Møteprotokoller for Kommunestyret - 2013

Møteprotokoller for Kommunestyret - 2013
Møtedato Dokument Saksliste
05.02.2013 Møteprotokoll (PDF, 231 kB) PS 1/13 Forslag til planprogram - kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
PS 2/13 Søknad om statlige midler - Styrking av kommunalt barnevern 2013
PS 3/13 Søknad om skjenkebevilling House Lai Lai
PS 4/13 Klage på enkeltvedtak om ikke å gi offentlig tilskudd til Gjevingmyra Natur & Gårdsbarnehage
PS 5/13 Furøya - framtidig eierskap og drift
PS 6/13 Oppnevning av nye representanter til diverse verv i forbindelse med dødsfall
PS 7/13 Iverksetting av vedtak fattet i kommunestyret i 2012
PS 8/13 Suppleringsvalg - styret i O.E. Langans legat
PS 9/13 Omorganisering av 110-sentralene i politidistriktene Telemark og Agder - Uttale
PS 10/13 Søknad om konsesjon på erverv av gnr 74 bnr 52 i Tvedestrand kommune
PS 11/13 Søknad om konsesjon på erverv av gnr 74 bnr 45 seksjon 1
PS 12/13 Fritak for søknad om konsesjon,- gnr 74 bnr 171
PS 13/13 Revidert gebyrregulativ for plan, byggesak og oppmåling 2013
PS 14/13 Godkjenning kjøp av eiendom i forbindelse med bygging av boliger for utviklingshemmede
PS 15/13 Rapport- evaluering av dagens bopliktsordning i Tvedestrand kommune
PS 16/13 Reguleringsplan for Åstø, Øygardsliene,  Krokvåg, 3 gangs behandling
PS 17/13 Referatsaker
12.03.2013 Møteprotokoll (PDF, 222 kB) PS 18/13 Erverv av areal ved Lyngør båtbyggeri - stevning
PS 19/13 Strategi for salg av kommunale eiendommer.
PS 20/13 Søknad om statlig midler til interkommunalt barnevern i Øst-regionen 100 % stilling - Satsing på kommunalt barnevern 2013
PS 21/13 Utredning interkommunalt barnevern i østregionen
PS 22/13 Kommunal planstrategi 2012 - 2016
PS 23/13 Årsrapport 2012 - Arbeidsmiljøutvalget
PS 24/13 17. Mai-komiteen 2013
PS 25/13 Kontrollmedlemskap i Grønt Punkt Norge
PS 26/13 Referatsaker
23.04.2013 Møteprotokoll (PDF, 276 kB) PS 27/13 Kjøp av Furøya gnr 98 bnr 4
PS 28/13 Evaluering av parkeringsordningen i Tvedestrand kommune
PS 29/13 Reguleringsplan Frivold, Borøy - egengodkjenning
PS 30/13 Reguleringsplan Bergsmyr øst- egengodkjenning
PS 31/13 Planprogram for kommunedelplan om idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014- 17
PS 32/13 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tvedestrand 2013
PS 33/13 Fordeling av kulturmidler
PS 34/13 Søknad om tilskudd til Sandøya barnehage
PS 35/13 Søknad om skjenke- og serveringsbevilling Tvedestrand Hotell
PS 36/13 Endring i organisering av Kultur/Næring
PS 37/13 Endringer i budsjett 2013 for skolene
PS 38/13 Endringer i organisering og ledelse av Tvedestrandskolen
PS 39/13 Klage fra Alvestua musikkbarnehage angående avregning av tilskudd til private barnehager for 2011
PS 40/13 Tilskudd til private barnehager - reviderte satser for á konto i 2013
PS 41/13 Byløft 2014. Prioriteringer og fremdrift
PS 42/13 Tvedestrand kommunes eierskap i Agder Energi AS - Ny viljeserklæring for inntil 2 år.
