnehager
PS 33/12 Referatsaker - Referat møte ungdomsrådet 23.2- Notat Ørland kommune vedr penger til vei- Tildeling ramme landbruk 2012- Referat Østre Agder 27. januar
20.03.2012 Møteprotokoll (PDF, 341 kB) PS 34/12 Samlokalisering av Dypvåg og Gjeving skoler fra 1.8.12
PS 35/12 E18 Tvedestrand - Arendal - Utkast til kommunedelplan - høringsuttalelse.
PS 36/12 Retningslinjer for alkoholpolitikken i Tvedestrand kommune
PS 37/12 Søknad om salgsbevilling for alkoholgruppe 1 - Joker Nes Verk
PS 38/12 Søknad om salgsbevilling for alkoholgruppe 1 - Rema 1000 Tvedestrand
PS 39/12 Søknad om salgsbevilling for alkoholgruppe 1 - Joker Sandøya
PS 40/12 Søknad om salgsbevilling for alkoholgruppe 1 - Joker Gjeving
PS 41/12 Søknad om salgsbevilling for alkoholgruppe 1 - Meny Tvedestrand
PS 42/12 Søknad om salgsbevilling for alkoholgruppe 1 - Lyngør Handelshus
PS 43/12 Søknad om salgsbevilling for alkoholgruppe 1 - Coop Prix Tvedestrand
PS 44/12 Søknad om salgsbevilling - Vinmonopolet AS
PS 45/12 Søknad om salgsbevilling for alkoholgruppe 1- Kiwi Tvedestrand
PS 46/12 Søknad om skjenkebevilling - Seilmakerfruens kro
PS 47/12 Søknad om skjenkebevilling - Mays kafè
PS 48/12 Søknad om skjenkebevilling - Tollboden
PS 49/12 Søknad om skjenkebevilling - Bokhotellet Lyngørporten
PS 50/12 Søknad om skjenkebevilling - Skjerkholdt naturlaft, Eldhuset
PS 51/12 Søknad om skjenkebevilling - Bakgaarden pub og losji AS
PS 52/12 Søknad om skjenkebevilling Pauls matservice AS
PS 53/12 Søknad om skjenkebevilling - Los Bryggos
PS 54/12 Søknad om skjenkebevilling - Tvedestrand Vertshus AS
PS 55/12 Søknad om skjenkebevilling - Pers brygge
PS 56/12 Søknad om skjenkebevilling - Arendal og omegn golfklubb
PS 57/12 Søknad om skjenkebevilling - Mama Mia Moulod
PS 58/12 Søknad om skjenkebevilling - Tvedestrand Fjordhotell
PS 59/12 Søknad om skjenkebevilling- Odd Fellow
PS 60/12 2. gangs behandling og endelig vedtak av reguleringsplanen for Slotta industriområde
PS 61/12 2. gangs behandling og endelig vedtak av detaljregulering for del av Klåholmen
PS 62/12 Reguleringsplan del av Bergøya - egengodkjenning
PS 63/12 Bopliktforskriften - Prosess for evaluering
PS 64/12 Søknad om fritak for boplikt,- gnr 76 bnr 92
PS 65/12 Høringsuttalelse til Forskrift om bevaringssoner i Tvedestrand kommunes Sjøområder
PS 66/12 Det Digitale Agder - Inngåelse av kontrakt og godkjenning av økonomiske forpliktelser
PS 67/12 Byløft 2014 - Godkjenning av prosjektutkast
PS 68/12 Felles virksomhetsplan for Tvedestrandsskolen 2012
PS 69/12 Høringsuttale til ny fastlegeforskrift
PS 70/12 Valg av eldreråd 2011-2015
PS 71/12 Frivilligsentral. Oppnevning av medlemmer til styret.
