Møteprotokoller for Kommunestyret 2016

Møteprotokoller for Kommunestyret - 2016
Møtedato Dokument Saksliste
09.02.2016 Møteprotokoll (PDF, 259 kB) PS 1/16 Nedleggelse av Dypvåg bofellesskap - Utfordringsbilde for omsorgssektoren
PS 2/16 Varsel om tilsyn med Tvedestrand kommune - Opplæringsloven - Spesialundervisning
PS 3/16 Kommunereformen - intensjonsavtale
PS 4/16 Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene
PS 5/16 Fremtidig leie av utvidet barnehagetilbud i Holt området
PS 6/16 Forlengelse av leieavtale. Lokaler i Fritz Smiths gate 1
PS 7/16 Generell rammereduksjon i budsjett 2016 - endret fordeling mellom enhetene
PS 8/16 Gratis parkering på Knud Knudsens plass pga. gatestenging
PS 9/16 Organisasjonsgjennomgang - Fokusområder
PS 10/16 Vedtak om konsesjon - erverv av gnr 86 bnr 21 og bnr 37
PS 11/16 Vedtak om omdisponering av fulldyrka jord etter jordlova § 9 og vedtak om plan for nydyrking etter jordlova § 11 - gnr 29 bnr 5
PS 12/16 17. mai-komiteen 2016
PS 13/16 Serverings- og skjenkebevilling ved eierskifte, Terna kafè
PS 14/16 Ad hoc-utvalg for revidering av Alkoholpolitisk handlingsplan. Endringer i Alkohollov og forskrifter
PS 15/16 Ad-hoc utvalg for innføring av eiendomsskatt
PS 16/16 Oppnevning av politisk ad hoc utvalg - Enhet for omsorg og rehabilitering
PS 17/16 Næringspolitisk Handlingsplan
PS 18/16 Reguleringsendring delområde B4, Valbergheia boligområde
PS 19/16 2. gangs behandling - Reguleringsplan gnr 77 bnr 9 og 153 - Hauketangen, Sandøya
PS 20/16 Endring del av reguleringsplan for Åstå- Øygardsliene - 1 gangs behandling
PS 21/16 Leie av rådhuset. Kulturklubben.
PS 22/16 Krav til fargebruk i bestemmelsene for Tangenheia boligfelt - ny behandling
PS 23/16 Tilrådning Raet nasjonalpark
PS 24/16 Vurdering av felles løsning for krematorium for Østre Agder-kommunene.
PS 25/16 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2016
PS 26/16 Iverksetting av vedtak fattet av kommunestyret i 2015
PS 27/16 Areal og Transportplan for Arendalsregionen - oppnevning av ny styringsgruppe/Videre fremdrift
PS 28/16 Ny lokal behandling av bompengefinansiering E18
PS 29/16 Referatsaker
Interpellasjon (PDF, 891 kB) Interpellasjon fra Jan Roger Ekedal (SP)
15.03.2016 Møteprotokoll (PDF, 245 kB) PS 30/16 Konstituering av rådmann m m
PS 31/16 Overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2015 til 2016
PS 32/16 Fastsetting av planprogram for områderegulering - videregående skole ved Mjåvann og ny veiforbindelse mellom Grendstøl og fv 410.
PS 33/16 Valg av lokalisering og dimensjonering for ny barneskole for sentrum
PS 34/16 Strategisk rammeplan for innføring av helse- og velferdsteknologi i Tvedestrand kommune
PS 35/16 Brukerstyrt personlig assistent (BPA), justering av retningslinjer
PS 36/16 Kulturelle fyrtårn - fordeling av tilskudd
PS 37/16 Byløft - Prosjektrapportering
PS 38/16 Endring av serverings- og skjenketider - Basthaven
PS 39/16 Endring av inne- og uteområde for skjenking av alkohol - Seilmakerfruens kro
PS 40/16 Valg av representant og vararepresentant til Agder og Telemark kontrollutvalgssekretæriat
PS 41/16 Nytt personlig varamedlem kontrollutvalget
PS 42/16 Eierskap i Etablerersenteret IKS
PS 43/16 Nytt handlingsprogram for Fylkeveger i Aust-Agder 2018 - 2021
PS 44/16 Behandling av Forskrift om gebyr for plan- og byggesaker
PS 45/16 Lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59 - vedtak om omdisponering av dyrka mark og vedtak om nydyrking på gnr 29 bnr 5 - PS 11/2016
PS 46/16 Utarbeidelse av ny Trafikksikkerhetsplan for Tvedestrand kommune.
