Møteprotokoller for Kommunestyret 2017

Møteprotokoller for Kommunestyret - 2017
Møtedato Dokument Saksliste
07.02.2017 Møteprotokoll (PDF, 2 MB) PS 1/17 Bevaringsområder i sjø i Tvedestrand
PS 2/17 Rom - og funksjonsprogram for ny barneskole på Lyngmyr
PS 3/17 Valg av konkurranseform for planlegging og bygging av ny barneskole
PS 4/17 Søknad om utvidelse av Blåbærskogen Naturbarnehage AS med 18 plasser fra høsten 2017
PS 5/17 Kommuneplanens arealdel 2017-29 - endelig behandling
PS 6/17 Iverksetting av vedtak fattet av kommunestyret i 2016
PS 7/17 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2017
PS 8/17 Krav om lovlighetskontroll - vedtak om inhabilitet i sak 153/16 i Tvedestrand kommunestyre
PS 9/17 17. mai-komité 2017
PS 10/17 Næringspolitisk handlingsplan 2017
PS 11/17 Søknad om fritak fra politiske verv
PS 12/17 Godkjenning av Hovedplan for vann- og avløp i Tvedestrand kommune.
PS 13/17 Vedtak om fradeling etter jordlova - parsell på 92 dekar på gnr 90 bnr 4
PS 14/17 Reviderte vedtekter skolefritidsordningen
PS 15/17 Samarbeid om utvidet behandlingstilbud innen fysioterapi i Østre Agder
PS 16/17 Utpeking av medlemmer til nasjonalparkstyret for Raet nasjonalpark
PS 17/17 Godkjenning av kommunal vegnorm
PS 18/17 Forskrift om tildeling av langtidsopphold og helse- og omsorgstjenester i institusjon
PS 19/17 Endret søknad om leie av parkeringsplasser for Tvedestrand Fjordhotell
PS 20/17 Referatsaker
PS 21/17 Innspill til debatthefte fra KS-mellomoppgjøret 2017
PS 22/17 Delegering av myndighet til å klage på vedtak vedr. endring av politidistriktets lokale struktur
14.03.2017 Møteprotokoll (PDF, 2 MB) PS 23/17 Verneområder i sjø i Tvedestrand - høring
PS 24/17 Samarbeidsavtale for oppføring og drift av nytt felles krematorium for Østre Agder i Arendal
PS 25/17 Ny tiltaksplan for utbedringer av vann og avløpsnett.
PS 26/17 Overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2016 til 2017
PS 27/17 Bruk og vedlikehold av rådhuset
PS 28/17 Prioriteringer innen kulturmidler 2017
PS 29/17 Endring av rammevilkårene for Tvedestrand Frivilligsentral og evt. konsekvenser av dette
PS 30/17 Omsorgslønn i Tvedestrand kommune
PS 31/17 Årsrapport 2016 - Arbeidsmiljøutvalget
PS 32/17 Referatsaker 1. Tilbakemelding forpliktende plan 2017-2020/Robek 2. Brev angående todagersvalg fra KMD 3. Lovlighetskontroll av kommunestyrevedtak 155/16 4. Referat fra styremøte i Østre Agder 03.03.2017 5. Svar fra KS vedr. lokaldemokratiundersøkelsen 2017
25.04.2017 Møteprotokoll (PDF, 2 MB) PS 33/17 Rom- og funksjonsprogram for ny barneskole
PS 34/17 Fritak for politiske verv - Nyvalg
PS 35/17 Raet nasjonalpark - strategidokument for prosjektgruppe - besøkssenter i Tvedestrand
PS 36/17 Ombygging av Søsterdalen 16B gnr 59 bnr 285 (Fagelektrobygget) - Utleie til fysioterapitjeneste
PS 37/17 Brudd på alkohollovgivningen
PS 38/17 Vedtak om konsesjon - erverv av gnr 9 bnr 2 Knutsvik
PS 39/17 Leieavtale for serveringsbrygge Tvedestrand Fjordhotell
PS 40/17 Finansering av 2 nye lærlingeplasser fra høsten 2017
PS 41/17 Klage på reguleringsplan Åstø/Øygardsliene - oppfølgning
PS 42/17 Behandling av innspill 41 Askerøybukta etter mekling i innsigelse
PS 43/17 Revisjon - permisjonsreglement for Tvedestrand kommune
PS 44/17 Godkjenning av utbyggingsavtale for Najaden Holding AS
PS 45/17 Vedtak om fradeling etter jordlova - fire parseller på gnr 31 bnr 8
PS 46/17 Foreldreutvalg for foreldre til funksjonshemmede barn
PS 47/17 Innføring av egenandeler for kommunalt fysioterapitilbud
PS 48/17 Vedtak om konsesjon i område med nedsatt konsesjonsgrense - erverv av eierandel til gnr 76 bnr 339 på Borøya - ubebygd eiendom i område regulert til boligformål
PS 49/17 Søknader om fritak for verv som meddommere/Suppleringsvalg
PS 50/17 Kjøp av aksjer til etablering av felles tomteselskap for oppføring av biodrivstoff anlegg på Jordøya i Åmli
PS 51/17 Referatsaker: Støtteuttalelse fra styret i Østre Agder vedrørende etablering av ambulansestasjon sentrumsnært i Tvedestrand
30.05.2017 Møteprotokoll (PDF, 604 kB) PS 52/17 Bevaringsområder i sjø i Tvedestrand
PS 53/17 Eiendomsskatt 2017 - fastsetting av skattesats
PS 54/17 Årsberetning 2016
PS 55/17 Regnskap for 2016 for Tvedestrand kommune
PS 56/17 Rapport forvaltningsrevisjon Barneverntjenesten Øst i Agder – Tvedestrand
PS 57/17 Kontrollutvalgets årsmelding 2016
PS 58/17 Planstrategi 2017 - 2020 og Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel
PS 59/17 Søknad om utsatt frist for ferdigstillelse av næringstomt.
