Møteprotokoller for Formannskapet 2018

Møteprotokoller for Formannskapet - 2018
Møtedato Dokument Saksliste
30.01.2018 Møteprotokoll (PDF, 404 kB) PS 1/18 Økonomireglement for Tvedestrand kommune
PS 2/18 Delegasjonsreglement - Kommunestyrets delegasjon av gjørelsesmyndighet til rådmann - Revisjon
PS 3/18 Næringspolitisk handlingsplan 2018
PS 4/18 Søknad om Tvedestrand sentrum som turiststed
PS 5/18 Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 - Endelig behandling
PS 6/18 Regionplan Agder 2030 - høringsuttale til forslag til planprogram
PS 7/18 Revisjon av forskrift om politivedtekt, Tvedestrand kommune - Endelig behandling
PS 8/18 Søknad om fritak fra politiske verv/Suppleringsvalg
PS 9/18 Oppfølging av vedtak fattet av kommunestyret i 2017
PS 10/18 Tilbakemelding til utkast til rapport om ny distriktsinndeks
PS 11/18 Referat- og drøftingssaker: 1. Kommuneplanens samfunnsdel – høringsuttalelse fra Aust-Agder fylkeskommune (vedlagt innkallingsmail og tilgjengelig under Annet politisk) 2. Norgesbarometeret – tilbud om undersøkelse om trakassering i kommunen (deles ut i møtet) 3. Info fra ordfører 4. Info fra rådmann
06.03.2018 Møteprotokoll (PDF, 566 kB) PS 12/18 Overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2017 til 2018
PS 13/18 Godkjenning av reviderte vedtekter - Østre Agder-samarbeidet
PS 14/18 Godkjenning av ny betalingsmodell - Interkommunalt samarbeid i Østre Agder
PS 15/18 Innspill til debatthefte fra KS - hovedtariffoppgjøret 2018
PS 16/18 Søknad om fritak fra politiske verv/Suppleringsvalg, Eldrerådet
PS 17/18 Høringsuttalelse - omfanget av leveringspliktige posttjenester
PS 18/18 Referat- og drøftingssaker: 1. Bestilling av bopliktsak 05.12.2017, sak 76. Utdyping av bestilling før arbeidet starter opp. 2. Regnskapsresultat 2017 – kort pressemelding 3. Endelig forslag til eierskapsmelding, Agder Energi (forslaget ble sendt ut til de folkevalgte 02.03.2018).
17.04.2018 Møteprotokoll (PDF, 539 kB) PS 19/18 Gjennomføring av skoleundersøkelse - Uttale
PS 20/18 Søknad om overtakelse av vann og avløpsanlegg for Skuggevik
PS 21/18 Høringsuttalelse - Rapport fra ekspertutvalget om desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene
PS 22/18 Interkommunalt samarbeid om samfunns- og næringsutvikling innenfor rammen av Østre Agder
PS 23/18 Høringssvar til NOU 2017: 17 På ein søndag?
PS 24/18 Fullmakt til salga av eiendom
PS 25/18 Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for Tvedestrand kommune
PS 26/18 Etablering av felles personvernombud - IKT-Agder kommunene
PS 27/18 Viljeserklæring om eierskap i Agder Energi i perioden 2018 - 2022
PS 28/18 Søknad om forlengelse av festeavtale - Gnrbnr. 74/226 Fritz Smiths gate
PS 29/18 Referat- og drøftingssaker: 1. Skisseprosjekt og kostnadsrammer – ny barneskole i sentrum – presentasjon av status og problemstillinger – dialog med formannskapet 2. Avklaring ift. salgsboder på kommunal grunn 3. Info fra ordfører 4. Info fra rådmann 5. Status (kort) investeringsprosjekter v/ ass. rådmann
15.05.2018 Møteprotokoll (PDF, 380 kB) PS 30/18 Årsregnskap for Tvedestrand kommune 2017
PS 31/18 Tariffoppgjør pr. 01.05.2018 - Uravstemning
PS 32/18 Årsberetning og årsregnskap 2017
PS 33/18 Søknad om sambruk av parkeringsplass
PS 34/18 Offentlige anskaffelser og kommunens samfunnsansvar
PS 35/18 Referat- og drøftingssaker: 1. Eierskapsmelding – videre prosess og innhold 3. Uttalelse fra styret i Østre Agder til forslaget om styrkereduksjon i HV distrikt Agder og Rogaland (tilgjengelig under annet politisk)
PS 36/18 Søknad om overtakelse av festekontrakt gnrbnr. 74/226 Friz Smiths gate.
