Møteprotokoller for Kommunestyret 2018

Møteprotokoller for Kommunestyret - 2018
Møtedato Dokument Saksliste
06.02.2018 Møteprotokoll (PDF, 2 MB) PS 1/18 Økonomireglement for Tvedestrand kommune
PS 2/18 Delegasjonsreglement - Kommunestyrets delegasjon av gjørelsesmyndighet til rådmann - Revisjon
PS 3/18 Søknad om Tvedestrand sentrum som turiststed
PS 4/18 Næringspolitisk handlingsplan 2018
PS 5/18 Søknad om støtte til leie av lokaler til Mekkeklubben i regi av NMK Tvedestrand
PS 6/18 Bjørkenes familiebarnehage
PS 7/18 Revisjon av forskrift om fartsbegrensning til sjøs i Tvedestrand Kommune
PS 8/18 Vedtak om konsesjon - erverv av gnr 5 bnr 77 i Tvedestrand kommune
PS 9/18 Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 - Endelig behandling
PS 10/18 Søknad om fritak fra politiske verv/Suppleringsvalg
PS 11/18 Oppfølging av vedtak fattet av kommunestyret i 2017
PS 12/18 Revisjon av forskrift om politivedtekt, Tvedestrand kommune - Endelig behandling
PS 13/18 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2018
PS 14/18 Flomsikring av Tjennavassdraget
PS 15/18 Regionplan Agder 2030 - høringsuttale til forslag til planprogram
PS 16/18 Interkommunalt plansamarbeid for ny E18 strekningen Dørdal-Grimstad
PS 17/18 17. mai-komité 2018
PS 18/18 Referatsaker
13.03.2018 Møteprotokoll (PDF, 2 MB) PS 19/18 Overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2017 til 2018
PS 20/18 Reguleringsplan for Eng Pensjonat - gnr. 84, bnr. 343,393,405 og 398 - 2 gangs behandling
PS 21/18 Områdeplan for Tvedestrand næringspark, utleggelse til offentlig høring
PS 22/18 Vedtak - unntak fra båndtvang i perioden 1. april til 20. august i Tvedestrandsdelen av Raet nasjonalpark
PS 23/18 Trafikksikkerhetsplan 2017
PS 24/18 Innspill til debatthefte fra KS - hovedtariffoppgjøret 2018
PS 25/18 Nye betalingssatser - Skolefritidsordningen i Tvedestrand kommune
PS 26/18 Kommunale målsettinger for forvaltning av elg, hjort og rådyr - perioden 2018 - 2020
PS 27/18 Godkjenning av reviderte vedtekter - Østre Agder-samarbeidet
PS 28/18 Godkjenning av ny betalingsmodell - Interkommunalt samarbeid i Østre Agder
PS 29/18 Forslag til revisjon etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Tvedestrand kommune
PS 30/18 Forslag til rutiner for varsling av kritikkverdige forhold
PS 31/18 Høringsuttalelse - Utviklingsplan 2035 Sørlandet sykehus helseforetak
PS 32/18 Søknad om fritak fra politiske verv/Suppleringsvalg, Eldrerådet
PS 33/18 Høringsuttalelse - omfanget av leveringspliktige posttjenester
PS 34/18 Eierskapsmelding for Agder Energi AS fra eierkommunene
PS 35/18 Referatsaker
24.04.2018 Møteprotokoll (PDF, 2 MB) PS 36/18 Gjennomføring av skoleundersøkelse
PS 37/18 Vedtak etter jordlova - delingssamtykke etter jordlova § 12 - gnr 63 bnr 10
PS 38/18 Høringssvar til NOU 2017: 17 På ein søndag?
