Møteprotokoller for Formannskapet 2017

Møteprotokoller for Formannskapet - 2017
Møtedato Dokument Saksliste
31.01.2017 Møteprotokoll (PDF, 523 kB) PS 1/17 Valg av konkurranseform for planlegging og bygging av ny barneskole
PS 2/17 Samarbeid om utvidet behandlingstilbud innen fysioterapi i Østre Agder
PS 3/17 Næringspolitisk handlingsplan 2017
PS 4/17 Utpeking av medlemmer til nasjonalparkstyret for Raet nasjonalpark
PS 5/17 Iverksetting av vedtak fattet av kommunestyret i 2016
PS 6/17 Krav om lovlighetskontroll - vedtak om inhabilitet i sak 153/16 i Tvedestrand kommunestyre
PS 7/17 Søknad om fritak fra politiske verv
PS 8/17 Innspill til debatthefte fra KS-mellomoppgjøret 2017
PS 9/17 Endret søknad om leie av parkeringsplasser for Tvedestrand Fjordhotell
PS 10/17 Referat- og drøftingssaker: 1. Sykehuset i Arendal – Endring av akuttfunksjonene – Opprop fra ordførerne i Østre Agder 2. Bortfall av telekommunikasjon i Tvedestrand kommune 5 og 6 november 2016 – Brev datert 02.01.17 fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 3. Hvor godt er lokaldemokratiet i din kommune? – Tilbud om KS Lokaldemokratiundersøkelse 2017. 4. Notat datert 05.12.16 fra økonomisjefen vedr. avsetning til generelt disposisjonsfond, sak 128/16, budsjettkontroll 2. tertial 2016. 5. Foreløpig informasjon om regnskapet for 2016 v/økonomisjef og ass. rådmann 6. Informasjon fra ordfører/varaordfører 7. Informasjon fra rådman
07.03.2017 Møteprotokoll (PDF, 426 kB) PS 11/17 Planstrategi
PS 12/17 Overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2016 til 2017
PS 13/17 Endring av rammevilkårene for Tvedestrand Frivilligsentral og evt. konsekvenser av dette
PS 14/17 Referat- og drøftingssaker 1. Budsjett 2017 – Lovlighetskontroll av kommunestyrets budsjettvedtak og låneopptak for 2017, brev datert 21.02.17 fra fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 2. Tilbakemelding på forpliktende plan for inndekning av underskudd – Robek-kommune, brev datert 21.02.17 fra fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. 3. Brev datert 23.02.17 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet – Vedtak om todagersvalg etter valglovens §9-2 – Avklaringene som fremkommer i brevet medfører at kommunestyrets vedtak i sak. 118/16 om todagsvalg ved Stortingsvalget i 2017 er et ugyldig vedtak. 4. Prosjektrapportering 2017 5. Diverse info fra ordfører og rådmann
PS 15/17 Samarbeidsavtale for oppføring og drift av nytt felles krematorium for Østre Agder i Arendal
18.04.2017 Møteprotokoll (PDF, 579 kB) PS 16/17 Fritak for politiske verv - Nyvalg
PS 17/17 Leieavtale for serveringsbrygge Tvedestrand Fjordhotell
PS 18/17 Finansering av 2 nye lærlingeplasser fra høsten 2017
PS 19/17 Godkjenning av utbyggingsavtale for Najaden Holding AS
PS 20/17 Innføring av egenandeler for kommunalt fysioterapitilbud
PS 21/17 Søknader om fritak for verv som meddommere/Suppleringsvalg
PS 22/17 Kjøp av aksjer til etablering av felles tomteselskap for oppføring av biodrivstoff anlegg på Jordøya i Åmli
PS 23/17 Referat- og drøftingssaker 1. Info fra ordfører 2. Info fra rådmann 3. Østre Agder info om evalueringsprosessen 4. Avlastersaken
PS 24/17 Ombygging av Søsterdalen 16B gnr 59 bnr 285 (Fagelektrobygget) - Utleie til fysioterapitjeneste
23.05.2017 Møteprotokoll (PDF, 352 kB) PS 25/17 Årsberetning 2016
PS 26/17 Regnskap for 2016 for Tvedestrand kommune
PS 27/17 Planstrategi 2017 - 2020 og Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel
PS 28/17 Eiendomsskatt 2017 - fastsetting av skattesats
PS 29/17 Søknad om utsatt frist for ferdigstillelse av næringstomt.
