Møteprotokoller for Valgstyret - 2013

Møteprotokoller for Valgstyret - 2013
Møtedato Dokument Saksliste
16.04.2013 Møteprotokoll (PDF, 157 kB) PS 1/13 Stortingsvalget 2013 - utlegging av manntallet til offentlig ettersyn
PS 2/13 Fastsettelse av stemmekretser, stemmelokaler og stemmetider ved stortings- og sametingsvalget 2013
PS 3/13 Forhåndsstemmegivning ved stortings- og sametingsvalget 2013 - fastsettelse av stemmetid og -sted samt oppnevning av stemmemottakere
PS 4/13 Stortingsvalget 2013 - Delegering av myndighet i forbindelse med gjennomføringen av valget
PS 5/13 Referat- og drøftingssaker
11.06.2013 Møteprotokoll (PDF, 163 kB) PS 6/13 Oppnevning av stemmestyrer ved stortingsvalget 2013
PS 7/13 Stortingsvalget 2013 - Forhåndsstemmegivning ved institusjonene
PS 8/13 Stortingsvalget 2013 - Frist for å søke om ambulerende stemmemottak
PS 9/13 Referat- og drøftingssaker