Møteprotokoller for Teknikk, plan- og naturkomite - 2014

Møteprotokoller for Teknikk, plan- og naturkomite - 2014
Møtedato Dokument Saksliste
28.01.2014 Møteprotokoll (PDF, 129 kB) PS 1/14 Oppstart av planarbeid for ny forbindelsesvei mellom Grenstøl og FV411
PS 2/14 Revidert Handlingsprogram for Fylkesveger
PS 3/14 Endret plassering av mottaksanlegg for renovasjon - nedgravd løsning.
PS 4/14 Fradeling av bebygd parsell av gnr 97 bnr 19 etter jordlova § 12
PS 5/14 Deling etter jordlova § 12 - gnr 59 bnr 3 i Tvedestrand kommune
PS 6/14 Saksframlegg - Klage på vedtak, oppføring av platting Snaresund gnr 75 bnr 335
PS 7/14 Saksframlegg - Klage på vedtak oppføring av bolig med garasje gnr 2 bnr 160 Vallbergheia 44
PS 8/14 Saksframlegg - Klage på vedtak -innsetting av takvinduer i verneverdig hus i Måneveien, gnr 74 bnr 69
PS 9/14 Saksframlegg - Søknad om ettergodkjenning av bryggeutvidelse gnr 97 bnr 190 Furøysund 10
PS 10/14 Saksframlegg - Klage på vedtak Rivning og sanering av brannskadet og oppføring av ny bolig gnr 74 bnr 186 Arrestbakken 2
PS 11/14 Saksfremlegg: Oppføring av baldakin mellom Solveien 9 og Hovedgt 62 gnr 74 bnr 183 og 184
PS 12/14 Saksfremstilling - Fastsetting av planprogram, Områdeplan for Grenstøl næringsområde, del I
PS 13/14 Referat- og drøftingssaker
11.03.2014 Møteprotokoll (PDF, 159 kB) PS 14/14 Sluttrapport for prosjekt Vannforsyning Fjærkleivene
PS 15/14 Tiltaksanalyse for Gjerstad/Vegår vannområde
PS 16/14 Oppgradering av trykklasse for bro på Østerå - Økt kostnadsramme
PS 17/14 Valg av entreprenør for levering og montering av forbehandlingsanlegg til Tvedestrand renseanlegg
PS 18/14 Revisjon av kommuneplanens arealdel - planprogram og varsel om planoppstart.
PS 19/14 Reguleringsplan på Flauberg - Vestre Sandøya
PS 20/14 2.gangs behandling - Reguleringsplan for del av Svabukta
PS 21/14 Detaljreguleringsplan for Langesand gnr. 6 bnr. 50,56,68 og 70 - Fastsetting av planprogram
PS 22/14 Saksfremstilling - dispensasjon og rammetillatelse til oppføring av brygge/molo - gnr 93 bnr 6, Gjesøya
PS 23/14 Saksfremstilling klage - forlengelse av eksisterende brygge gnr 76 bnr 316 Borøykilen Klager: nabo
PS 24/14 Saksfremlegg: Tilbygg til eksisterende bolig gnr 29 bnr 35 Bakkevei
PS 25/14 Saksfremstilling - klage på fradeling av tilleggsareal fra gnr 29 bnr 11 Bakkevei
PS 26/14 Saksfremstilling -dispensasjon og rammetilltalelse for ombygging/tilbygg/bruksendring uthus, nybygg bod og fradeling av parsell på gnr 81 bnr 15 Lyngør
PS 27/14 Saksframlegg - Klage på oppføring av båthus gnr 96 bnr 50 Eidbostranda
PS 28/14 Godkjenning til fradeling av parsell fra gnr 44 bnr 20 - vedtak etter jordlova § 12
PS 29/14 Referat- og drøftingssaker
PS 30/14 Saksframlegg – Søknad om ettergodkjenning av bryggeutvidelse gnr 97 bnr 190,
29.04.2014 Møteprotokoll (PDF, 137 kB) PS 31/14 Saksframstilling - Klage på vedtak vedr oppføring av bolig med garasje gnr 2 bnr 160 Vallbergheia 44
PS 32/14 Klage på gebyr i forbindelse med forstøtningsmur og fylling i forbindelse med oppføring av enebolig på gnr 29 bnr 117 Bakkvei 38 A
PS 33/14 Saksfremstilling-dispensasjon for oppføring av fritidsbolig på gnr 2 bnr 14 Østeråbukta
PS 34/14 Klagebehandling - Vedtak av 28.01.14 vedr. oppføring av platting gnr 75 bnr 335 Snaresund
PS 35/14 Småbåtanlegg ved Loggen brygge - dispensasjon fra reguleringsplan og utbyggingsavtale
PS 36/14 Saksfremstilling - fradelingen av tilleggsareal fra gnr 6 bnr 11, Sjobodvollen 1
PS 37/14 Referat- og drøftingssaker
03.06.2014 Møteprotokoll (PDF, 148 kB) PS 38/14 Adkomst til Bertesnes friområde
PS 39/14 Endret pris for parkering på Tjennaplassen.
