Møteprotokoller for Formannskapet 2016

Møteprotokoller for Formannskapet - 2016
Møtedato Dokument Saksliste
02.02.2016 Møteprotokoll (PDF, 179 kB) PS 3/16 Klage på vedtak om tilskuddssats for 2016 til ordinære private barnehager
PS 4/16 Iverksetting av vedtak fattet av kommunestyret i 2015
PS 5/16 Generell rammereduksjon i budsjett 2016 - endret fordeling mellom enhetene
PS 6/16 Vurdering av felles løsning for krematorium for Østre Agder-kommunene.
PS 7/16 Areal og Transportplan for Arendalsregionen - oppnevning av ny styringsgruppe/Videre fremdrift
PS 8/16 Kommunereformen - intensjonsavtale
PS 9/16 Næringspolitisk Handlingsplan
PS 10/16 Fremtidig leie av utvidet barnehagetilbud i Holt området
PS 11/16 Forlengelse av leieavtale. Lokaler i Fritz Smiths gate 1
PS 12/16 Referat- og drøftingssaker
PS 13/16 Organisasjonsgjennomgang – Fokusområder
PS 14/16 Ny lokal behandling av bompengefinansiering E18
PS 15/16 Høring – Forslag til nytt inntektssystem for kommunene
PS 16/16 Ad-hoc utvalg for innføring av eiendomsskatt
08.02.2016 Møteprotokoll (PDF, 75 kB) PS 17/16 Referat- og drøftingssaker: Informasjon om personalsaker. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens § 31 nr. 3
08.03.2016 Møteprotokoll (PDF, 229 kB) PS 18/16 Konstituering av rådmann m m
PS 19/16 Overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2015 til 2016
PS 20/16 Valg av lokalisering og dimensjonering for ny barneskole for sentrum
PS 21/16 Nytt personlig varamedlem kontrollutvalget
PS 22/16 Byløft - Prosjektrapportering
PS 23/16 Valg av representant og vararepresentant til Agder og Telemark kontrollutvalgssekretæriat
PS 24/16 Eierskap i Etablerersenteret IKS
PS 25/16 Innspill til debatthefte fra KS - hovedtariffoppgjøret 2016
PS 26/16 Referat- og drøftingssaker
19.04.2016 Møteprotokoll (PDF, 125 kB) PS 27/16 Intensjonsavtale for 5K-øst mellom kommunene Vegårshei, Gjerstad, Tvedestrand, Risør og Arendal
PS 28/16 Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand - rammeavtale mellom Aust-Agder fylkeskommune og Tvedestrand kommune
PS 29/16 Søknad om fortsatt støtte til ungdomspreststilling
PS 30/16 Valg av medlemmer til særskilt utvalg for jordskiftesaker 2017-2020
PS 31/16 Valg av skjønnsmedlemmer 2017-2020
PS 32/16 Valg av meddommere til Agder lagmannsrett 2017-2020
PS 33/16 Referat- og drøftingssaker
03.05.2016 Møteprotokoll (PDF, 87 kB) PS 34/16 Ansettelse av rådmann
PS 35/16 Referat- og drøftingssaker
10.05.2016 Møteprotokoll (PDF, 304 kB) PS 36/16 Regnskap 2015 for Tvedestrand kommune
PS 37/16 Årsmelding 2015 for Tvedestrand kommune
PS 38/16 Delegering av avgjørelsesmyndighet 2016 - 2019
PS 39/16 Søknad om drift av veilys ved Fylkesvei 121.
PS 40/16 Referat- og drøftingssaker
14.06.2016 Møteprotokoll (PDF, 707 kB) PS 41/16 Kommunereform - Avsluttende behandling
PS 42/16 Forespørsel om salg av Lyngør skole
PS 43/16 Innføring av eiendomsskatt fra 2017. Ad hoc utvalgets rapport
PS 44/16 Søknad fra Lisand Industrier AS om kommunal lånegaranti
PS 45/16 Budsjettkontroll pr 1 tertial 2016
PS 46/16 Valg av forliksrådsmedlemmer 2017 - 2020
PS 47/16 Søknad om ytterligere permisjon fra politisk verv
PS 48/16 Valg av meddommere for perioden 2017 til og med 2020
PS 49/16 Medlem i styringsgruppa for Agders uthavner i verdensklasse
PS 50/16 Referat- og drøftingssaker
06.09.2016 Møteprotokoll (PDF, 495 kB) PS 51/16 Eiendomsskattevedtekter Tvedestrand kommune
PS 52/16 Eiendomsskatt - oppnevning av sakkyndig nemnd
PS 53/16 Eiendomsskatt - oppnevning av klagenemnd
PS 54/16 Status Planstrategi - videre fremdrift
PS 55/16 Utredning av fylkesmannens fremtidige struktur - innspill til foreløpig rapport
PS 56/16 Avtale om utbygging på Grendstøl næringsområde
PS 57/16 Organisering av forliksrådene øst i Agder
PS 58/16 Stortingsvalget 2017 - fastsetting av valgdag
PS 59/16 Organisasjonsgjennomgang - Videre fremdrift m.m
PS 60/16 Høring - ny kommunelov
PS 61/16 Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager
PS 62/16 Referat- og drøftingssaker
PS 63/16 Handlingsplan for 2017-2020 – Høringsutkast
PS 64/16 Formidlingslån i Husbanken – økt låneopptak
PS 65/16 Utbyggingsavtale mellom Tvedestrand kommune og Activa Eiendom AS vedrørende trinn 2 for del av Valbergheia II
18.10.2016 Møteprotokoll (PDF, 376 kB) PS 66/16 Budsjettkontroll pr 2 tertial 2016
PS 67/16 Valg av medlemmer til felles forliksråd Øst i Agder
PS 68/16 Valg, utvidet kontrollutvalg
PS 69/16 Valg av løsning for den videregående skolen med idrettsanlegg på Mjåvann. Delegering av myndighet.
PS 70/16 Referat- og drøftingssaker
PS 71/16 Utbyggingsavtale vedr. Lauvåsen boligfelt mellom kommunen og Lauvåsen Boligfelt AS.
08.11.2016 Møteprotokoll (PDF, 433 kB) PS 72/16 En ny region Agder? Høringsuttale
PS 73/16 Høringsuttale fra Tvedestrand kommune - Effektivisering av geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenesteder innen Agder politidistrikt
PS 74/16 DDØ og IKT-Agder - Utredning av sammenslåing - Videre prosess
PS 75/16 Møteplan - politiske møter 2017
PS 76/16 Referat- og drøftingssaker
29.11.2016 Møteprotokoll (PDF, 906 kB) PS 77/16 Handlingsplan 2017 - 2020
PS 78/16 Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017
PS 79/16 Referat- og drøftingssaker
06.12.2016 Møteprotokoll (PDF, 289 kB) PS 80/16 Eiendomsskattevedtekter – revisjon
PS 81/16 Kjøp av tomt til ny barnehage Bronsbu.
PS 82/16 Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra 1.1.2017
PS 83/16 Hovedgata/Holgata – prosjektregnskap
PS 84/16 Referat- og drøftingssaker