PS 72/12 Retningslinjer for omstilling/nedbemanning - retningslinjer for stillingsbank - Tvedestrand kommune
PS 73/12 Årsrapport 2011 - Arbeidsmiljøutvalget
PS 74/12 GoatRock Festival
PS 75/12 Klage - Reguleringsplan for indre del av Østeråbukta
PS 76/12 Referatsaker:- Referat møte ungdomsrådet
15.05.2012 Møteprotokoll (PDF, 265 kB) PS 77/12 2. gangs behandling og endelig vedtak av kommunedelplan 2011-2022 for byggeområdene i kystsonen
PS 78/12 Kommunedelplan for E18 Tvedestrand-Arendal - Egengodkjenning
PS 79/12 2. gangs behandling og endelig vedtak av detaljregulering for Sia
PS 80/12 Ny behandling, - Søknad om fritak for boplikt, - gnr 76 bnr 92
PS 81/12 Årsmelding 2011 for kontrollutvalget
PS 82/12 Søknad om skjenkebevilling - Nids thai mat
PS 83/12 Høringsuttalelse-Landbruksmelding for Aust-Agder
PS 84/12 Kontantstøtte
PS 85/12 Samarbeidsavtale - dekning av utgifter til barnehageplass i kommunal barnehage for barn bosatt i annen kommune
PS 86/12 Overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2011 til 2012
PS 87/12 Arne Garborgs Plass
PS 88/12 Erverv av areal ved Lyngør båtbyggeri - ny vurdering
PS 89/12 Etablering av råd for funksjonshemmede for perioden 2011 - 2015
PS 90/12 Årsplan 2012 for kontrollutvalget
PS 91/12 Underskuddsgaranti. Kystkulturuka
PS 92/12 Tilleggsbevilgning. Media Service
PS 93/12 Tvedestrands deltakelse i regionalt næringsfond
PS 94/12 Søknad om Skjenkebevilling - Mama Mia Moulod
PS 95/12 Referatsaker - iPad-prosjektet - Eldreråd 8/5 - Råd funksjonshemmede 18/4 - Bevaringssoner sjø
19.06.2012 Møteprotokoll (PDF, 290 kB) PS 96/12 Årsmelding for 2011 - Tvedestrand kommune
PS 97/12 Regnskap for 2011 - Tvedestrand kommune
PS 98/12 Endring i budsjett 2012 - regnskapsresultat 2011
PS 99/12 Tilskudd til private barnehager - reviderte satser for 2012
PS 100/12 Bygging av boliger for personer med utviklingshemming - Gjennomføringsmåte, kostnadsramme og justert fremdriftsplan
PS 101/12 Budsjettkontroll pr. 1. tertial 2012
PS 102/12 Økonomiplan 2013-2016 - oppstart av økonomiplanarbeid
PS 103/12 Sammenslåing av legater og stiftelser relatert til Tvedestrand kommune - Prinsippvedtak
PS 104/12 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tvedestrand
PS 105/12 Reviderte vedtekter - Skolefritidsordningen i Tvedestrand
PS 106/12 Innføring av Kvello - metoden
PS 107/12 Gjevingmyra natur og gårdsbarnehage
PS 108/12 Endring av vedtekter i kommunale barnehager
PS 109/12 Detaljplan for gnr. 78, bnr.340 og 341 - Østernes Sandøya - 1 gangs behandling
PS 110/12 Søknad om fritak for boplikt,- gnr 76 bnr 92
PS 111/12 Søknad om utsettelse av boplikten,- gnr 82 bnr 73 Lyngør
PS 112/12 Egengodkjenning reguleringsplan Gang- og sykkelveg E 18 Bjørkenes - Lillevåje.
PS 113/12 Forslag til planprogram - kommunedelplan Trafikksikkerhet
PS 114/12 Søknad om endring av navn på postnummer 4934 Nesgrenda
PS 115/12 Søknad om endring av fylkesgrensen mellom Aust-Agder og Vest-Agder - Høringsuttale fra Tvedestrand kommune
PS 116/12 Samhandlingsreformen - lovpålagte delavtaler med Sørlandet sykehus HF - juni 2012
PS 117/12 Søknad om utvidet skjenkebevilling Tvedestrand Vertshus
PS 118/12 Tariffrevisjonen pr. 1.mai 2012 - Uravstemning
PS 119/12 Lokal fartsforskrift vedr fartsbegrensning i sjø-Tvedestrand kommune
PS 120/12 Valg av forliksrådsmedlemmer
PS 121/12 Valg av medlemmer til særskilt utvalg for jordskiftesaker
PS 122/12 Valg av skjønnsmedlemmer 2012
PS 123/12 Valg av meddommere til Aust-Agder tingrett 2012
PS 124/12 Valg av lagrettsmedlemmer og meddommere for Aust-Agder lagmannsrett
PS 125/12 Referatsaker - Referat møte eldreråd - Referat møter råd for funksjonshemmede - Årsrapport kemneren - Evnt rekrutteringsprosess ny rådmann
PS 126/12 Evt. igangsettelse av prosess for å rekruttere ny rådmann
11.09.2012 Møteprotokoll (PDF, 277 kB) PS 127/12 Søknad om frafall av krav om tilbakebetaling av tilskudd/garantibeløp 2011 Knatten barnehage
PS 128/12 Klage på vedtak om endring av tidligere vedtatte satser for offentlig drifts- og kapitaltilskudd til Knatten Barnehage for 2012
PS 129/12 Gjevingmyra Natur og Gårdsbarnehage
PS 130/12 Søknad om kommunal overtakelse av Grotten barnehage
PS 131/12 Klage fra Alvestua Barnehage AS på vedtak om kommunalt driftstilskudd 2012
PS 132/12 Rehabilitering av hovedvannledningen fra Hovedgata(Johnsenbygget) til Fjærekleivene (Rema 1000).
