Møteprotokoller for Teknikk, plan- og naturkomite - 2011

Møteprotokoller for Teknikk, plan- og naturkomite - 2011 (periode 2011-2015)
Møtedato Dokument Saksliste
15.11.2011 Møteprotokoll (PDF, 226 kB) PS 1/11 Fradeling av parsell- gnr 73 bnr 3
PS 2/11 Klage over avslag- konsesjonssøknad gnr 82 bnr 133
PS 3/11 Vedr. erverv av areal til opparbeidet parkeringsplass ved Lyngør båtbyggeri.
PS 4/11 Tilleggsbevilgning Veilys Østerå
PS 5/11 Tilbaketrekking av konsesjon på erverv av gnr 78 bnr 144
PS 6/11 Konsesjonssøknad for eiendommen Eldborg, gnr 76 bnr 2 mfl. i Tvedestrand kommune
PS 7/11 1 gangs behandling av reguleringsplan for Slotta industriområde
PS 8/11 Reguleringsplan Sia - egengodkjenning
PS 9/11 Saksframlegg: Klage på planutvalgets vedtak i sak
PS 10/11 Klage på vedtak om endret tiltak - gnr. 77, bnr. 269 - Vestre Sandøya
PS 11/11 Reguleringsplan for Ulevåg boligfelt - 1 gangs behandling etter ny offentlig høring
PS 12/11 Kommunedelplan 2011 – 22 for kystsonen – 2. gangs behandling
PS 13/11 Referat- og drøftingssaker
PS 14/11 2.gangs behandling og endelig vedtak av reguleringsplan for Hagefjordbrygga
29.11.2011 Møteprotokoll (PDF, 178 kB) PS 15/11 Klage på vedtak om endret tiltak - gnr. 77, bnr. 269 - Vestre Sandøya
PS 16/11 Kommunedelplan 2011 - 22 for kystsonen - 2 gangs behandling
PS 17/11 Referat- og drøftingssaker
06.12.2011 Møteprotokoll (PDF, 185 kB) PS 18/11 Søknad om konsesjon på vilkår på gnr 74 bnr 40- Borøy
PS 19/11 Byggesak Hovedgaten 10-18 - Avvik og ulovlighetsoppfølgning
PS 20/11 Saksframlegg: Klage på vedtak i sak D-179/11 - vindusutforming gnr 84 bnr 18 - Gjevinggården
PS 21/11 Rammetillatelse II - Oppføring av leilighetsbygg på gnr. 74, bnr.244,247 - Labakken
PS 22/11 Referat- og drøftingssaker : - Oppfølging av boplikten