Møteprotokoller for Teknikk, plan- og naturkomite - 2013

Møteprotokoller for Teknikk, plan- og naturkomite - 2013
Møtedato Dokument Saksliste
29.01.2013 Møteprotokoll (PDF, 220 kB) PS 1/13 Rapport- evaluering av dagens bopliktsordning i Tvedestrand kommune
PS 2/13 Søknad om konsesjon på erverv av gnr 74 bnr 52 i Tvedestrand kommune
PS 3/13 Søknad om konsesjon på erverv av gnr 74 bnr 45 seksjon 1
PS 4/13 Fritak for søknad om konsesjon,- gnr 74 bnr 171
PS 5/13 Klagesak - Bruksendring/Endring i matrikkelen gnr 8 bnr 33 Buene
PS 6/13 Saksframlegg - søknad om anleggelse av flytebrygge ut fra Holmenbrygga gnr 82 bnr 162 Lyngør
PS 7/13 Klagebehandling - Oppføring av bod ved brygge gnr 8 bnr 17 - Bueneveien 54
PS 8/13 Saksfremstilling - tillatelse til riving av eksisterende uthus og dispensasjon for oppføring av nytt internatbygg Risøy Folkehøyskole gnr 83 bnr 1 Gjeving
PS 9/13 HOVEDGATEN 10 - KLAGE PÅ VEDTAK OM Å IKKE FRAFALLE TVANGSMULKT
PS 10/13 Reguleringsplan for Fugløya - behandling etter offentlig høring
PS 11/13 Reguleringsplan for Høyheia Terrasse - 3 gangs behandling
PS 12/13 Reguleringsplan Bergsmyr øst - offentlig høring
PS 13/13 Reguleringsplan for Åstø, Øygardsliene, Krokvåg, 3 gangs behandling
PS 14/13 Revidert gebyrregulativ for plan, byggesak og oppmåling 2013
PS 15/13 Referat- og drøftingssaker
05.03.2013 Møteprotokoll (PDF, 166 kB) PS 16/13 Strategi for salg av kommunale eiendommer.
PS 17/13 Reguleringsplan for Østerå gnr 2 bnr 35 - 2. gangs behandling - egengodkjenning
PS 18/13 Referat- og drøftingssaker
PS 19/13 Erverv av areal ved Lyngør båtbyggeri - stevning
16.04.2013 Møteprotokoll (PDF, 245 kB) PS 20/13 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom,- gnr 60 bnr 1 i Tvedestrand kommune
PS 21/13 Evaluering av parkeringsordningen i Tvedestrand kommune
PS 22/13 Næringsareal Kalsåsen - dispensasjonssøknad om fritak fra plankrav
PS 23/13 Reguleringsplan Engene, Normannvik - offentlig høring
PS 24/13 Reguleringsplan Frivold, Borøy - egengodkjenning
PS 25/13 Reguleringsplan for Høyheia Terrasse - 4 gangs behandling
PS 26/13 Reguleringsplan Bergsmyr øst- egengodkjenning
PS 27/13 Saksframlegg - Klage på vedtak anleggelse av flytebrygge ut fra Holmenbrygga gnr 82 bnr 162 Lyngør
PS 28/13 Saksfremstilling - tillatelse til oppføring av 2 sammenbygder sjøboder - gnr 81 bnr 18, 110 og 112 Lyngør
PS 29/13 Saksfremlegg - Riving av eksisterende og oppføring av ny redskapsbod gnr 77 bnr 28 - Vestergårdkilen, Sandøya
PS 30/13 Saksfremstilling - tillatelse til oppføring av garasje på gnr 29 bnr 11 Bakkevei
PS 31/13 Klagebehandling - Oppføring av bod ved brygge gnr 8 bnr 17 - Bueneveien 54
PS 32/13 Tilbygg til fritidsbolig, brygge og båtbu, gnr 63 bnr 13, Dalen
PS 33/13 Referat- og drøftingssaker
PS 34/13 Søknad om justering av grense i sjø for fylling på innsiden av Hagefjordbrygge
11.06.2013 Møteprotokoll (PDF, 219 kB) PS 35/13 Evaluering av bopliktordningen - forskrift etter konsesjonslovens § 7
PS 36/13 Reguleringsplan Engene, Normannvik - offentlig høring
PS 37/13 Reguleringsplan for Lauvåsen - egengodkjenning
PS 38/13 Reguleringsplan for del av Østerå gnr. 2, bnr. 5 - 2 gangs behandling
PS 39/13 Klagebehandling - Tilbygg til fritidsbolig og anneks gnr 63 bnr 13 Dalen