PS 40/14 Oppstart av Rehabiliteringsplan for vann og avløp
PS 41/14 Saksfremlegg - Rehabilitering med utvidelse av vinterhage - gnr 84 bnr 515, Saltrøfeltet
PS 42/14 Klage på saksbehandlingsgebyr - detaljregulering for Engene boligområde
PS 43/14 1.gangsbehandling - Detaljreguleringsplan, Langesand
PS 44/14 Reguleringsplan for E18 Tvedestrand Arendal - 2 gangs behandling
PS 45/14 Kyststi
PS 46/14 Godkjenning av endrede premisser i utbyggingsavtale for båtanlegg i Vinterstøbukta
PS 47/14 Saksfremstilling - Klage på vedtak for utlegging av flytebrygge og utbedring av vannkant og sti - gnr 75 bnr 13,310 - Borøyveien 436
PS 48/14 Referat- og drøftingssaker
24.06.2014 Møteprotokoll (PDF, 94 kB) PS 50/14 1.gangsbehandling - Områdeplan for Grenstøl næringsområde
PS 51/14 Kommuneplanens arealdel - fastsetting av planprogram
PS 52/14 Kommunal vegnorm 2014
PS 53/14 Referat- og drøftingssaker
26.08.2014 Møteprotokoll (PDF, 141 kB) PS 54/14 Reguleringsplan for Lyngør del av gnr. 82 bnr 169 - 1. gangs behandling
PS 55/14 Forespørsel om reguleringsformål, Tangenbukta, gnr/bnr 59/25 og 2/144
PS 56/14 1.gangsbehandling - Reguleringsplan for Langesand gnr 6 / bnr 50, 56, 68 og 70
PS 57/14 Områdeplan for Tvedestrand havn - Forslag til planprogram
PS 58/14 Godkjenning etter jordlova § 12 - deling av parsell fra gnr 87 bnr 14 i Tvedestrand kommune
PS 59/14 Klage på vedtak om fradeling av tilleggsarealer fra gnr 6 bnr 1, Sjøbodvollen 1
PS 60/14 Saksframlegg - søknad om bruksendring fra låve til oppholdsareal - gnr 92 bnr 14, Dypvågveien 118
PS 61/14 Saksfremlegg - Søknad om gang- og sykkelvei i forbindelse med oppføring av bolig på del av gnr 78 bnr 117 - Klåholmen, Sandøya
PS 62/14 Referat- og drøftingssaker
07.10.2014 Møteprotokoll (PDF, 120 kB) PS 63/14 Høringsinnspill til regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016 - 2021
PS 64/14 Saksfremlegg - Klage på vedtak - Innsetting av vindu - gnr 74 bnr 188 og 190, Hovedgata 23
PS 65/14 Fargeveileder for trehusbebyggelsen i Tvedestrand sentrum
PS 66/14 Drift av blåskjellanlegg i Tvedestrand
PS 67/14 Referat- og drøftingssaker
PS 68/15 Ny redigert sluttrapport for prosjekt rehabilitering av hovedvannledning i
11.11.2014 Møteprotokoll (PDF, 151 kB) PS 69/14 1.gangsbehandling - Reguleringsplan for Nesheia III
PS 70/14 2.gangsbehandling - Detaljregulering for Langesand gnr. 6 bnr. 50, 56, 68 og 70
PS 71/14 2.gangsbehandling - Områdeplan for Grenstøl næringsområde
PS 72/14 Saksframlegg - Klage på vedtak oppføring av ny garasje gnr 32 bnr 93 Korsenstubben 4
PS 73/14 Ny sluttrapport for prosjektet rehabilitering av vannledninger i Fjærkleivene
PS 74/14 Søknad om konsesjon - erverv av gnr 19 bnr 1 og 5 i Tvedestrand kommune
PS 75/14 Referat- og drøftingssaker
PS 76/14 Rapport fra AD-HOC utvalg for Tekniske tjenester 2014
09.12.2014 Møteprotokoll (PDF, 133 kB) PS 77/14 Rehabiliteringsplan for vann- og avløpsanlegg.
PS 78/14 Saksfremstilling - klage på flytting av bøyer/moringer i forbindelse med brygge på gnr 97 bnr 10 fnr 2 - Sagesund
PS 79/14 Videreføring av prosjekt Hovedgata/Hulgata.
PS 80/14 Utvidelse og ombygging av garderobeanlegg på Renseanlegget.
PS 81/14 Vedtak om deling etter jordloven § 12 - gnr 30 bnr 1 i Tvedestrand kommune
PS 82/14 Høringsuttalelse - forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten
PS 83/14 Vedtak om deling av gnr 31 bnr 8 etter jordlova § 12
PS 84/14 Saksframlegg - Nytt vedtak -søknad om bruksendring/Endring i matrikkelen gnr 8 bnr 33 Buene
PS 85/14 Referat- og drøftingssaker