Møteprotokoller for Kommunestyret - 2014

Møteprotokoller for Kommunestyret - 2014
Møtedato Dokument Saksliste
04.02.2014 Møteprotokoll (PDF, 177 kB) PS 1/14 Deling etter jordlova § 12 - gnr 59 bnr 3 i Tvedestrand kommune
PS 2/14 Fradeling av bebygd parsell av gnr 97 bnr 19 etter jordlova § 12
PS 3/14 Saksfremstilling - Fastsetting av planprogram, Områdeplan for Grenstøl næringsområde, del I
PS 4/14 Oppstart av planarbeid for ny forbindelsesvei mellom Grenstøl og FV411
PS 5/14 Avtale om å benytte kommunal grunn ved Dypvåg brygge for å legge ut flytebryggeanlegg med 50 plasser.
PS 6/14 Utvidet 17. mai komite i Tvedestrand
PS 7/14 Endret plassering av mottaksanlegg for renovasjon - nedgravd løsning.
PS 8/14 Revidert Handlingsprogram for Fylkesveger
PS 9/14 Tvedestrand kulturpris - statutter
PS 10/14 Utlysning av anbud for leie av NAV-lokaler fra høsten 2015.
PS 11/14 Revisjon av reglementer for politiske organer
PS 12/14 Oppnevning av politiske ad hoc-utvalg
PS 13/14 Iverksetting av vedtak fattet av kommunestyret i 2013
PS 14/14 Referatsaker
PS 15/14 Videregående skole – Oppnevning av ad hoc – utvalg vedrørende fremtidig plassering
18.03.204 Møteprotokoll (PDF, 184 kB) PS 16/14 Etablering av flytende Badeland i Tjenna
PS 17/14 Vurdering av ny framdriftsplan for prosjekt Hovedgata/Hulgata.
PS 18/14 Søknad om leie av parkeringsplasser for Tvedestrand hotell.
PS 19/14 2.gangs behandling - Reguleringsplan for del av Svabukta
PS 20/14 Detaljreguleringsplan for Langesand gnr. 6 bnr. 50,56,68 og 70 - Fastsetting av planprogram
PS 21/14 Godkjenning til fradeling av parsell fra gnr 44 bnr 20 - vedtak etter jordlova § 12
PS 22/14 Valg av entreprenør for levering og montering av forbehandlingsanlegg til Tvedestrand renseanlegg
PS 23/14 Oppgradering av trykklasse for bro på Østerå - Økt kostnadsramme
PS 24/14 Sluttrapport for prosjekt Vannforsyning Fjærkleivene
PS 25/14 Tiltaksanalyse for Gjerstad/Vegår vannområde
PS 26/14 Søknad om skjenkebevilling - Terna kafé
PS 27/14 Valg av ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1.1.2014
PS 28/14 Søknad om fritak for politiske verv
PS 29/14 Tvedestrand kommunale foreldreutvalg - søknad om talerett i Livsløpkomiteen
PS 30/14 Idretts- og kulturfond i Tvedestrand
PS 31/14 Grunnlovfesting av det lokale selvstyret
PS 32/14 Søknad om statlige midler - Styrking av kommunalt barnevern 2014
PS 33/14 Plan for selskapskontroll for perioden 2013-2015
PS 34/14 Referatsaker
06.05.2014 Møteprotokoll (PDF, 211 kB) PS 35/14 Overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2013 til 2014
PS 36/14 Tvedestrand kirkelig fellesråd - Søknad om ekstrabevilling for 2014
PS 37/14 Høring - Forskrift om distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte
PS 38/14 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014
PS 39/14 Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015
PS 40/14 Kontrollutvalget - valg av nytt varamedlem
PS 41/14 Søknad om fritak fra politiske verv
PS 42/14 Regional barneverntjeneste Øst i Agder
PS 43/14 Høring - reservasjonsordning for fastleger
PS 44/14 Invitasjon til å opprette stilling som byantikvar i Tvedestrand
PS 45/14 Småbåtanlegg ved Loggen brygge - dispensasjon fra reguleringsplan og utbyggingsavtale
PS 46/14 Referatsaker
PS 47/14 Tjenna legekontor – Eventuelt kjøp av ytterligere en fastlegehjemmel og fremtidig overtagelse av driften ved legekontoret
10.06.2014 Møteprotokoll (PDF, 256 kB) PS 48/14 Endring av tjeneste- og lederorganisering i Oppfølgingsenheten og Omsorg og Rehabilitering
PS 49/14 Årsmelding for 2013 - Tvedestrand kommune
PS 50/14 Regnskap for 2013 - Tvedestrand kommune
PS 51/14 Korrigering av enkelte enheters regnskapsresultat for 2013
PS 52/14 Tilskudd til private barnehager - endelige satser for 2013
PS 53/14 Budsjettkontroll pr 1 tertial 2014
PS 54/14 Handlingsregler for ansettelses- og innkjøpsbegrensinger i 2014
PS 55/14 Utkast til Handlingsplan 2015-2018 - Oppstart på budsjett- og økonomiplanarbeidet
PS 56/14 Strategi for prosjekt Hovedgaten / Hulgaten.
