Møteprotokoller for Kommunestyret - 2015

Møteprotokoller for Kommunestyret - 2015(periode 2011-2015)
Møtedato Dokument Saksliste
03.02.2015 Møteprotokoll (PDF, 186 kB) PS 1/15 Lokalisering av fremtidig videregående skole i Tvedestrand
PS 2/15 Grenstøl næringsområde - vedtak om ekspropriasjon
PS 3/15 Sammenslåing av fylkesmannsembetene i Aust-Agder og Vest-Agder
PS 4/15 Høring - Forslag om statliggjøring av den kommunale skatteinnkrevingen
PS 5/15 Reguleringsplan for Lyngør del av gnr 82 bnr 169 - egengodkjenning
PS 6/15 Reguleringsplan for Fugløya - egengodkjenning
PS 7/15 Fastsetting av planprogram for indre havn
PS 8/15 17. mai-komiteen 2015
PS 9/15 Nasjonal tilskuddsordning mort barnefattigdom - søknad om støtte for 2015
PS 10/15 Kommunereformutvalget - Supplering med tillitsvalgt
PS 11/15 Revisjon av Forskrift om politivedtekt, Tvedestrand kommune
PS 12/15 Iverksetting av vedtak fattet av kommunestyret sist i 2013 samt i 2014.
PS 13/15 Søknad om konsesjon til kjøp av gnr 77 bnr 151 på Sandøya - ubebygd eiendom
PS 14/15 Regional areal- og transportplan - organisering, prosess og mandat
PS 15/15 Fastsettelse av høyeste salgspris - tvangssalg av gnr 73 bnr 3 og 20 i Tvedestrand kommune
PS 16/15 Høringsutkast - Bruksplan Solfjellparken og Langjordet
PS 17/15 Referatsaker
17.03.2015 Møteprotokoll (PDF, 310 kB) PS 18/15 Lokalisering av ny barneskole og barnehage i sentrum - ny vurdering
PS 19/15 Sluttrapport utbygging av boliger for funksjonshemmede i Olav Sverres vei
PS 20/15 Overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2014 til 2015
PS 21/15 Eventuelt kjøp av eiendommen Søsterdalen 16A, gnr. 59, bnr. 285, seksjon 2 i Tvedestrand - Eiendommen til Tjenna legekontor
PS 22/15 Nedklassifisering av kommunale veier
PS 23/15 Søknad om tilskudd til reparasjon av orgelet i Holt kirke
PS 24/15 Revidert reglement godtgjørelse for kommunale ombud 2015
PS 25/15 Revidert politisk reglement 2015
PS 26/15 Plan for tilsyn - barnehage
PS 27/15 Konsesjon ved erverv av 1/2 andel - gnr 58 bnr 12 i Tvedestrand kommune
PS 28/15 Fastsettelse av høyeste pris - tvangssalg av gnr 73 bnr 3 og 20 i Tvedestrand kommune
PS 29/15 Oppnevning av politisk ad hoc utvalg, Oppfølgingsenheten
PS 30/15 Boliger til personer med rusavhengighet
PS 31/15 Saksfremlegg - Forskrift om gebyr for behandling av plan- og byggesaker
PS 32/15 Nærmere vurdering - organisering av fysioterapitjenesten for barn
PS 33/15 Reguleringsplan for Fugløya - egengodkjenning
PS 34/15 Fugløya - godkjenning av utbyggingsavtale
PS 35/15 Detaljregulering for gnr. 59 bnr. 2 og 144 - anmodning om ny vurdering
PS 36/15 Nedsettelse av ad-hoc utvalg for vurdering av framtidig parkeringsordning.