PS 60/17 Justering av Reglement for godtgjørelse for kommunale ombud - Sykepengeordningen
PS 61/17 Referatsaker: Referat fra styremøte i Østre Agder 28.04.2017
20.06.2017 Møteprotokoll (PDF, 2 MB) PS 62/17 Budsjettkontroll 1. tertial 2017
PS 63/17 Eiendomsskatt 2017 - fritak
PS 64/17 Mindre endring av reguleringsplan for E18 Tvedestrand til Arendal - Grendstøl
PS 65/17 Tilleggsavtale 2 - Grendstøl
PS 66/17 Reguleringsendring for E18 Årdalen i Tvedestrand kommune
PS 67/17 Interkommunalt plansamarbeid for ny E18 Dørdal til Grimstad
PS 68/17 Tvedestrand Næringspark - Navn, salgsstrategi og fullmakt
PS 69/17 2. gangsbehandling - Områdeplan for ny videregående skole og ny veiforbindelse mellom Grendstøl og fv410
PS 70/17 Oversendelsesforslag ang barnehageplasser i Holt
PS 71/17 Tilstandsrapport og Kvalitetsplan for Tvedestrandskolen 2017
PS 72/17 Ny organisering av Parkveien
PS 73/17 Forprosjekt - Møllebekken
PS 74/17 Forslag til revidert reglement for politiske organer
PS 75/17 Forskrift om tildeling av langtidsopphold og helse- og omsorgstjenester i institusjon
PS 76/17 Stortingsvalget 2017 - fastsetting av valgdag - ny behandling
PS 77/17 Referatsaker: 1. Referat fra Eldrerådet 23.05.2017 og innkalling til Eldrerådet 16.06.2017 2. Samarbeid mellom kommune og politi i Agder politidistrikt 3. Eldrerådets årsmelding 2016 legges frem som sak i septembermøtet. Øvrige råd minnes på å sende inn sine årsmeldinger som saker til kommunestyret.
12.09.2017 Møteprotokoll (PDF, 969 kB) PS 78/17 Handlingsplan for 2018 - 2021 - Høringsutkast
PS 79/17 Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand - Godkjenning av forprosjekt og kostnadsramme
PS 80/17 Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand - leieavtale
PS 81/17 Vilkår for salg av Lyngør skole - behandling av avtaleutkast.
PS 82/17 Vedtak om fradeling etter jordlova til boligformål - landbrukseiendom gnr 20 bnr 3
PS 83/17 Vedtak - trekking av konsesjon - gnr 81 bnr 145
PS 84/17 Opprettelse av ad hoc-utvalg for vurdering av eventuelle justeringer i eiendomsskatteordningen i Tvedestrand kommune
PS 85/17 Mulighetsstudie - Tjenna i sentrum
PS 86/17 Makeskifte i forbindelse med etablering av nytt renovasjonsanlegg/brygge ved Nybrygga Gjeving
PS 87/17 Årsmelding for Tvedestrand eldreråd 2016
PS 88/17 Utvidelse av investeringsrammen for avløpstiltak i rehabiliteringsplanen for vann og avløp.
PS 89/17 Søknad om permisjon fra klagenemnda for eiendomsskatt og oppnevning av erstatter i permisjonstida
PS 90/17 Referatsaker: 1. Livsløpskomiteen tilrår enstemmig kommunestyret å gå tilbake til gamle betalingssatser for SFO i ferier inntil nye betalingssatser for ferier vedtas av kommunestyret fra 01.01.2018. Kommunestyret bes ta stilling til dette i kommunestyremøtet. 2. Informasjon om endringer i ekteskapsloven (Brev tilgjengelig under Annet politisk). Ikrafttredelsesdato 01.01.2018 er bekreftet i nylig mottatt brev. 3. Brev til kommunene om tjenestetilbud, juni 2017, Politiet (Brev tilgjengelig under Annet politisk). 4. Invitasjon til å holde kommunestyremøte på Risøy FHS v/ rektor Per Kristiansen. Koordineringsforumet og formannskapet foreslår at kommunestyret takker ja til dette og at kommunestyremøtet i oktober gjennomføres på folkehøyskolen. 5. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Årsberetning og regnskap 2016 (Brosjyre deles ut til representantene) 6. Agder Energi AS – Brev til aksjonærer i Agder Energi AS om fusjonsplan mellom Agder Energi AS og Otera AS (Brev tilgjengelig under Annet politisk). 7. Oppnevning av vararepresentanter til Felles forliksråd for kommunene Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad. 8. Referat fra styremøte i Østre Agder 25.08.2017 (Tilgjengelig under Annet politisk) 9. UDI takker Tvedestrand kommune for mottak av enslige mindreårige i perioden juli 2015 til juli 2017. 10. Evt. info fra ordfører og rådmann.