PS 43/13 Referatsaker
18.06.2013 Møteprotokoll (PDF, 330 kB) PS 44/13 Evaluering av bopliktordningen - forskrift etter konsesjonslovens § 7
PS 45/13 Forslag til planprogram - barnehageplan
PS 46/13 Reguleringsplan for del av Østerå gnr. 2, bnr 5 - 2 gangs behandling
PS 47/13 Reguleringsplan for Lauvåsen - egengodkjenning
PS 48/13 Eierskapsmelding 2013 - Prinsipper og prosesser for valg av kommunens styrerepresentanter m.m.
PS 49/13 Tilskudd til private barnehager - endelige satser for 2012
PS 50/13 Årsmelding for 2012 - Tvedestrand kommune
PS 51/13 Regnskap for 2012 - Tvedestrand kommune
PS 52/13 Korrigering av enkelte enheters regnskapsresultat for 2012
PS 53/13 Budsjettkontroll pr. 1. tertial 2013
PS 54/13 Handlingsplan 2014-2017 - Oppstart på budsjett- og økonomiplanarbeid
PS 55/13 Klage på PS 34/13 søknad om tilskudd til Sandøya barnehage
PS 56/13 Tvedestrandsskolens deltakelse i forsknings og utviklingsprosjektet Skolen som arena for barn og unges psykiske helse
PS 57/13 Søknad om skjenkebevilling - Sørlandet Maritime AS Hagefjordbrygga
PS 58/13 Søknad om skjenkebevilling fra Vertshuset Tvedestrand AS - Furøya
PS 59/13 Søknad om skjenkebevilling - Tvedestrand hotell
PS 60/13 Søknad fra Bokhotellet Lyngørporten om skjenkebevilling for charterbåter og badehus
PS 61/13 Søknad fra Vertshuset Tvedestrand AS om bevilling i Bakkeskåt for regattadagene
PS 62/13 Avvik i henhold til alkohollovgivningen - Bakgaarden pub og losji
PS 63/13 Omsorgsboliger i Olav Sverres Vei, godkjenning av kostnadsramme og valg av entreprenører
PS 64/13 Visning av kommunestyremøter på kommunens nettside
PS 65/13 Etablering av Furøya IKS - overtagelse av gnr 98 bnr 4 samt båtbu på gnr 98 bnr 1 sammen med Aust-Agder fylkeskommune - godkjenning av selskapsavtale
PS 66/13 Friluftsrådet Sør - forslag til nye vedtekter
PS 67/13 Høringsuttalelse - endret forskrift om friluftsaktiviteter
PS 68/13 Referatsaker - referat to siste møter i eldreråd - Nedgravd renovasjonsløsning i
03.09.2013 Møteprotokoll (PDF, 231 kB) PS 69/13 Søknad om skjenkebevilling - Mama Mia Søgnebrygga
PS 70/13 Søknad om skjenkebevilling - kafè Gaia
PS 71/13 Reguleringsplan for Høyheia Terrasse - avsluttende behandling
PS 72/13 Høring. Videregående skoler - skolestruktur og utfordringer
PS 73/13 Budsjett 2013 - innstramminger - justering av enhetenes rammer
PS 74/13 Prinsipper for oppnevning av 17. mai komite i Tvedestrand
PS 75/13 Areal og transportplan - kommunal deltakelse i regionalt prosjekt
PS 76/13 Høring. Aktive Austegder Regional plan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet - lokale og regionale kulturanreaner Aust-Agder 2014-2017
PS 77/13 Raet nasjonalpark - innspill til melding om oppstart
PS 78/13 Saksframstilling - Erverv av to parseller fra gnr 58 bnr 4, Solveien og Bergsmyr nord
PS 79/13 Høringsutkast - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014- 2017
PS 80/13 Strategisk Næringsplan
PS 81/13 Stiftelsen Den flyvende hollender - nedlegging
PS 82/13 Østre Agder samarbeidet - utvidelse
PS 83/13 Aust-Agder fylkeskommune - Planprogram for likestilling, inkludering og mangfold på Agder - høringsuttalelse
PS 84/13 Referatsaker
15.10.2013 Møteprotokoll (PDF, 419 kB) PS 85/13 Budsjettkontroll pr. 2. tertial 2013