PS 37/15 Søknad om drift av veilys FV 121
PS 38/15 Årets friluftslivkommmune 2015
PS 39/15 Serverings- og skjenkebevilling Terna kafè
PS 40/15 Referatsaker
05.05.2015 Møteprotokoll (PDF, 238 kB) PS 41/15 Revidert politisk reglement
PS 42/15 Vedtak - Reguleringsplan for Goderstadkrysset
PS 43/15 2.gangsbehandling - Reguleringsplan for Nesheia III
PS 44/15 Valg av Entreprenør og finansieringsmodell for flatsprenging av næringstomt på Grenstøl
PS 45/15 Næringsareal Kalsåsen - Inntreden i opsjonsavtale til Tvedestrand Vekst AS for kjøp tomteområdet - Avregning mot Tvedestrand Vekst AS for utlagte utgifter
PS 46/15 Bruksplan for Solfjellparken og Langjordet
PS 47/15 Strategisk næringsplan for Østre Agder
PS 48/15 Tilleggsbevilling - 17. mai komiteen 2015
PS 49/15 Midlertidige ansettelser - endring i arbeidsmiljøloven § 14-9
PS 50/15 Serverings- og skjenkebevilling for Bangarang!
PS 51/15 Serverings- og skjenkebevilling for Basthaven AS
PS 52/15 Agder Energi AS - Ny viljeserklæring om ikke å selge aksjer og ny utbyttepolitikk
PS 53/15 Kommunale målsettinger for forvaltning av hjortevilt i Tvedestrand kommune - revidering
PS 54/15 Ny forskrift om minsteareal og åpning av jakt på elg, hjort og rådyr, Tvedestrand kommune, Aust-Agder
PS 55/15 Dispensasjonsvedtak etter jordlova § 9 til midlertidig omdisponering av dyrka jord på gnr 40 bnr 4
PS 56/15 Utvikling av kommunale akuttmedisinske tjenester - Tilbud om kommunalt øyeblikkelig hjelp døgn tilbud og Arendal interkommunal legevakt
PS 57/15 Organisering av folkehelsearbeidet
PS 58/15 Kontrollutvalg - valg av nytt varamedlem
PS 59/15 Årsrapport 2014 - Arbeidsmiljøutvalget
PS 60/15 Midlertidig bruk av rådhuset. Søknad om forlengelse
PS 61/15 Referatsaker
PS 62/15 Fyrtårn for gatekunst (Street Art) – Trafostasjonen ved Dønnestadgården
16.06.2015 Møteprotokoll (PDF, 3 MB) PS 63/15 Regnskap 2014 - Tvedestrand kommune
PS 64/15 Årsmelding 2014 - Tvedestrand kommune
PS 65/15 Tilskudd til private barnehager - endelig satser for 2014
PS 66/15 Korrigering av enkelte enheters regnskapsresultat for 2014
PS 67/15 Budsjettkontroll pr 1 tertial 2015
PS 68/15 Høring Barnehageplan
PS 69/15 Høringsutkast - Kommunedelplan for kultur 2016-2019
PS 70/15 Tilstandsrapport Tvedestrandskolen 2015
PS 71/15 Lokalisering av ny skole og barnehage i sentrum - ny vurdering
PS 72/15 Hovedgata/Hulgata - Endelig fastsettelse av kostnadsramme, finansiering og valg av entreprenør - Delegasjon
PS 73/15 Utvidelse av Hovedgata 10, og frigjørelse av parkeringsareal.
PS 74/15 Utleie eller salg av parkeringsareal Rotastranna på Gjeving.
PS 75/15 Grenstøl næringsområde - nytt vedtak om ekspropriasjon
PS 76/15 Etablering av betongblandeverk på Kalsåsen/Grenstøl - Prinsippavklaringer
PS 77/15 Etablering av betongblandeverk på Kalsåsen/Grenstøl - Eventuelt salg av næringsareal og forretningsmessige prinsipper
PS 78/15 Lokal behandling av bompengefinansiering E18
PS 79/15 Godkjenning av utbyggingsavtale mellom Tvedestrand kommune og Tangenheia AS vedrørende Tangenheia trinn I
PS 80/15 2.gangsbehandling - Reguleringsplan for del av Brunåsbakken
PS 81/15 Forslag til planprogram for utvikling av eiendommen 81/15 Ytre Lyngør
PS 82/15 Interkommunal barnevernstjeneste øst i Agder
PS 83/15 Foreløpig revisjon av alkoholpolitisk handlingsplan
PS 84/15 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2015 og 2016
PS 85/15 Revidert samarbeidsavtale Østre Agder Krisesenter
PS 86/15 Høringsuttalelse - Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker
PS 87/15 Kommunereform i Tvedestrand kommune - sondering og posisjonering
PS 88/15 Aust-Agder museum og arkiv - oppnevning av representantskapsmedlemmer
PS 89/15 Oppsigelse av individuell avtale om privat praksis - helhetlige fysioterapitjenester
PS 90/15 Utarbeidelse av en Vann- og Avløpsplan for Tvedestrand kommune.