PS 40/13 Høringsuttalelse - endret forskrift om friluftsaktiviteter
PS 41/13 Saksframlegg - Klagesak montering av utriggere til brygge gnr 6 bnr 2 Langesand
PS 42/13 Referat- og drøftingssaker - Kjøp av tilleggsareal til 28/1 - Vedtak fylkesmannen: Dypvåg brygge, oppføring av bolig 81/15 og
25.06.2013 Møteprotokoll (PDF, 178 kB) PS 43/13 Søknad om dispensasjon og endring av rammetillatelse for gnr.74, bnr. 244- Loggen Brygge
PS 44/13 Referat- og drøftingssaker
PS 45/13 Ikke omsøkte byggearbeider på gnr 81 bnr 9 Pers Brygge Lyngør
27.08.2013 Møteprotokoll (PDF, 224 kB) PS 46/13 Reguleringsplan for Høyheia Terrasse - avsluttende behandling
PS 47/13 Ny behandling etter Fylkesmannens opphevelse av vedtak av 16.10.12 - Oppføring av ny bolig gnr 81 bnr 15 - Lyngør ytre
PS 48/13 Klage på vedtak om å gi dispensasjon og endret rammetillatelse- gnr.74, bnr.244 Loggen Brygge
PS 49/13 Klage på vedtak - Tilbygg til enebolig gnr 82 bnr 107 Odden Lyngør
PS 50/13 Saksframlegg - Klage på vedtak ny plassering av bryggeanlegg på gnr 96 bnr 1 - Nes
PS 51/13 Areal og transportplan - kommunal deltakelse i regionalt prosjekt
PS 52/13 Raet nasjonalpark - innspill til melding om oppstart
PS 53/13 Høring: Forenkling av plan og bygningsloven
PS 54/13 Referat- og drøftingssaker
08.10.2013 Møteprotokoll (PDF, 180 kB) PS 55/13 Etablering av nedgravd renovasjonsløsning for Tvedestrand sentrum.
PS 56/13 Ikke omsøkte byggearbeider på gnr 81 bnr 9 Pers Brygge Lyngør
PS 57/13 Saksframlegg - klage på vedtak oppføring av garasje gnr 32 bnr 93 Korsenstubben 4
PS 58/13 Godkjenning av utbyggingsavtale mellom Tvedestrand kommune og Activa Eiendom AS for del av Valbergheia II
PS 59/13 Referat- og drøftingssaker
12.11.2013 Møteprotokoll (PDF, 376 kB) PS 60/13 Utleie av Kommunale Parkeringsplasser i Bakkeskåt
PS 61/13 Saksframlegg - Tillatelse til fradeling etter jordlova - gnr 65 bnr 3
PS 62/13 Reguleringsplan Engene, Normannvik - egengodkjenning
PS 63/13 Detaljplan for Lyngør del av gnr. 82 bnr.169 - offentlig høring
PS 64/13 Klage på reguleringsvedtak - Lauvåsen boligfelt
PS 65/13 Reguleringsplan for Høyheia Terrasse boligfelt - klage på reguleringsvedtak
PS 66/13 Reguleringsplan for Østerå, gnr. 2 bnr. 25 - klage på reguleringsvedtak
PS 67/13 Detaljreguleringsplan for Rørkil del II - 2.gangsbehandling av forslag til reguleringsplan
PS 68/13 Saksfremstilling - klage på ny behandling etter fylkesmannens opphevelse av vedtak datert 16.10.12- Oppføring av ny bolig gnr 81 bnr 15 - Lyngør ytre
PS 69/13 Saksfremstilling: Dispensasjon og rammetillatelse for oppføring av anneks gnr 75 bnr 3 Borøyveien 501 Borøya
PS 70/13 Saksframlegg - Klage på vedtak vedr fjerning av gangbro/platting gnr 86 bnr 45 Normannvik
PS 71/13 Referat- og drøftingssaker
10.12.2013 Møteprotokoll (PDF, 327 kB) PS 72/13 Reguleringsplan for del av Svabukta boligområde - 1.gangsbehandling
PS 73/13 Dispensasjon etter jordlova § 9 til omdisponering av dyrka jord på gnr 5 bnr 19 Slotta
PS 74/13 Søknad om deling av gnr 73 bnr 3 Songe
PS 75/13 Referat- og drøftingssaker
17.12.2013 Møteprotokoll (PDF, 78 kB) PS 76/13 Reguleringsplanprosess E18 - overføring av myndighet til vegvesenet
PS 77/13 Referat- og drøftingssaker