PS 57/14 Museumskonsolideringsprosessen i Aust-Agder - styringsgruppens rapport til behandling
PS 58/14 Mama Mia Mouloud - Søgnebrygga - avvik i henhold til alkohollovgivningen
PS 59/14 Avvik ihenhold til alkohollovgivningen - Bakgaarden pub og losji AS
PS 60/14 Tvedestrand fjordhotell - avvik i henhold til alkohollovgivningen
PS 61/14 Søknad om skjenkebevilling for alkoholgruppe tre fra Vertshuset AS Furøya
PS 62/14 Søknad om serverings- og skjenkebevilling på Tollboden
PS 63/14 Interkommunal barneverntjeneste Øst i Agder
PS 64/14 Korrigering av tildelingsmodell for skolesektoren.
PS 65/14 Høring - Strategisk plan for kunst og kulturformidling i Aust-Agder 2015-2018
PS 66/14 Reguleringsplan for E18 Tvedestrand Arendal - 2 gangs behandling
PS 67/14 Godkjenning av endrede premisser i utbyggingsavtale for båtanlegg i Vinterstøbukta
PS 68/14 Adkomst til Bertesnes friområde
PS 69/14 Innløsing av festeforhold til Nils Tveite.
PS 70/14 Frikjøp av grunn gnr 28 bnr 63.
PS 71/14 Høring av lovfremlegg om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler før iverksettelse av kommunereformen.
PS 72/14 Kyststi
PS 73/14 Endret pris for parkering på Tjennaplassen.
PS 74/14 Søknad om fritak fra politiske verv
PS 75/14 Søknad om fritak fra politiske verv
PS 76/14 Årsmelding 2013 for Kontrollutvalget
PS 77/14 Ny sekretariatsordning for kontrollutvalget
PS 78/14 Forvaltningsrevisjonsrapport - Tilpasset opplæing og spesialundervisning
PS 79/14 Tariffoppgjør pr. 01.05.2014 - Uravstemning
PS 80/14 Referatsaker
02.09.2014 Møteprotokoll (PDF, 172 kB) PS 81/14 Godkjenning etter jordlova § 12 - deling av parsell fra gnr 87 bnr 14 i Tvedestrand kommune
PS 82/14 Skjenkebevilling - Museumshaven AS
PS 83/14 Markering av frigjøringsdagen 8. mai
PS 84/14 Nytt orgel i Dypvåg kirke - kostnadsramme og finansiering
PS 85/14 Utkast til Handlingsplan 2015-2018 - Oppstart på budsjett- og økonomiplanarbeidet
PS 86/14 Forslag til ny tannhelseplan 2015 - 2018 - Aust-Agder fylkeskommune - høring
PS 87/14 Kommunedelplan kultur Tvedestrand - forslag til planprogram
PS 88/14 Referatsaker
14.10.2014 Møteprotokoll (PDF, 1008 kB) PS 89/14 Ny redigert sluttrapport for prosjekt rehabilitering av hovedvannledning i Fjærkleivene.
PS 90/14 Holt idrettsforening - søknad om tilskudd til innkjøp av løypemaskin
PS 91/14 Godkjenning av selskapsavtale for Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS
PS 92/14 Budsjettkontroll pr 2 tertial 2014
PS 93/14 Revidering av Tvedestrand kommunes finansreglement
PS 94/14 Revidert sammensetning av Teknikk - plan og naturkomite
PS 95/14 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 - fastsetting av valgdag
PS 96/14 Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015 - stemmekretser
PS 97/14 Utvidelse av interkommunalt PPT – samarbeid
PS 98/14 Interkommunalt samarbeid - Ressurssenter for økonomi- og gjeldsrådgivning – NAV
PS 99/14 Interkommunal barneverntjeneste Tvedestrand, Risør og Gjerstad
PS 100/14 Tjenna legekontor - Kommunal overtakelse av driften
PS 101/14 Søknad om å utvide av Blåbærskogen Naturbarnehage AS med 18 plasser fra høsten 2015
PS 102/14 Plassering av Bringsverdbakken
PS 103/14 Drift av blåskjellanlegg i Tvedestrand
PS 104/14 Utleie av Rotestranda parkeringsplass på Gjeving.