PS 30/17 Justering av Reglement for godtgjørelse for kommunale ombud - Sykepengeordningen
PS 31/17 Referat- og drøftingssaker 1. Prosjektrapportering 2. Informasjon fra ordfører 3. Informasjon fra rådmann
13.06.2017 Møteprotokoll (PDF, 664 kB) PS 32/17 Eiendomsskatt 2017 - fritak
PS 33/17 Stortingsvalget 2017 - fastsetting av valgdag - ny behandling
PS 34/17 Interkommunalt plansamarbeid for ny E18 Dørdal til Grimstad
PS 35/17 Tvedestrand Næringspark - Navn, salgsstrategi og fullmakt
PS 36/17 Forslag til revidert reglement for politiske organer
PS 37/17 Budsjettkontroll 1. tertial 2017
PS 38/17 Tilleggsavtale 2 - Grendstøl
PS 39/17 Referat- og drøftingssaker
PS 40/17 Forprosjekt - Møllebekken
05.09.2017 Møteprotokoll (PDF, 603 kB) PS 41/17 Mulighetsstudie - Tjenna i sentrum
PS 42/17 Opprettelse av ad hoc-utvalg for vurdering av eventuelle justeringer i eiendomsskatteordningen i Tvedestrand kommune
PS 43/17 Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand - Godkjenning av forprosjekt og kostnadsramme
PS 44/17 Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand - leieavtale
PS 45/17 Handlingsplan for 2018 - 2021 - Høringsutkast
PS 46/17 Utvidelse av investeringsrammen for avløpstiltak i rehabiliteringsplanen for vann og avløp.
PS 47/17 Referat- og drøftingssaker
PS 48/17 Makeskifte i forbindelse med etablering av nytt renovasjonsanlegg/brygge ved Nybrygga Gjeving
10.10.2017 Møteprotokoll (PDF, 627 kB) PS 49/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjon innen offentlige anskaffelser - gjennomførte tiltak og plan for aktiviteter
PS 50/17 Ny barneskole - Tomteopparbeidelse
PS 51/17 Eiendomsskatt 2017 - søknad om fritak
PS 52/17 Budsjettkontroll 2. tertial 2017
PS 53/17 Etablering av ny felles IKT-virksomhet ved sammenslutning av IKT Agder og DDØ.
PS 54/17 Evt. økonomisk bidrag til sykkelrittet Tour des Fjords i 2018
PS 55/17 Eierskapsmelding 2017
PS 56/17 Revidert Plan for kriseledelse (overordnet beredskapsplan)
PS 57/17 Revidert Plan for helsemessig og sosial beredskap
PS 58/17 Revidert Smittevernplan
PS 59/17 Etablering av kommunalt beredskapsråd
PS 60/17 Referat- og drøftingssaker
07.11.2017 Møteprotokoll (PDF, 321 kB) PS 61/17 Kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2030 - høringsutkast
PS 62/17 Møteplan - politiske møter 2018
PS 63/17 Revisjon og høring av Forskrift om politivedtekt, Tvedestrand kommune
PS 64/17 Støtte til Eydehavn havn som stamnetthavn for regionen
PS 65/17 Referat- og drøftingssaker 1. Brev vedr. parkering – Tvedestrand By 2. Info fra ordfører 3. Info fra rådmann
28.11.2017 Møteprotokoll (PDF, 2 MB) PS 66/17 Handlingsplan 2018 - 2021
PS 67/17 Budsjett 2018, Økonomiplan 2018-2021
PS 68/17 Referat- og drøftingssaker: Gjennomgang av utkast til rapport fra ad-hoc utvalg for eventuelle justeringer i eiendomsskatten.
05.12.2017 Møteprotokoll (PDF, 521 kB) PS 69/17 Regionalt næringsfond for øst-regionen, budsjettøkning 2018
PS 70/17 Eiendomsskatt 2018 - søknad om fritak
PS 71/17 Rapport fra ad-hoc utvalg for vurdering av eventuelle justeringer i eiendomsskatteordningen i kommunen
PS 72/17 Revidering av Tvedestrand kommunes finans- og gjeldsreglement
PS 73/17 Søknad om bevilgning fra kommunestyrets tilleggsbevilgningspost
PS 74/17 Kommunale vigsler - lokale bestemmelser
PS 75/17 Endring i vedtekter for Tvedestrand Frivilligsentral
PS 76/17 Referat- og drøftingssaker 1. Info fra ordfører 2. Info fra rådmann