PS 91/15 Søknad om tilleggsbevilgning fra Kontrollutvalget - Undersøkelse personalsak
PS 92/15 Konsesjonsvedtak om utsettelse av byggefrist ved erverv av ubebygd tomt til boligformål
PS 93/15 Konsesjonsvedtak - kjøp av gnr 82 bnr 103 på Lyngør - ubebygd eiendom i område med nedsatt konsesjonsgrense
PS 94/15 Konsesjonsvedtak - kjøp av gnr 81 bnr 15 på Lyngør - ubebygd eiendom
PS 95/15 Konsesjonsvedtak om utsettelse av byggefrist ved erverv av ubebygd tomt til fritidsformål
PS 96/15 Referatsaker
08.09.2015 Møteprotokoll (PDF, 209 kB) PS 97/15 Budsjett 2014 - Innstramninger - Endring av enhetenes driftsrammer
PS 98/15 Utkast til Handlingsplan for 2016-2019 – Høring
PS 99/15 Grunnerverv Grenstøl - godkjenning av kjøpesum og vilkår
PS 100/15 Intensjonsavtale med Tvedestrand mannskor
PS 101/15 Oppfølging av personalsak - Rapport fra kontrollutvalget
PS 102/15 Klage over nytt vedtak om ekspropriasjon - Grenstøl
PS 103/15 Vedtak om fradeling etter jordlova §12 – parsell på gnr 53 bnr 3 i Tvedestrand kommune
PS 104/15 Vedtak om fradeling etter jordlova § 12 - parsell på gnr 90 bnr 4 i Tvedestrand kommune
PS 105/15 Vedtak - Reguleringsplan for del av Østre Løktene - gnr 80 bnr 148
PS 106/15 Reguleringsplan for Kobbervika – Dypvåg gnr 86, bnr 17 og 79, bnr 16.
PS 107/15 Avvik ved kontroll av skjenkebevilling
PS 108/15 Kunstgave til Tvedestrand by
PS 109/15 Raet nasjonalpark – høring av verneforslag
PS 110/15 Høringsforslag planprogram - Areal og transportplan 2017-2014 - uttalelse
PS 111/15 Endring av vedtekter i kommunale barnehager
PS 112/15 Årsmelding 2014 for Kontrollutvalget
PS 113/15 Forprosjekt – Møllebekken
PS 114/15 Forvaltningsrevisjon om offentlige anskaffelser - oppfølging av rapport
PS 115/15 Referatsaker
PS 116/15 Eventuelt kjøp av lokalene til Fagelektro AS – Fremtidig helsehus
13.10.2015 Møteprotokoll (PDF, 147 kB) PS 117/15 Budsjettkontroll pr 2 tertial 2015
PS 118/15 Rådhuset. Grunnlag for videre prosjektering
PS 119/15 Endret selskapsavtale for Arendal revisjonsdistrikt IKS - Utvidelse av selskapet
PS 120/15 Barnehageplan 2015 - 2019
PS 121/15 Vedtak om fradeling etter jordlova § 12 - parsell på gnr 60 bnr 7
PS 122/15 Vedtak om fradeling etter jordlova § 12 - fire punktfester på gnr 67 bnr 2 i Tvedestrand kommune
PS 123/15 Anmodning om bosetting av flyktninger
PS 124/15 Boliger til personer med rusavhengighet - ny bestilling
PS 125/15 Referatsaker