17.10.2017 Møteprotokoll (PDF, 2 MB) PS 91/17 Budsjettkontroll 2. tertial 2017
PS 92/17 Etablering av ny felles IKT-virksomhet ved sammenslutning av IKT Agder og DDØ.
PS 93/17 Mindre reguleringsendring E18 - Viltundergang Vennevann
PS 94/17 Utkast til areal- og transportplan(ATP) for Arendalsregionen og mulighetsstudie for en bymiljøpakke
PS 95/17 Ny barneskole - Tomteopparbeidelse
PS 96/17 Ny Barneskole - Energi, miljø og klimaplattform
PS 97/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjon innen offentlige anskaffelser - gjennomførte tiltak og plan for aktiviteter
PS 98/17 Evt. økonomisk bidrag til sykkelrittet Tour des Fjords i 2018
PS 99/17 Konsesjonsvedtak - hold og oppdrett av hjort - gnr 70 bnr 4 og 8 i Tvedestrand kommune
PS 100/17 Eiendomsskatt 2017 - søknad om fritak
PS 101/17 Høringsuttalelse - Forslag til Folkehelsestrategi for Agder 2015-2025
PS 102/17 Furøya - nytt område i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket
PS 103/17 Eierskapsmelding 2017
PS 104/17 Revidert Plan for kriseledelse (overordnet beredskapsplan)
PS 105/17 Revidert Plan for helsemessig og sosial beredskap
PS 106/17 Revidert Smittevernplan
PS 107/17 Etablering av kommunalt beredskapsråd
PS 108/17 Referatsaker: 1. Nytt tilsynsansvar fra 2018 – virksomheters salg av tobakksvarer (brev tilgjengelig under Annet politisk) 2. Nye personvernregler ble vedtatt av EU 2016. Disse reglene vil bli ny personopplysningslov i Norge og vil gjelde fra 25. mai 2018. Det nye regelverket har spesifikke krav til håndtering av personopplysninger, ett av dem er at alle kommuner og fylkeskommuner må ha personvernombud.
14.11.2017 Møteprotokoll (PDF, 746 kB) PS 109/17 Endring av vedtekter i kommunale barnehager
PS 110/17 Mål for beverbestanden og lokal forskrift for jakt og fangst av bever i Tvedestrand
PS 111/17 Vedtak - konsesjon - gnr 82 bnr 108 (Grimmeren 3)
PS 112/17 Revisjon og høring av Forskrift om politivedtekt, Tvedestrand kommune
PS 113/17 Møteplan - politiske møter 2018
PS 114/17 Kulturplan - Rullering av handlingsplan 2017
PS 115/17 Støtte til Eydehavn havn som stamnetthavn for regionen
PS 116/17 Referatsaker: 1. Referat fra Eldrerådet 10.10.2017 (Tilgjengelig under Annet politisk) 2. Erfaringer etter flommen 3. Brev 13.11.2017 fra Agder Politidistrikt – Status Nærpolitireformen 4. Brev 10.11.2017 fra ordførerne til Klima- og miljøministeren angående stillehavsøsters
PS 117/17 Godtgjørelse til sakkyndig nemnd og klagenemnd eiendomsskatt - Justering
12.12.2017 Møteprotokoll (PDF, 3 MB) PS 118/17 Handlingsplan 2018 - 2021
PS 119/17 Rapport fra ad-hoc utvalg for vurdering av eventuelle justeringer i eiendomsskatteordningen i kommunen
PS 120/17 Regionalt næringsfond for øst-regionen, budsjettøkning 2018
PS 121/17 Eiendomsskatt 2018 - søknad om fritak
PS 122/17 Veiledende retningslinjer for beregning av økonomisk sosialhjelp 2018
PS 123/17 Bosetting flyktninger 2018
PS 124/17 Budsjett 2018, Økonomiplan 2018-2021
PS 125/17 Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2021
PS 126/17 Revidert tiltaksplan for rehabilitering av vann og avløpsnett 2018 - 2021
PS 127/17 Revidering av Tvedestrand kommunes finans- og gjeldsreglement
PS 128/17 Mindre reguleringsendring E18 - Viltunderganger
PS 129/17 Deltakelse i nettverk for nye byvekstavtaler
PS 130/17 Kommunale vigsler - lokale bestemmelser
PS 131/17 Søknad om bevilgning fra kommunestyrets disposisjonsfond
PS 132/17 Endring i vedtekter for Tvedestrand Frivilligsentral
PS 133/17 Høring - forslag til halv pris på parkeringsavgift for nullutslippskjøretøy.
PS 134/17 Referatsaker