Møteprotokoller for Formannskapet 2019

Møteprotokoller for Formannskapet - 2019
Møtedato Dokument Saksliste
05.02.2019 Møteprotokoll (PDF, 380 kB) PS 1/19 Oppfølging av vedtak fattet av kommunestyret i 2018
PS 2/19 Endring av selskapsform for og utvidelse av selskapet IKT Agder
PS 3/19 Økt bevilgning for ladestasjon for ladbar motorvogn på den gamle TAXI tomta
PS 4/19 Salg av festetomter til Lisand AS
PS 5/19 Næringspolitisk handlingsplan 2019
PS 6/19 Referat- og drøftingssaker: 1. Formannskapsmøter ute i lokale bedrifter? 2. Orientering om økt etterspørsel av tjenester fra OR og mulige tiltak 3. 17. mai komitee – forslag til 2 medlemmer fra formannskapet 4. Info fra ordfører 5. Info fra rådmann 6. Eventuelt
02.04.2019 Møteprotokoll (PDF, 567 kB) PS 7/19 Møllebekken, prosjektrapport og mulige tilleggsarbeider
PS 8/19 Overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2018 til 2019
PS 9/19 Høringsforslag til Regionplan Agder 2030 - uttale fra Tvedestrand kommune
PS 10/19 Godkjenning av samarbeidsavtale mellom Aust-Agder fylkeskommune og Tvedestrand kommune 2019-2020
PS 11/19 Revisjon av Reglementer for politiske organer
PS 12/19 Referat- og drøftingssaker: 1. Forberedelse til generalforsamlinger og valg av styremedlemmer i aksjeselskap der Tvedestrand kommune er en sentral eier (publisert på Andre møtedokumenter) 2. Tvedestrand Vekst AS orienterer om virksomheten til selskapet 3. Info fra ordfører 4. Info fra rådmann – omstilling 5. Eventuelt
07.05.2019 Møteprotokoll (PDF, 598 kB) PS 13/19 Raet Nasjonalpark velkomstsenter, status og leieavtale
PS 14/19 Årsberetning for Tvedestrand kommune 2018
PS 15/19 Årsregnskap for Tvedestrand kommune 2018
PS 16/19 Kjøp av kommunehuset fra Tvedestrand kommunehus AS
PS 17/19 Bompengesatser for E18 Tvedestrand - Arendal
PS 18/19 Godkjenning av ny betalingsmodell for Østre Agder brannvesen ØABV
PS 19/19 Godkjenning av ny samarbeidsavtale for Østre Agder brannvesen ØABV
PS 20/19 Fremtidig organisering av NAV i kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli
PS 21/19 Referat- og drøftingssaker: 1. Befaring, oppmøte, nye Tvedestrand videregående skole og idrettspark, Mjåvann kl. 13. Normal saksbehandling starter som normalt kl. 14 på kommunehuset. 2. Info fra ordfører 3. Info fra rådmann 4. Eventuelt
PS 22/19 Tvedestrand kommunens innspill til gjennomgangen av distriktsindeksen