PS 39/18 Interkommunalt samarbeid om samfunns- og næringsutvikling innenfor rammen av Østre Agder
PS 40/18 Boliger for personer med utviklingshemming - Tomtevalg / Mulighetsstudie
PS 41/18 Søknad om overtakelse av vann og avløpsanlegg for Skuggevik
PS 42/18 Kulturminneplan Tvedestrand kommune 2018 - 2022
PS 43/18 Søknad om forlengelse av festeavtale - Gnrbnr. 74/226 Fritz Smiths gate
PS 44/18 Fullmakt til salg av kommunal eiendom
PS 45/18 Tvedestrand kontrollutvalg - Årsmelding 2017
PS 46/18 Tvedestrand kontrollutvalg - Rapport selskapskontroll Lisand AS
PS 47/18 Høringsuttalelse - Rapport fra ekspertutvalget om desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene
PS 48/18 Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for Tvedestrand kommune
PS 49/18 Etablering av felles personvernombud - IKT-Agder kommunene
PS 50/18 Viljeserklæring om eierskap i Agder Energi i perioden 2018 - 2022
PS 51/18 Forbud mot salg av helium/gassballonger på kommunal eiendom
PS 52/18 Referatsaker
29.05.2018 Møteprotokoll (PDF, 780 kB) PS 53/18 Årsregnskap for Tvedestrand kommune 2017
PS 54/18 Årsberetning og årsregnskap 2017
PS 55/18 Ny skiltplan for Tvedestrand kommune
PS 56/18 Offentlige anskaffelser og kommunens samfunnsansvar
PS 57/18 Søknad om sambruk av parkeringsplass
PS 58/18 Betalt spisepause for ansatte på sykehjemmet
PS 59/18 Tariffoppgjør pr. 01.05.2018 - Uravstemning
PS 60/18 Søknad om overtakelse av festekontrakt gnrbnr. 74/226 Friz Smiths gate.
PS 61/18 Feragen Plass
PS 62/18 Mulighetsstudiet, trafikksikkerhetstiltak – promenade langs Tjenna
PS 63/18 Politisk oppnevning av representant til kommunalt trafikksikkerhetsutvalg
PS 64/18 Referatsaker
19.06.2018 Møteprotokoll (PDF, 2 MB) PS 65/18 Budsjettkontroll 2018 - 1. tertial
PS 66/18 Resultater fra skoleundersøkelse 2018
PS 67/18 Tilstandsrapport for Tvedestrandskolen 2018
PS 68/18 Delegering av fullmakter til styret for det interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal- Grimstad
PS 69/18 Boligsosial handlingsplan 2018-2021
PS 70/18 Evaluering av innføring av egenandeler for kommunalt fysioterapitilbud
PS 71/18 Reglement for politiske organer i Tvedestrand kommune - oppstart av prosess for gjennomgang før neste kommunestyreperiode
PS 72/18 Evaluering og avslutning av Plan for tidlig innsats
PS 73/18 Årsrapport 2017 - Arbeidsmiljøutvalget
PS 74/18 Konsesjonsvedtak i område med nedsatt konsesjonsgrense - erverv av gnr 82 bnr 79 og bnr 129 (Holmen 7)
PS 75/18 Plassering av punkter for ladbar motorvogn, og driftsansvar.
PS 76/18 Behandling av Forskrift om gebyrregulativ for plan, byggesak, utslipp og seksjonering
PS 77/18 Søknad om utvidelse av bevilling til å omfatte alkoholgruppe 3 - Pærehaven Kafe og Pub AS
PS 78/18 Referatsaker
PS 79/18 Innføring av midlertidig bygge- og deleforbud
PS 80/18 Årsmelding 2017 - Eldrerådet
18.09.2018 Møteprotokoll (PDF, 716 kB) PS 81/18 Områdeplan for Tvedestrand Næringspark - Sluttbehandling
PS 82/18 Kjøp av gnr 59 bnr 253 - tomt med videregående skole på Lyngmyr
PS 83/18 Søknad om fritak for tilkoblingsavgift for gnr. 52, bnr. 122,77,63
PS 84/18 Søknad om utvidet salgsbevilling for netthandel - Meny Krøgenes
PS 85/18 Utvidelse av avgiftsparkering for steder i Tvedestrand sentrum.