29.05.2018 Møteprotokoll (PDF, 171 kB) PS 37/18 Søknad om inngåelse av festekontrakt gnrbnr 74/226 Fritz Smithsgt
PS 38/18 Referat- og drøftingssaker
12.06.2018 Møteprotokoll (PDF, 632 kB) PS 39/18 Budsjettkontroll 2018 - 1. tertial
PS 40/18 Reglement for politiske organer i Tvedestrand kommune - oppstart av prosess for gjennomgang før neste kommunestyreperiode
PS 41/18 Referat- og drøftingssaker: 1. Det legges opp til et politisk verksted rundt spørsmålet om ny barneskole i sentrum – skisseprosjekt/kostnadsramme 2. Orientering om planer for motorsenter v/ Øystein Haugenes 3. Forslag til brev til samferdselsministeren (utkast er publisert under Annet politisk) 4. Info fra ordfører 5. Info fra rådmann 6. Eventuelt
11.09.2018 Møteprotokoll (PDF, 503 kB) PS 42/18 Handlingsplan 2019 - 2022 - Høringsutkast
PS 43/18 Skisseprosjekt ny barneskole
PS 44/18 Utkast til påvirkningsstrategi for Østre Agder regionråd - uttalelse fra Tvedestrand kommunestyre
PS 45/18 Søknad om fritak fra politiske verv/Suppleringsvalg
PS 46/18 Kjøp av gnr 59 bnr 253 - tomt med videregående skole på Lyngmyr
PS 47/18 Søknad om fritak for tilkoblingsavgift for gnr. 52, bnr. 122,77,63
PS 48/18 Referat- og drøftingssaker: 1. Hvordan skal vi legge opp prosessen med gjennomgang av den politiske organiseringen? Arbeidsmøte om dette fra kl 11 2. Avvikling av kommunale AS 3. Navneprosess – Ny VGS og idrettsanlegg i Tvedestrand 4. Info fra ordfører 5. Info fra rådmann 6. Eventuelt
09.10.2018 Møteprotokoll (PDF, 812 kB) PS 49/18 Fortsettelse av suppleringsvalg etter fritak fra politiske verv i kommunestyre sak 87/18
PS 50/18 Bredbåndsutbygging i Tvedestrand kommune
PS 51/18 Kjøp av tilleggsareal til A67 Tvedestrand Næringspark
PS 52/18 Budsjettkontroll 2. tertial 2018
PS 53/18 Ny barneskole - alternativer og videre arbeid PS 54/18
Referat- og drøftingssaker 1. 09.00-11.30 Info og dialog om budsjettarbeidet i forkant av normal saksbehandling. MDG inviteres med talerett. o Tertialrapport II 2018 – hvilke konsekvenser gir dette for budsjett 2019 o Statsbudsjettet 2019: Hovedtrekk og konsekvenser (statsbudsjettet legges fram 08.oktober) 2. Oppdatert overordnet utfordringsbilde 3. 12.00-15.00 Politisk verksted om politisk organisering etter mandat gitt i enstemmig vedtak i K-sak 71/18. 4. Orientering om A67 og salg av næringstomter 5. Orientering om tildelinger fra regionalt næringsfond 6. Info fra ordfører 7. Info fra rådmann 8. Eventuelt
06.11.2018 Møteprotokoll (PDF, 277 kB) PS 55/18 Søknad om fritak fra alle politiske verv ut perioden
PS 56/18 Kjøp av Lyngmyrhallen
PS 57/18 Referat- og drøftingssaker: 1. Orientering om Grenstøl v/ Martin Due-Tønnessen 2. Info om bredbåndssatsingen 3. Orientering rundt boplikt v/ Hans Magnus Sætra 4. Info budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 5. Info fra ordfører 6. Info fra rådmann 7. Eventuelt
PS 58/18 Grendstøl-Slotta-Ytre vei: vann og avløp langs ny fylkesvei
27.11.2018 Møteprotokoll (PDF, 3 MB) PS 59/18 Handlingsplan 2019-2022
PS 60/18 Økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019
PS 61/18 Referat- og drøftingssaker: Eventuelt
04.12.2018 Møteprotokoll (PDF, 456 kB) PS 62/18 Møteplan - politiske møter 2019
PS 63/18 Politisk organisering i Tvedestrand kommune - kommunestyreperioden 2019-2022
PS 64/18 Diverse budsjettendringer
PS 65/18 Referat- og drøftingssaker: 1. Info fra ordfører 2. Info fra rådmann 3. Eventuelt
PS 66/18 Fritak for eiendomsskatt for 2019 etter eiendomsskattelovens § 7
PS 67/18 Økning av festeavgift for graver i Tvedestrand kommune fra 01.01.2019