PS 105/14 Fargeveileder for trehusbebyggelsen i Tvedestrand sentrum
PS 106/14 Overtakelse av avtale- Utvikling og kjøp av boligområde Lauvåsen - Bergsmyr
PS 107/14 Høringsinnspill til regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016 – 2021
PS 108/14 Anmodning om bosetting av flyktninger 2014 og 2015
PS 109/14 Salg av kommunale eiendommer - organisering og oppfølgning
PS 110/14 Godkjenning av salg av Lyngør skole
PS 111/14 Møteplan politiske møter 2015
PS 112/14 Referatsaker
18.11.2014 Møteprotokoll (PDF, 250 kB) PS 113/14 Revisjon av Forskrift om politivedtekt, Tvedestrand kommune
PS 114/14 2.gangsbehandling - Detaljregulering for Langesand gnr. 6 bnr. 50, 56, 68 og 70
PS 115/14 2.gangsbehandling - Områdeplan for Grenstøl næringsområde
PS 116/14 Utleie av Byløftlokaler
PS 117/14 Midlertidig bruk av det gamle rådhuset
PS 118/14 Forespørsel fra RTA om bruk av kommunal eiendom til avfallsbod (63 m2) - Dypvåg
PS 119/14 Prosess kommunereform - sammensetning av utvalg og mandat
PS 120/14 Høringsuttalelse - Utviklingsplan 2030 Sørlandet sykehus HF
PS 121/14 Ny sluttrapport for prosjektet rehabilitering av vannledninger i Fjærkleivene
PS 122/14 Rapport fra utvalg for å foreslå nye føringer for sosialhjelp kombinert med arbeids- og /eller utdanningsplikt
PS 123/14 Rapport fra ad-hoc utvalg for skole 2014
PS 124/14 Handlingsprogram for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2015-18
PS 125/14 Rapport fra AD-HOC utvalg for Tekniske tjenester 2014.
PS 126/14 Søknad fra Halvor Torp - om konsesjon på kjøp av gnr 19 bnr 1 og 5 Langang i Tvedestrand kommune
PS 127/14 Evalueringsrapport av badeparken i Tjenna 2014
PS 128/14 Kommunedelplan kultur Tvedestrand 2015 - 2018 - endelig vedtakelse av planprogram
PS 129/14 Søknad om fritak fra verv som meddommer i Aust-Agder Tingrett
PS 130/14 Referatsaker
131/14, Grenstøl Næringsområde – veien videre – planleggingsstrategi
16.12.2014 Møteprotokoll (PDF, 270 kB) PS 132/14 Økning av festeavgiften for graver i Tvedestrand kommune fra 01.01.2015
PS 133/14 Videreføring av prosjekt Hovedgata/Hulgata.
PS 134/14 Rehabiliteringsplan for vann- og avløpsanlegg.
PS 135/14 Utvidelse og ombygging av garderobeanlegg på Renseanlegget.
PS 136/14 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015
PS 137/14 Fullmakt til å inngå avtale om trekkrettigheter
PS 138/14 Endring av retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til ikke- kommunale barnehager i Tvedestrand kommune
PS 139/14 Friluftslivets år 2015 - valg av koordineringsgruppe
PS 140/14 Vedtak om deling etter jordloven § 12 - gnr 30 bnr 1 i Tvedestrand kommune
PS 141/14 Vedtak om deling av gnr 31 bnr 8 etter jordlova § 12
PS 142/14 Fremtidig bruk av rådhuset
PS 143/14 Høringsuttalelse - forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten
PS 144/14 Rammeplan for innføring av helse- og velferdsteknologi i Tvedestrand kommune
PS 145/14 Samhandlingsreformen - Godkjenning av delavtale 1 om oppgave- og ansvarsdeling med Sørlandet Sykehus HF
PS 146/14 Strategiplan 2015-2017 for Sørlandet sykehus HF - Høringsuttalelse
PS 147/14 Referatsaker