Møteprotokoller for Valgkomite - 2011

Møteprotokoller for Valgkomite - 2011(periode 2011-2015)
Møtedato Dokument Saksliste
15.11.2011 PS 1/11 Valg til styret for Tvedestrand kommunale boligstiftelse
PS 2/11 Valg av styremedlem til K.A. Kristoffersens legat
PS 3/11 Valg av styremedlemmer til Alf Thorvildsen og hustrus legat
PS 4/11 Valg av styret for Ole O. Langan legat
PS 5/11 Valg til styret for Tvedestrand vel legat
PS 6/11 Valg av representant og vararepresentant til felles legevakt
PS 7/11 Valg av politisk representant og vararepresentant til viltforum
PS 8/11 Valg av Fast byggekomité
PS 9/11 Valg av Klageutvalg utgått fra Teknikk-, plan og naturkomiteen
PS 10/11 Valg av medlemmer til Klageutvalg utgått fra Livsløpskomiteen
PS 11/11 Valg av Eldreråd
PS 12/11 Valg av Råd for funksjonshemmede
PS 13/11 Valg av arbeidsgiverrepresentanter til Administrasjonsutvalg
PS 14/11 Valg av arbeidsgiverrepresentanter til Arbeidsmiljøutvalg
PS 15/11 Valg av representanter til Samarbeidsutvalgene - Skolene
PS 16/11 Valg av representanter til Samarbeidsutvalgene - Barnehagene
PS 17/11 Valg av kommunens representant til Kirkelig fellesråd
PS 18/11 Valg av medlemmer til heimevernsnemnd
PS 19/11 Oppnevning av kommunalt utsmykkingsutvalg 2011-2015
PS 20/11 Valg av medlem til oppnevningsutvalg i Konfliktrådet i Agder
PS 21/11 Oppnevning av møtefullmektiger, Forliksrådet
PS 22/11 Oppnevning av barnas representant i plansaker
PS 23/11 Valg av representant og vararepresentant til styret og utsending til generalforsamling - Lisand Industrier AS
PS 24/11 Valg av medlemmer til styret for Lyngmyr sentralidrettsanlegg
PS 25/11 Valg av forhandlingsutvalg, grunnerverv
PS 26/11 Valg av forhandlingsutvalg, lønn
PS 27/11 Valg av styremedlem og utsending til generalforsamling - Ramsdalen Borettslag
PS 28/11 Valg av medlem til Tilsynsrådet for Skjærgårdsparken
PS 29/11 Valg av representant med vara til Aust-Agder Arkivets representantskap
PS 30/11 Valg av medlem og varamedlem til Næs Jernverksmuseum
PS 31/11 Valg av representant til Komiteen for Tvedestrand museum - Forvaltergården
PS 32/11 Oppnevning av kommunalt kulturprisutvalg
PS 33/11 Referat- og drøftingssaker
PS 34/11 Valg av representant til Friluftsrådet sør