Møteprotokoller for Teknikk, plan- og naturutvalg 2015

Møteprotokoller for Teknikk, plan- og naturutvalg - 2015 (periode 2015-2019)
Møtedato Dokument Saksliste
10.11.2015 Møteprotokoll (PDF, 137 kB) PS 1/15 Reguleringsendring delområde B4, Valbergheia boligområde - offentlig ettersyn
PS 2/15 Varsel om oppstart og høring av planprogram Områderegulering av Videregående skole ved Mjåvann og ny veiforbindelse mellom Grendstøl og fv 410 ved Glastad
PS 3/15 Vedtak om fradeling etter jordlova § 12 - skogareal på inntil 3,6 dekar tilknyttet boligparsell og parkeringsplass på gnr 96 bnr 1 Nes
PS 4/15 Reguleringsplan Nesgata 18 og 20 - høring og offentlig ettersyn
PS 5/15 Reguleringsplan for Åstø - Øygardsliene- reguleringsendring for justert veiadkomst
PS 6/15 1. gangsbehandling - Reguleringsplan for område 45 Songe A - Del av gnr 72 bnr 4
PS 7/15 1. gangsbehandling - Reguleringsplan for Hauketangen gnr 77 bnr 9 og 153 Sandøya
PS 8/15 Saksfremlegg - Klagebehandling - Oppføring av tilbygg til bolighus - Gnr 97 bnr 81, Sagesundvegen 122
PS 9/15 Referat- og drøftingssaker
08.12.2015 Møteprotokoll (PDF, 117 kB) PS 10/15 Vedtak om fradeling etter jordlova § 12 - tre parseller på gnr 38 bnr 2 Liane
PS 11/15 Reguleringsplan gnr 82 bnr 169, ny behandling
PS 12/15 Krav til fargebruk i bestemmelsene for Tangenheia boligfelt - mindre reguleringsendring
PS 13/15 Reguleringsplanforslag for Loggen Brygge - Byggetrinn II - 1 gangs behandling
PS 14/15 Saksframlegg - Klage på vedtak om oppføring av bod - gnr 6 bnr 66, Langesand
PS 15/15 Saksfremstilling - dispensasjon fra gjeldende regulering Vinterstøbukta - gnr 84 bnr 113 Lyngør Båtbyggeri
PS 16/15 Referat- og drøftingssaker