PS 86/18 Utkast til påvirkningsstrategi for Østre Agder regionråd - uttalelse fra Tvedestrand kommunestyre
PS 87/18 Søknad om fritak fra politiske verv/Suppleringsvalg
PS 88/18 Handlingsplan 2019 - 2022 - Høringsutkast
PS 89/18 Skisseprosjekt ny barneskole
PS 90/18 Referatsaker
16.10.2018 Møteprotokoll (PDF, 975 kB) PS 91/18 Reguleringsplan for Brennvika, Borøy - Ny offentlig høring
PS 92/18 Budsjettkontroll 2. tertial 2018
PS 93/18 Ny barneskole - alternativer og videre arbeid
PS 94/18 Bredbåndsutbygging i Tvedestrand kommune
PS 95/18 Kjøp av tilleggsareal til A67 Tvedestrand Næringspark
PS 96/18 Fortsettelse av suppleringsvalg etter fritak fra politiske verv i kommunestyre sak 87/18
PS 97/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Saksbehandlingen i Pleie og omsorgstjenesten
PS 98/18 Referatsaker
13.11.2018 Møteprotokoll (PDF, 662 kB) PS 99/18 Reguleringsplan for Måvikheia hytteområde gnr. 75, bnr. 287, Borøya - revidert planforslag
PS 100/18 Flomfare Fosstveitveien 33 - anmodning om bygge og deleforbud etter lov om sikring mot naturskader
PS 101/18 Grendstøl-Slotta-Ytre vei: vann og avløp langs ny fylkesvei
PS 102/18 Valg av kunstgress for idrettsbane ved ny videregående skole på Mjåvann
PS 103/18 Kjøp av Lyngmyrhallen
PS 104/18 Høringsuttalelse - Regional utviklingsplan 2035 Helse Sør-Øst
PS 105/18 Fastsetting av valgdag – en eller to valgdager
PS 106/18 Søknad om fritak fra alle politiske verv ut perioden
PS 107/18 Referatsaker: 1. Fra kl. 17 (60 min): Presentasjon av rådmannens budsjettforslag 2. Fra kl. 18 (15-20 min): Ungdomsrådet – Innspill til ny barneskole, grendeskoler og skolestrukturen i Tvedestrand 3. Fra kl. 18.20 (60 min): Informasjon om E18 Dørdal-Grimstad v/ Nye Veier AS 4. Info fra ordfører 5. Info fra rådmann 6. Eventuelt
11.12.2018 Møteprotokoll (PDF, 5 MB) PS 108/18 Økning av festeavgift for graver i Tvedestrand kommune fra 01.01.2019
PS 109/18 Regulativ for byggesaksgebyr - endret sats f.o.m. 2019
PS 110/18 Fritak for eiendomsskatt for 2019 etter eiendomsskattelovens § 7
PS 111/18 Veiledende retningslinjer for beregning av økonomisk sosialhjelp 2019
PS 112/18 Utvidelse avgiftsparkering for området Søsterdalen i Tvedestrand
PS 113/18 Økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019
PS 114/18 Handlingsplan 2019-2022
PS 115/18 Reguleringsplan for Fjordsenteret, gnr. 97, bnr 8 Sagesund- 2 gangs behandling
PS 116/18 Politisk organisering i Tvedestrand kommune - kommunestyreperioden 2019-2022
PS 117/18 Diverse budsjettendringer
PS 118/18 Høring - Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Agder
PS 119/18 Vedtak om deling etter jordlova § 12 - gnr 30 bnr 1
PS 120/18 Utredning om framtidig organisering av NAV i Østre Agder
PS 121/18 Prioritering av spillemiddelsøknader 2019
PS 122/18 Møteplan - politiske møter 2019
PS 123/18 Uttalelse til planprogram for nye E18 Dørdal-Grimstad
PS 124/18 Navn på ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand
PS 125/18 Referatsaker