PS 47/16 Referatsaker
05.04.2016 Møteprotokoll (PDF, 102 kB) 48/16 Avtale med rådmann Pål Frydenberg
49/16 Rekruttering av ny rådmann
26.04.2016 Møteprotokoll (PDF, 173 kB) PS 50/16 Intensjonsavtale for 5K-øst mellom kommunene Vegårshei, Gjerstad, Tvedestrand, Risør og Arendal
PS 51/16 Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand - rammeavtale mellom Aust-Agder fylkeskommune og Tvedestrand kommune
PS 52/16 Utvidelse av serverings- og skjenkebevilling for Hagefjorden brygge ved Sørlandets Maritime AS
PS 53/16 Serverings- og skjenkebevilling for «Linn og Ragnvald» til Zwilgmeyer kulturforsyning
PS 54/16 Serverings og skjenkebevilling for Museumshaven ved Sans for sesong AS
PS 55/16 Servering-. skjenking samt salgsbevilling til Lyngør Handelshus for Gjeving mathus
PS 56/16 Oppjustert plan for rehabilitering av vann og avløpsanlegg 2016 - 2020.
PS 57/16 Framdrift for ny plan for trafikksikkerhet.
PS 58/16 Tillatelse til bruk av ATV
PS 59/16 Reguleringsplan Loggen Brygge II, 1 gangs behandling
PS 60/16 Vedtak - reguleringsplan for Nesgata 18 og 20 (gnr 45 bnr 7, 25 og 65)
PS 61/16 Opphevelse av servitutt Nybrygga Gjeving
PS 62/16 Valg av skjønnsmedlemmer 2017-2020
PS 63/16 Valg av meddommere til Agder lagmannsrett 2017-2020
PS 64/16 Valg av medlemmer til særskilt utvalg for jordskiftesaker 2017-2020
PS 65/16 Årsrapport 2015 - Arbeidsmiljøutvalget
PS 66/16 Søknad om fortsatt støtte til ungdomspreststilling
PS 67/16 Deltagelse i Interkommunal barnevernvakt
PS 68/16 Referatsaker
03.05.2016 Møteprotokoll (PDF, 84 kB) PS 69/16 Ansettelse av rådmann
PS 70/16 Referatsaker
24.05.2016 Møteprotokoll (PDF, 555 kB) PS 71/16 Regnskap 2015 for Tvedestrand kommune
PS 72/16 Årsmelding 2015 for Tvedestrand kommune
PS 73/16 Årsmelding fra kontrollutvalget for 2015
PS 74/16 Delegering av avgjørelsesmyndighet 2016 - 2019
PS 75/16 Alkoholpolitisk handlingsplan
PS 76/16 Folkehelseoversikt i Tvedestrand kommune
PS 77/16 Vedtak - reguleringsplan for del av Østre Løktene - Gnr 80, bnr 98, 100, 103 og 111
PS 78/16 Utkast til utbyggingsavtale med Najaden Holding - Vinterstøbukta
PS 79/16 Søknad om drift av veilys ved Fylkesvei 121.
PS 80/16 Referatsaker
PS 81/16 Tariffoppgjør pr. 01.05.2016 - Uravstemning
PS 82/16 Underskudsgaranti – Rusfritt arrangement i Bakkeskåt
23.06.2016 Møteprotokoll (PDF, 2 MB) PS 83/16 Kommunereform - Avsluttende behandling
PS 84/16 Skyss - farlig skolevei
PS 85/16 Innføring av eiendomsskatt fra 2017. Ad hoc utvalgets rapport
PS 86/16 Budsjettkontroll pr 1 tertial 2016
PS 87/16 Skjenketider i alkoholpolitisk handlingsplan
PS 88/16 Reviderte vedtekter skolefritidsordningen
PS 89/16 Tilstandsrapport for Tvedestrandskolen 2016
PS 90/16 Vindilhytta - enkeltanledning, Skagerrak Water Festival 4. t.o.m. 10. juli 2016
PS 91/16 Forespørsel om salg av Lyngør skole
PS 92/16 Utkast til utbyggingsavtale med Najaden Holding - Vinterstøbukta Gjeving
PS 93/16 Søknad fra Lisand Industrier AS om kommunal lånegaranti
PS 94/16 Endring av reguleringsplan for Østre Odden - 2 gangs behandling
PS 95/16 Medlem i styringsgruppa for Agders uthavner i verdensklasse
PS 96/16 Søknad om deltagelse i Husbankens kommuneprogram 2016-2020
PS 97/16 Valg av meddommere for perioden 2017 til og med 2020
PS 98/16 Valg av forliksrådsmedlemmer 2017 - 2020
PS 99/16 Søknad om ytterligere permisjon fra politisk verv
PS 100/16 Referatsaker
13.09.2016 Møteprotokoll (PDF, 2 MB) PS 101/16 Eiendomsskattevedtekter Tvedestrand kommune
PS 102/16 Eiendomsskatt - oppnevning av sakkyndig nemnd
PS 103/16 Eiendomsskatt - oppnevning av klagenemnd
PS 104/16 Kulturpris. Statutter
PS 105/16 Kunstnerisk plattform
PS 106/16 Basishall i ny barneskole
PS 107/16 Skyss-farlig skolevei - endring Langgangsveien med rundkjøring
PS 108/16 Avtale om utbygging på Grendstøl næringsområde