PS 133/12 Sambruk av bassenget ved Lyngmyr skole
PS 134/12 Reguleringsplan for Broneheia, Holmen - egengodkjenning
PS 135/12 Reguleringsplan for Østerå gnr2 bnr 35 - egengodkjenning
PS 136/12 Deling av grunneiendom gnr 6 bnr 1 Ytre vei 319
PS 137/12 Fradeling av grunneiendom gnr 69 bnr 3 Romundstadveien 24
PS 138/12 Søknad om deling av grunneiendom, gnr 60 bnr 2, Valleveien 78
PS 139/12 Forvalting av eieransvar for veilys og oppfølging av driften - Interkommunalt samarbeid.
PS 140/12 Ny tildelingsmodell for skolene i Tvedestrand
PS 141/12 Søknad om skjenkebevilling - Tvedestrand museum Forvaltergården
PS 142/12 Søknad om kjøp av næringsareal på Grenstøl
PS 143/12 Søknad om kommunal lånegaranti - Næs Jernverksmuseum
PS 144/12 Utvidelse av kombinert stilling som kommuneoverlege og tilsynslege fra 01.01.2013 - Samhandlingsreformen
PS 145/12 Konstituering av rådmann
PS 146/12 Referatsaker • Referat Råd for funksjonshemmede • Referat Eldreråd
23.10.2012 Møteprotokoll (PDF, 222 kB) PS 147/12 Ansettelse av ny rådmann
PS 148/12 Inndekning av underskudd. GoatRock Festival
PS 149/12 Budsjettkontroll pr. 2. tertial 2012
PS 150/12 Søknad om konsesjon på erverv av gnr 80 bnr 16 og 34, Lyngør
PS 151/12 Kommunal planstrategi Tvedestrand kommune - organisering av arbeidet
PS 152/12 Suppleringsvalg - meddommere til Aust-Agder tingrett
PS 153/12 Suppleringsvalg - lagrettsmedlemmer
PS 154/12 Suppleringsvalg - særskilt utvalg for jordskiftesaker
PS 155/12 Stortingsvalget og sametingsvalget 2013 - fastsettelse av valgdag
PS 156/12 Eventuelt grunnerverv i Grenstølområdet - forhandlingsmandat.
PS 157/12 Barnevernsamarbeidet i østregionen (BiØ) - forslag ny samarbeidsavtale
PS 158/12 Organisering av undervisning for minoritetsspråklige elever i Tvedestrand kommune
PS 159/12 Referatsaker
20.11.2012 Møteprotokoll (PDF, 171 kB) PS 160/12 Søknad på konsesjon på erverv av gnr 59 bnr 9 og 183 i Tvedestrand kommune
PS 161/12 Utredning om ny kommunestruktur
PS 162/12 Regler for borgerstyrt personlig assistent (BPA) - Tvedestrand kommune
PS 163/12 Referatsaker
18.12.2012 Møteprotokoll (PDF, 365 kB) PS 164/12 Leie av gårdsfasiliteter ved Dalene Gård
PS 165/12 Diverse endringer i budsjettet for 2012
PS 166/12 Endringer i investeringsbudsjettet for 2012 og 2013
PS 167/12 Økonomiplan 2013-2016 - budsjett og handlingsplan 2013
PS 168/12 Boliger til personer med rusproblematikk
PS 169/12 Godkjenning av plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012-2015
PS 170/12 Møteplan - politiske møter 2013
PS 171/12 Godkjenning av årsplan 2013 for kontrollutvalget
PS 172/12 Samhandlingsreformen - Etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgn tilbud
PS 173/12 Spillemidler til idretts- og friluftsanlegg 2012
PS 174/12 Søknad om skjenkebevilling for House Lai Lai
PS 175/12 Forvaltningsrevisjon på IKT-sikkerhet og sårbarhet i Tvedestrand kommune
PS 176/12 Referatsaker