Møteprotokoller for Teknikk, plan- og naturkomite - 2015

Møteprotokoller for Teknikk, plan- og naturkomite - 2015 (periode 2011-2015)
Møtedato Dokument Saksliste
27.01.2015 Møteprotokoll (PDF, 132 kB) PS 1/15 Søknad om konsesjon til kjøp av gnr 77 bnr 151 på Sandøya - ubebygd eiendom i område med nedsatt konsesjonsgrense
PS 2/15 Fastsettelse av høyeste salgspris - tvangssalg av gnr 73 bnr 3 og 20 i Tvedestrand kommune
PS 3/15 Ny klagebehandling - Tilbygg til eksisterende bolig gnr 29 bnr 35 Bakkevei
PS 4/15 Saksframlegg- Ny behandling av søknad om oppføring av bolig med garasje gnr 2 bnr 160 Vallbergheia 44
PS 5/15 Reguleringsplan for Lyngør del av gnr 82 bnr 169 - egengodkjenning
PS 6/15 Fastsetting av planprogram for indre havn
PS 7/15 1.gangsbehandling - Reguleringsplan for del av Brunåsbakken
PS 8/15 Reguleringsplan for Fugløya - egengodkjenning
PS 9/15 Referat- og drøftingssaker
PS 10/15 Oppstart av reguleringsarbeid til hytteformål – Vakil Askerøya
10.03.2015 Møteprotokoll (PDF, 158 kB) PS 11/15 Fastsettelse av høyeste pris - tvangssalg av gnr 73 bnr 3 og 20 i Tvedestrand kommune
PS 12/15 Konsesjon ved erverv av 1/2 andel - gnr 58 bnr 12 i Tvedestrand kommune
PS 13/15 Årets friluftslivkommmune 2015
PS 14/15 Nedsettelse av ad-hoc utvalg for vurdering av framtidig parkeringsordning.
PS 15/15 Nedklassifisering av kommunale veier
PS 16/15 Saksfremlegg - Forskrift om gebyr for behandling av plan- og byggesaker
PS 17/15 Saksframlegg - Klage på nytt vedtak vedr søknad om bruksendring gnr 8 bnr 33 Buene
PS 18/15 Reguleringsplan for Fugløya - egengodkjenning
PS 19/15 Fugløya - godkjenning av utbyggingsavtale
PS 20/15 Detaljregulering for gnr. 59 bnr. 2 og 144 - anmodning om ny vurdering
PS 21/15 Reguleringsplan for Kobbervika, Normannvik - 1 gangs behandling
PS 22/15 Referat- og drøftingssaker
PS 23/15 Søknad om drift av veilys FV 121
28.04.2015 Møteprotokoll (PDF, 160 kB) PS 24/15 Ny forskrift om minsteareal og åpning av jakt på elg, hjort og rådyr, Tvedestrand kommune, Aust-Agder
PS 25/15 Dispensasjonsvedtak etter jordlova § 9 til midlertidig omdisponering av dyrka jord på gnr 40 bnr 4
PS 26/15 Kommunale målsettinger for forvaltning av hjortevilt i Tvedestrand kommune - revidering
PS 27/15 Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan for del av Østre Løktene - gnr 80 bnr 148
PS 28/15 Vedtak - Reguleringsplan for Goderstadkrysset
PS 29/15 2.gangsbehandling - Reguleringsplan for Nesheia III
PS 30/15 Klage - ny vurdering av gebyrfastsettelse gnr 29 bnr 117 Bakkevei 38A
PS 31/15 Referat- og drøftingssaker
PS 32/15 Etablering av betongblandeverk på Kalsåsen/Grenstøl - prinsippavklaring
PS 33/15 Saksfremstilling - søknad om dispensasjon for bruksendring av deler av boligeiendom til næringseiendom og utlegging av flytebrygge på gnr 78 bnr 50 Strandaveien 23, Vestre Sandøya
PS 34/15 Klagebehandling - Områdeplan for Grenstøl næringsområde
09.06.2015 Møteprotokoll (PDF, 2 MB) PS 35/15 Konsesjonsvedtak om utsettelse av byggefrist ved erverv av ubebygd tomt til fritidsformål
PS 36/15 Konsesjonsvedtak om utsettelse av byggefrist ved erverv av ubebygd tomt til boligformål
PS 37/15 Konsesjonsvedtak - kjøp av gnr 82 bnr 103 på Lyngør - ubebygd eiendom i område med nedsatt konsesjonsgrense
PS 38/15 Konsesjonsvedtak - kjøp av gnr 81 bnr 15 på Lyngør - ubebygd eiendom
PS 39/15 Saksframlegg - Klage på vedtak riving og oppføring av ny fritidsbolig - gnr 81 bnr 38 Sia Lyngør
PS 40/15 2.gangsbehandling - Reguleringsplan for del av Brunåsbakken
PS 41/15 Utarbeidelse av en Vann- og Avløpsplan for Tvedestrand kommune.
PS 42/15 Saksframlegg - Søknad om bruksendring og oppføring av tilbygg til bolig gnr 97 bnr 10 fnr 4 Sagesund
PS 43/15 Etablering av betongblandeverk på Kalsåsen/Grenstøl - Prinsippavklaringer
PS 44/15 Forslag til planprogram for utvikling av eiendommen 81/15 Ytre Lyngør
PS 45/15 Referat- og drøftingssaker
01.09.2015 Møteprotokoll (PDF, 132 kB) PS 46/15 Vedtak om fradeling etter jordlova § 12 - parsell på gnr 53 bnr 3 i Tvedestrand
PS 47/15 Vedtak om fradeling etter jordlova § 12 - parsell på gnr 90 bnr 4 i Tvedestrand kommune
PS 48/15 Raet nasjonalpark - høring av verneforslag
PS 49/15 Reguleringsplan for Kobbervika - Dypvåg Gnr. 86, bnr 17 og gnr. 79, bnr. 16
PS 50/15 Klage over vedtak om gebyrfastsettelse for kartforretning, gnr. 89, bnr 51 Dypvåg
PS 51/15 Privat forslag om endring av reguleringsplan Østre Odden - prinsippavklaring
PS 52/15 Saksframlegg - Klage på vedtak bruksendring og oppføring av tilbygg gnr 97 bnr 10 fnr 4 Sagesund
PS 53/15 Klagebehandling - Utvidelse av bryggeanlegg - gnr 78 bnr 300, Sandøy mat
PS 54/15 Høringsforslag planprogram - Areal og transportplan 2017-2014 - uttalelse
PS 55/15 Vedtak - Reguleringsplan for del av Østre Løktene - gnr 80 bnr 148
PS 56/15 Referat- og drøftingssaker
06.10.2015 Møteprotokoll (PDF, 112 kB) PS 57/15 Vedtak om fradeling etter jordlova § 12 - parsell på gnr 60 bnr 7
PS 58/15 Vedtak om fradeling etter jordlova § 12 - fire punktfester på gnr 67 bnr 2 i Tvedestrand kommune
PS 59/15 Saksframlegg - Klage på vedtak vedr oppføring av tilbygg - gnr 86 bnr 45
PS 60/15 Reguleringsplan Fjordverkstedet, Sagesund - offentlig ettersyn
PS 61/15 Referat- og drøftingssaker