PS 109/16 Reguleringsplan Dalhei vest, boligområde - endring av rekkefølgebestemmelsene
PS 110/16 Utbyggingsavtale mellom Tvedestrand kommune og Activa Eiendom AS vedrørende trinn 2 for del av Valbergheia II
PS 111/16 Status Planstrategi - videre fremdrift
PS 112/16 Formidlingslån i Husbanken - økt låneopptak
PS 113/16 Godkjenning av revidert samarbeidsavtale for legevakten i Arendal
PS 114/16 Organisering av forliksrådene øst i Agder
PS 115/16 Godkjenning av plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2019
PS 116/16 Kontrollutvalgets størrelse
PS 117/16 Suppleringsvalg til tingrett
PS 118/16 Stortingsvalget 2017 - fastsetting av valgdag
PS 119/16 Handlingsplan for 2017 - 2020 – Høringsutkast
PS 120/16 Organisasjonsgjennomgang - Videre fremdrift m.m
PS 121/16 Høring - ny kommunelov
PS 122/16 Høringssvar - forslag til endringer i konsesjonsloven mv., jordloven og odelsloven
PS 123/16 Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager
PS 124/16 Utredning av fylkesmannens fremtidige struktur - innspill til foreløpig rapport
PS 125/16 Ambulansetjeneste i Tvedestrand
PS 126/16 Referatsaker
PS 127/16 Nytt orgel i Dypvåg kirke – endringer knyttet til kostnadsramme
25.10.2016 Møteprotokoll (PDF, 824 kB) PS 128/16 Budsjettkontroll pr 2 tertial 2016
PS 129/16 Utredning knyttet til plassering av basishall
PS 130/16 Valg av løsning for den videregående skolen med idrettsanlegg på Mjåvann. Delegering av myndighet.
PS 131/16 Høringsuttalelse til forslag og gebyr - Nye parkeringsforskrifter.
PS 132/16 Sluttrapport fra Ad-hoc utvalg for parkering.
PS 133/16 Konsekvenser av ny parkeringsforskrift gjeldende fra 1.januar 2017
PS 134/16 Framtidig vedlikehold og drift av Fosstveit Bru.
PS 135/16 Valg av medlemmer til felles forliksråd Øst i Agder
PS 136/16 Valg, utvidet kontrollutvalg
PS 137/16 Utbyggingsavtale mellom Lauvåsen Boligfelt AS og Tvedestrand kommune
PS 138/16 Videreføring av felles satsning på eHelse og velferdsteknologi i Østre Agder - Omgjøring av stilling som koordinator for eHelse og velferdsteknologi fra midlertidig til fast
PS 139/16 Referatsaker
15.11.2016 Møteprotokoll (PDF, 694 kB) PS 140/16 Konsesjonsvedtak - søknad om utsettelse av boplikt - gnr 76 bnr 122 (Borøykilveien 37)
PS 141/16 Konsesjonsvedtak - avslag på lemping av vilkår - om videre utsettelse av boplikt på gnr 81 bnr 145
PS 142/16 En ny region Agder? Høringsuttale
PS 143/16 Høringsuttale fra Tvedestrand kommune - Effektivisering av geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenesteder innen Agder politidistrikt
PS 144/16 DDØ og IKT-Agder - Utredning av sammenslåing - Videre prosess
PS 145/16 Møteplan - politiske møter 2017
PS 146/16 Referatsaker
13.12.2016 Møteprotokoll (PDF, 2 MB) PS 147/16 Hovedgata/Holgata - prosjektregnskap
PS 148/16 Kjøp av tomt til ny barnehage Bronsbu.
PS 149/16 Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra 1.1.2017
PS 150/16 Antall valgkretser, ny behandling
PS 151/16 Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2020
PS 152/16 Veiledende retningslinjer for beregning av økonomisk sosialhjelp 2017
PS 153/16 Rapport fra politisk Ad-hoc utvalg - Enhet for omsorg og rehabilitering
PS 154/16 Handlingsplan 2017 - 2020
PS 155/16 Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017
PS 156/16 Overdragelse av bevilling Lyngør, Pers brygge etter eierskifte
PS 157/16 Godkjenning av kommunal vegnorm
PS 158/16 Høring - forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
PS 159/16 Plan for selskapskontroll for perioden 2016 - 2019
PS 160/16 Eiendomsskattevedtekter - revisjon
PS 161/16 Reguleringsplan for Dalhei vest boligområde - Endring av rekkefølgebestemmelsene
PS 162/16 Egengodkjenning av reguleringsplan Dalheiveien, gnr 84 bnr 188 og del av 39
PS 163/16 Referatsaker