Møteprotokoller for Kommunestyret 2015

Møteprotokoller for Kommunestyret - 2015 (periode 2015-2019)
Møtedato Dokument Saksliste
20.10.2015 Møteprotokoll (PDF, 643 kB) PS 1/15 Godkjenning av kommunestyrevalget 2015
PS 2/15 Formannskap - valg for perioden 2015-2019
PS 3/15 Ordfører - valg for perioden 2015-2019
PS 4/15 Varaordfører - valg for perioden 2015-2019
PS 5/15 Kontrollutvalg - valg for perioden 2015-2019
PS 6/15 Teknikk-, plan og naturutvalg - valg for perioden 2015-2019
PS 7/15 Livsløpskomité - valg for perioden 2015-2019
PS 8/15 Administrasjons- og likestillingsutvalg - valg av arbeidsgiverrepresentanter for perioden 2015-2019
PS 9/15 Arbeidsmiljøutvalg - valg av arbeidsgiverrepresentanter for perioden 2015-2019
PS 10/15 Kommunenes Sentralforbund - valg av representanter til Fylkesmøtet
PS 11/15 Valgkomité - valg for perioden 2015-2019
PS 12/15 Referatsaker
17.11.2015 Møteprotokoll (PDF, 224 kB) PS 13/15 Vedtak om fradeling etter jordlova § 12 - skogareal på inntil 3,6 dekar tilknyttet boligparsell og parkeringsplass på gnr 96 bnr 1 Nes
PS 14/15 Permisjon fra politisk verv
PS 15/15 Møteplan 2016
PS 16/15 Kommunedelplan for kultur 2016-2019
PS 17/15 Rapport fra at hoc utvalget for Oppfølgingsenheten
PS 18/15 Høring og varsel om vedtak vedrørende nye 110-regioner
PS 19/15 Revidert - Plan for helsemessig og sosial beredskap 2015
PS 20/15 Rapport selskapskontroll Risør og Tvedestrand Avfallsselskap AS
PS 21/15 Valg til styret for Lyngmyr sentralidrettsanlegg 2015-2019
PS 22/15 Valg til styret for Tvedestrand kommunale boligstiftelse 2015-2019
PS 23/15 Valg til eiermøtet i Agder Energi 2015-2019
PS 24/15 Valg til klageutvalg utgått fra Livsløpskomiteen 2015 - 2019
PS 25/15 Valg av kommunalt kulturprisutvalg 2015-2019
PS 26/15 Valg til kommunereformutvalget 2011-2015
PS 27/15 Valg til innvandrerråd 2015-2019
PS 28/15 Valg av kommunalt utsmykkingsutvalg 2015-2019
PS 29/15 Valg av Råd for funksjonshemmede 2015-2019
PS 30/15 Valg av eldreråd 2015-2019
PS 31/15 Valg til Friluftsrådet Sør 2015-2019
PS 32/15 Valg av forhandlingsutvalg, lønn 2015-2019
PS 33/15 Valg til tilsynsrådet for Skjærgårdsparken 2015-2019
PS 34/15 Valg til Samarbeidsutvalgene - Skolene 2015-2019
PS 35/15 Valg til Næs Jernverksmuseum 2015-2019
PS 36/15 Valg til Ole O. Langans legat 2015-2019
PS 37/15 Valg til kommunalt viltorgan 2015-2019
PS 38/15 Valg til oppnevningsutvalg i Konfliktrådet i Agder 2015-2019
PS 39/15 Valg til Kirkelig fellesråd 2015-2019
PS 40/15 Valg til heimevernsnemnd 2015-2019
PS 41/15 Valg til samarbeidsutvalgene - barnehagene 2015-2019
PS 42/15 Valg av barnas representant i plansaker 2015-2019
PS 43/15 Valg av møtefullmektiger i Forliksrådet 2015 - 2019
PS 44/15 Referatsaker
PS 45/15 Kommunal lånegaranti til Lyngmyrhallen AS
15.12.2015 Møteprotokoll (PDF, 320 kB) PS 46/15 Veiledende retningslinjer for beregning av økonomisk stønad til livsopphold.
PS 47/15 Endring av retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager
PS 48/15 Utredning vedrørende nedleggelse av Dypvåg bofellesskap
PS 49/15 Opphør av intensjonsavtale - Ny fjernvarmesentral i forbindelse med utbygging av næringsarealer Grenstøl
PS 50/15 Handlingsplan for 2016 - 2019
PS 51/15 Økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016
PS 52/15 Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2016-2019
PS 53/15 Vedtak om fradeling etter jordlova § 12 - tre parseller på gnr 38 bnr 2 Liane
PS 54/15 Kjøp av eiendom bebygd med skogshytte, gnr. 59, bnr.36 - Lyngmyr/Ramsdalen.
PS 55/15 Kommunikasjonsstrategi - Tvedestrand kommune 2016 – 2019
PS 56/15 Nytt valg av fast medlem til banestyret, Lyngmyr
PS 57/15 Valg av to medlemmer til representantskapet til Furøya IKS
PS 58/15 Videreføring av Ad Hoc - utvalg for parkering
PS 59/15 Referatsaker