Møteprotokoller for Kommunestyret 2019

Møteprotokoller for Kommunestyret - 2019
Møtedato Dokument Saksliste
12.02.2019 Møteprotokoll (PDF, 738 kB) PS 1/19 Reguleringsplan for Fjordsenteret - lovlighetskontroll av planvedtak
PS 2/19 Klage på planvedtak - Reguleringsplan for Fjordsenteret
PS 3/19 2.gangsbehandling - Reguleringsplan for gnr 76 bnr 191 m.fl. - Svabukta, Borøya.
PS 4/19 Reguleringsplan for del av Østerå - revisjonsbehov - bygge og delingsforbud
PS 5/19 Mindre endring av reguleringsplan for E18 Tvedestrand –Arendal. Fløyheia, Bjørnsfjell kulvert, Storemyr viltovergang og Årdalen
PS 6/19 Næringspolitisk handlingsplan 2019
PS 7/19 Økt bevilgning for ladestasjon for ladbar motorvogn på den gamle TAXI tomta
PS 8/19 Endring av selskapsform for og utvidelse av selskapet IKT Agder
PS 9/19 Salg av festetomter til Lisand AS
PS 10/19 17. mai-komité 2019
PS 11/19 Oppfølging av vedtak fattet av kommunestyret i 2018
PS 12/19 Andreas Faye-nemd
PS 13/19 Referatsaker
09.04.2019 Møteprotokoll (PDF, 2 MB) PS 14/19 Overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2018 til 2019
PS 15/19 Møllebekken, prosjektrapport og mulige tilleggsarbeider
PS 16/19 Bestemmelser for parkeringsområder i Tvedestrand sentrum.
PS 17/19 Ny behandling for økt bevilgning for ladestasjon for ladbar motorvogn på den gamle taxi tomta
PS 18/19 Mindre endring av reguleringsplan for E18 Tvedestrand-Arendal
PS 19/19 Søknad om omdisponering for deler av skjærgårdspark i Vakil, Askerøya
PS 20/19 Avsette areal for skating på Lyngmyr
PS 21/19 Reguleringsplan for ny barnehage på Bronsbu - 2. gangsbehandling
PS 22/19 Eventuell reaksjon knyttet til endringer på E18
PS 23/19 Godkjenning av samarbeidsavtale mellom Aust-Agder fylkeskommune og Tvedestrand kommune 2019-2020
PS 24/19 Høringsforslag til Regionplan Agder 2030 - uttale fra Tvedestrand kommune
PS 25/19 Innspill til Veikart for bedre levekår - viljeserklæring
PS 26/19 Revisjon av Reglementer for politiske organer
PS 27/19 Retningslinjer for omstilling/nedbemanning - retningslinjer for ressursbank - Tvedestrand kommune
PS 28/19 Referatsaker
14.05.2019 Møteprotokoll (PDF, 2 MB) PS 29/19 Kommunedelplan for E18 Dørdal-Tvedestrand- Høringsuttalelse
PS 30/19 Klage på kommunestyrets enkeltvedtak om å godkjenne reguleringsplan for del av Svabukta, gnr.76 bnr 191 mfl.
PS 31/19 Fremtidig organisering av NAV i kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli
PS 32/19 Farlig skolevei
PS 33/19 Raet Nasjonalpark velkomstsenter, status og leieavtale
PS 34/19 Vedtak om deling etter jordloven - landbrukseiendom gnr 30 bnr 1
PS 35/19 Årsberetning for Tvedestrand kommune 2018
PS 36/19 Årsregnskap for Tvedestrand kommune 2018
PS 37/19 Tvedestrand kontrollutvalg - Årsmelding 2018
PS 38/19 Årsrapport 2018 - Arbeidsmiljøutvalget
PS 39/19 Høring - Tilbudsstruktur for de offentlige videregående skolene i Agder skoleåret 2020-2021
PS 40/19 Kjøp av kommunehuset fra Tvedestrand kommunehus AS
PS 41/19 Godkjenning av ny betalingsmodell for Østre Agder brannvesen ØABV
PS 42/19 Godkjenning av ny samarbeidsavtale for Østre Agder brannvesen ØABV
PS 43/19 Bompengesatser for E18 Tvedestrand - Arendal
PS 44/19 Regional areal- og transportplan for arendalsregionen - egengodkjenning
PS 45/19 Tvedestrand kommunens innspill til gjennomgangen av distriktsindeksen
PS 46/19 Oppnevning av stemmestyrer
PS 47/19 Referatsaker Gjennomsiktig støyskjerming ved den hevede E18, Grenstøl-krysset – Innstilling til kommunestyret fra teknikk-, plan- og naturutvalget (Fra protokoll 07.05.2019) 1. Jan Dukene (TTL) orienterte om saken og informerte om at utvalget må innstille til kommunestyret i møtet 07.05.2019 vedr. beslutning om hvilket autovern som skal velges: Stålskinnerekkverk med plexiglass slik som opprinnelig avtalt, eller betongrekkverk uten plexiglass på toppen. Vegdirektoratet vil ikke godkjenne avtalt løsning. 2. Knut Aall (UA) fremmet en løsning med betongrekkverk og veglys ned i Øygårdsdalen, ref. møte mellom ordfører, utvalgsleder, administrasjon og Nye Veier. 3. Utvalget ble enige om en omforent innstilling 4. Innstilling til kommunestyret: Da det ikke har lykkes å nå frem med opprinnelig avtalt løsning, aksepteres alternativ løsning med betongrekkverk, høyde 80 cm. Som kompensasjon aksepteres tilbudet om veglys ned i Øygårdsdalen, jf. SMS til ordfører fra Magne Ramlo, Nye Veier datert 07.05.2019. Veglys etableres i henhold til vedtatt veglysnorm for industriveg.