Møteprotokoller for Teknikk, plan- og naturkomite - 2012

Møteprotokoller for Teknikk, plan- og naturkomite - 2012
Møtedato Dokument Saksliste
17.01.2012 Møteprotokoll (PDF, 194 kB) PS 1/12 Om fremtidig styring av veterinærvakten som kommunene har ansvaret for
PS 2/12 Ny gebyrforskrift konsesjons- og delingssaker
PS 3/12 Tilskudd til private veier.
PS 4/12 Kommunedelplan E18 Arendal - Tvedestrand
PS 5/12 Saksframlegg: Klage på vedtak i sak D-142/11 - Balkonger på bolig gnr 74 bnr 33
PS 6/12 Revisjon av betalingsregulativet for plan og byggesak
PS 7/12 Referat- og drøftingssaker
PS 8/12 Reguleringsplan for Ulevåg boligfelt - klage på planvedtak
14.02.2012 Møteprotokoll (PDF, 226 kB) PS 9/12 Søknad om konsesjon på gnr 27 bnr 1 i Tvedestrand kommune
PS 10/12 Konsesjonssøknad på erverv av gnr 83 bnr 55 (Lyngør) i Tvedestrand
PS 11/12 Klage på vedtak- søknad om konsesjon på vilkår på gnr 74 bnr 40,-Borøy
PS 12/12 E18 - Utredning av kryssalternativer - oppsummering.
PS 13/12 2. gangs behandling og endelig vedtak av detaljregulering for Tangenheia
PS 14/12 Klage - Reguleringsplan for Dypvåg brygge
PS 15/12 Detaljplan for gnr. 78, bnr.340 og 341 - Østernes Sandøya
PS 16/12 2. gangs behandling og endelig vedtak av detaljregulering for del av Klåholmen
PS 17/12 Oppføring av ny bolig gnr 81 bnr 15 - Lyngør ytre
PS 18/12 Saksfremlegg - Marinadrift og butikk innenfor reguleringsplan for Gjevingpynten
PS 19/12 Saksfremstilling: oppføring redskapsbod på brygga, Rørkil. Tidl. reg. Forum Vinsak
PS 20/12 Saksfremlegg - Oppføring av brygge og bu til landbruksdrift gnr 84 bnr 14 Skibvik Gjeving
PS 21/12 Referat- og drøftingssaker: -Tildeling av økonomiske virkemiddel i landbruket 2012
PS 22/12 Klagesak - Oppføring av bryggeanlegg på gnr 96 bnr 1 - Nes
PS 23/12 Reguleringsplan for Høyheia Terrasse - 1 gangs behandling
PS 24/12 Reguleringsplan for Lauvåsen boligfelt - 1 gangs behandling
13.03.2012 Møteprotokoll (PDF, 225 kB) PS 25/12 Bopliktforskriften - Prosess for evaluering
PS 26/12 Fremtidig disponering/salg av kommunale eiendommer - drøfting
PS 27/12 E18 Tvedestrand - Arendal - Utkast til kommunedelplan - høringsuttalelse
PS 28/12 Søknad om fritak for boplikt, - gnr 76 bnr 92
PS 29/12 Høringsuttalelse til Forskrift om bevaringssoner i Tvedestrand kommunes sjøområder
PS 30/12 Saksfremlegg - Molo og utbedring av eksisterende brygge
PS 31/12 saksfremstilling: Dispensasjon og rammetillatelse for rivning/nybygg av brygge og flytebrygge under gnr 97 bnr 10 Sagesund
PS 32/12 Saksfremlegg - Fradeling av parsell samt oppføring av brygge og bu til landbruksdrift
PS 33/12 2. gangs behandling og endelig vedtak av reguleringsplanen for Slotta industriområde
PS 34/12 2. gangs behandling og endelig vedtak av detaljregulering for del av Klåholmen
PS 35/12 Reguleringsplan del av Bergøya - egengodkjenning
PS 36/12 Klage - Reguleringsplan for indre del av Østeråbukta