PS 86/13 Utvidelse av kostnadsramme for nytt garasjebygg til Tvedestrand Renseanlegg - Valg av entreprenør
PS 87/13 Etablering av nedgravd renovasjonsløsning for Tvedestrand sentrum
PS 88/13 Godkjenning av utbyggingsavtale mellom Tvedestrand kommune og Activa Eiendom AS for del av Valbergheia II
PS 89/13 Forvaltning av Smithesamlingen
PS 90/13 Barnehageplan 2013 - 2017
PS 91/13 Søknad om skjenkebevilling - La locanda di Marie
PS 92/13 Arbeids- og lederavtale - oppfølging av ansettelsesforhold Rådmann
PS 93/13 Valg av representanter til representantskapet i Furøya IKS
PS 94/13 Søknad om fritak fra verv som kommunestyrerepresentant
PS 95/13 NAV Tvedestrand - Forsterket innsats rettet mot ungdom under 25 - Tiltakskoordinator
PS 96/13 Søknad om fritak fra verv som meddommer i Aust-Agder Tingrett
PS 97/13 Legetjenesten i kommunen - Fremtidige løsninger
PS 98/13 Grenstøl Næringsområde - gjennomføring av grunnervervsprosess
PS 99/13 Referatsaker
19.11.2013 Møteprotokoll (PDF, 394 kB) PS 100/13 Bakgaarden pub og losji AS - avvik ihht alkohollovgivningen
PS 101/13 Utleie av Kommunale Parkeringsplasser i Bakkeskåt
PS 102/13 Reguleringsplan Engene, Normannvik - egengodkjenning
PS 103/13 Detaljreguleringsplan for Rørkil del II - 2.gangsbehandling av forslag til reguleringsplan
PS 104/13 Saksframlegg - Tillatelse til fradeling etter jordlova - gnr 65 bnr 3
PS 105/13 Møtefullmektiger til Forliksrådet. Supplerende oppnevning
PS 106/13 Strategidokument. Byløft
PS 107/13 Revisjon av Reglement for politiske organer
PS 108/13 Møteplan - politiske møter 2014
PS 109/13 Samhandlingsreformen - Opprettelse av prosjektstilling innenfor e-helse og velferdsteknologi i Østre Agder
PS 110/13 Barnas representant i plansaker
PS 111/13 Referatsaker - referat fra møte i eldreråd - referat fra møte i råd for funksjonshemmede - orientering om planlagt tur til varmere strøk for pasienter ved Strannasenteret
PS 112/13 Eventuelt forlik med entreprenør E. Gauslå & Sønner AS vedr. VA Fjærkleivene
17.12.2013 Møteprotokoll (PDF, 355 kB) PS 113/13 Søknad om tilskudd til familiebarnehage på Gjevingmyra gårdsbruk
PS 114/13 Søknad om å utvide Alvestua Barnehage AS med 18 plasser
PS 115/13 Videreføring og regionalisering av arbeidet til Alternativ til vold (ATV) i Arendal
PS 116/13 Endringer i budsjettet for 2013 og 2014
PS 117/13 Handlingsplan 2014-2017
PS 118/13 Økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014
PS 119/13 Revidering av retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd til ikke kommunale barnehager - telletidspunkter
PS 120/13 Søknad om bruk av Bonzoplassen for Terna kafe.
PS 121/13 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-2017 - endelig vedtak
PS 122/13 Høringsuttale - forslag til endring av lov 2. juni1987 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. og forskrift 8. juni205.nr 538 om omsetning av alkoholholdig drikk.
PS 123/13 Godkjenning av årsplan 2014 for Kontrollutvalget
PS 124/13 Valg av ny personlig varamedlem til representantskapet i Furøya IKS
PS 125/13 Søknad om deling av gnr 73 bnr 3 Songe
PS 126/13 Dispensasjon etter jordlova § 9 til omdisponering av dyrka jord på gnr 5 bnr 19 Slotta
PS 127/13 Referatsaker
PS 128/13 Reguleringsplanprosess E18 – overføring av myndighet til vegvesenet