PS 37/12 Reguleringsplan for boligfelt Lauvåsen-Bergsmyr - 1 gangs behandling
PS 38/12 Referat- og drøftingssaker
PS 39/12 Vurdering av anmodning om oppsettende virkning for oppføring av bolig på gnr 81 bnr 15
08.05.2012 Møteprotokoll (PDF, 253 kB) PS 40/12 Ny behandling, - Søknad om fritak for boplikt, - gnr 76 bnr 92
PS 41/12 Høringsuttalelse-Landbruksmelding for Aust-Agder
PS 42/12 Framtidig disponering/salg av kommunale eiendommer - drøftingssak
PS 43/12 Klage - Mudring i Øytangbukta på Askerøya gnr 80 bnr 51 - 143 og 144, klager: tiltakshaver
PS 44/12 Rivning og sanering av brannskadet bolig gnr 74 bnr 186 Arrestbakken 2
bolig gnr 74 bnr 186 Arrestbakken 2 PS 45/12 1. gangs behandling av detaljregulering for Fugløya
PS 46/12 Klagebehandling - Oppføring av ny bolig gnr 81 bnr 15 - Lyngør ytre
PS 47/12 Klage på vedtak om endret tiltak gnr 77 bnr 269 Vestre Sandøya. Klager: Nabo
PS 48/12 Reguleringsplan for Åstø/Øygardsliene - 2 gangs behandling etter høring
PS 49/12 Reguleringsplan Broneheia, Holmen - høring
PS 50/12 Erverv av areal ved Lyngør båtbyggeri - ny vurdering
PS 51/12 Kommunedelplan for E18 Tvedestrand-Arendal - Egengodkjenning
PS 52/12 Klage Oppgradering av sti over Sandsheia, Dypvåg. Klager: Naboer
PS 53/12 Klage på forlengelse av eksisterende brygge gnr 76 bnr 316 Borøykilen-klager: nabo
PS 54/12 Saksfremlegg - Opprøsting av tak/fasadeendring eks hytte gnr 75 bnr 190 Storkil Borøy
PS 55/12 Klage på faktura vedr. tilsyn - Hovedgaten 10-18
PS 56/12 2. gangs behandling og endelig vedtak av detaljregulering for Sia
PS 57/12 2. gangs behandling og endelig vedtak av kommunedelplan 2011-2022 for byggeområdene i kystsonen
PS 58/12 Hovedgaten 10 - Klage på tvangsmulkt og på oppfølgning av politisk vedtak.
PS 59/12 Referat- og drøftingssaker
11.06.2012 Møteprotokoll (PDF, 207 kB) PS 60/12 Søknad om fritak for boplikt,- gnr 76 bnr 92
PS 61/12 Søknad om endring av navn på postnummer 4934 Nesgrenda
PS 62/12 Søknad om utsettelse av boplikten,- gnr 82 bnr 73 Lyngør
PS 63/12 Klage vedr. avslag for retting i matrikkel, 78/286 V. Sandøya
PS 64/12 Lokal fartsforskrift vedr fartsbegrensing i sjø-Tvedestrand kommune
PS 65/12 Forslag til planprogram - kommunedelplan Trafikksikkerhet
PS 66/12 Reguleringsplan for Høyheia Terrasse - 2 gangs behandling
PS 67/12 Oppføring avgarasje gnr 29 bnr 11 Bakkevei
PS 68/12 Egengodkjenning reguleringsplan Gang- og sykkelveg E 18 Bjørkenes - Lillevåje.
PS 69/12 Reguleringsplan for Åstø/Øygardsliene - 2 gangs behandling etter høring
PS 70/12 Detaljplan for gnr. 78, bnr.340 og 341 - Østernes Sandøya - 1 gangs behandling
PS 71/12 Referat- og drøftingssaker
04.09.2012 Møteprotokoll (PDF, 250 kB) PS 72/12 Forvalting av eieransvar for veilys og oppfølging av driften - Interkommunalt samarbeid.
PS 73/12 Rehabilitering av hovedvannledningen fra Hovedgata(Johnsenbygget) til Fjærekelivene (Rema 1000).
PS 74/12 Reguleringsplan for Østerå gnr2 bnr 35 - egengodkjenning
PS 75/12 Reguleringsplan for Broneheia, Holmen - egengodkjenning
PS 76/12 Deling av grunneiendom gnr 6 bnr 1 Ytre vei 319
PS 77/12 Fradeling av grunneiendom gnr 69 bnr 3 Romundstadveien 24
PS 78/12 Søknad om deling av grunneiendom, gnr 60 bnr 2, Valleveien 78
PS 79/12 Oppføring av enebolig med kjellerleilighet - klage på opphevelsesvedtak.
PS 80/12 Rivin/nybygg av fritidsbolig gnr 78 bnr 98 Sandøya
PS 81/12 Saksfremlegg - Oppføring av redskapsbod og skifting av vinduer mm. på hovedhus, gnr 81 bnr 39, Lyngør
PS 82/12 Klage- reparasjon/ombygging av brygge gnr 81 bnr 39 - Lyngør klager: tiltakshaver
PS 83/12 Referat- og drøftingssaker
16.10.2012 Møteprotokoll (PDF, 209 kB) PS 84/12 Søknad om konsesjon på erverv av gnr 80 bnr 16 og 34, Lyngør
PS 85/12 Hovedgaten 10 - Klage på vedtak om å stanse løpende tvangsmulkt
PS 86/12 Hovedgaten 10 - Ulovlighetsoppfølgning - Søknad om ettergivelse av tvangsmulkt.
PS 87/12 Ny behandling etter Fylkesmannens opphevelse av politisk vedtak - Oppføring av ny bolig gnr 81 bnr 15 - Lyngør ytre
PS 88/12 Klage på mudring i Øytangbukta på Askerøya gnr 80 bnr 51 - 143 og 144 klager: Fylkesmannen i Aust Agder
PS 89/12 Oppføring av anneks gnr 75 bnr 204 Dynge Borøy
PS 90/12 Reguleringsplan for Rørkil 2 - mindre reguleringsendring
PS 91/12 Reguleringsplan for Rørkil/Langesand - 1 gangs behandling
PS 92/12 Reguleringsplan for Åstø-Øygardsliene, Krokvåg - 2 gangs behandling - egengodkjenning.
PS 93/12 Referat- og drøftingssaker
13.11.2012 Møteprotokoll (PDF, 213 kB) PS 94/12 Søknad på konsesjon på erverv av gnr 59 bnr 9 og 183 i Tvedestrand kommune
PS 95/12 Saksfremstilling - dispensasjon og tillatelse til fradeling av parsell til boligformål fra gnr 75 bnr 79 Dyngø - Borøya
PS 96/12 Saksfremstilling - dispensasjon og tillatelse til nybygg garasje og rivning/nybygg anneks på gnr 84 bnr 126 Rotavn 85 Gjeving
PS 97/12 Saksfremlegg - Oppføring av bod ved brygge gnr 8 bnr 17 - Bueneveien 54
PS 98/12 Saksframlegg - Søknad om bruksendring gnr 8 bnr 33 Buene
PS 99/12 Reguleringsplan Frivold, Borøy - offentlig ettersyn
PS 100/12 Reguleringsplan for Rørkil/Langesand - 1 gangs behandling
PS 101/12 Referat- og drøftingssaker
PS 102/12 Reguleringsplan for Fugløya - Anmodning om mekling
11.12.2012 Møteprotokoll (PDF, 188 kB) PS 103/12 Bryggeutvidelse på gnr 77 bnr 269, Hauketangen, V. Sandøya
PS 104/12 Klagesak - oppføring av veranda til bolighus gnr 78 bnr 69 Sandøya
PS 105/12 Klage- reparasjon/ombygging av brygge gnr 81 bnr 39 - Lyngør klager: nabo
PS 106/12 Saksfremlegg - Klagebehandling - Oppføring av ny bolig gnr 81 bnr 15 - Lyngør ytre
PS 107/12 Referat- og drøftingssaker: -Formannskapet forslag til handlings- og økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 er gjenstand for drøftinger i komiteene