Møteprotokoller for Teknikk, plan- og naturutvalg 2016

Møteprotokoller for Teknikk, plan- og naturutvalg - 2016
Møtedato Dokument Saksliste
02.02.2016 Møteprotokoll (PDF, 136 kB) PS 1/16 Vedtak om konsesjon - erverv av gnr 86 bnr 21 og bnr 37
PS 2/16 Vedtak om omdisponering av fulldyrka jord etter jordlova § 9 og vedtak om plan for nydyrking etter jordlova § 11 - gnr 29 bnr 5
PS 3/16 Reguleringsplan Nesgata 18 og 20 - høring og offentlig ettersyn - ny førstegangsbehandling
PS 4/16 Endring del av reguleringsplan for Åstå- Øygardsliene - 1 gangs behandling
PS 5/16 Reguleringsendring delområde B4, Valbergheia boligområde
PS 6/16 Reguleringsplan for Østre Løktene, gnr 80 bnr 98, 100, 103 og 111 - førstegangsbehandling - høring og offentlig ettersyn
PS 7/16 2. gangsbehandling - Reguleringsplan gnr 77 bnr 9 og 153 - Hauketangen, Sandøya
PS 8/16 Del av Odden (82/74) Lyngør - Detaljregulering - 1 gangs behandling
PS 9/16 Tilrådning Raet nasjonalpark
PS 10/16 Saksframlegg - Klage på vedtak - Utvidelse av brygge - gnr 81 bnr 81 - Lyngørsia 8
PS 11/16 Organisering av det kommunale viltarbeidet - drøftingssak
PS 12/16 Referat- og drøftingssaker
PS 13/16 Krav til fargebruk i bestemmelsene for Tangenheia boligfelt - ny behandling
08.03.2016 Møteprotokoll (PDF, 123 kB) PS 14/16 Fastsetting av planprogram for områderegulering - videregående skole ved Mjåvann og ny veiforbindelse mellom Grendstøl og fv 410.
PS 15/16 Nytt handlingsprogram for Fylkeveger i Aust-Agder 2018 - 2021
PS 16/16 Behandling av Forskrift om gebyr for plan- og byggesaker
PS 17/16 Lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59 - vedtak om omdisponering av dyrka mark og vedtak om nydyrking på gnr 29 bnr 5 - PS 11/2016
PS 18/16 Saksfremstilling - dispensasjon og tillatelse til tilbygg vedbod og oppføring av carport på gnr 76 bnr 96 Borøya
PS 19/16 Utarbeidelse av ny Trafikksikkerhetsplan for Tvedestrand kommune.
PS 20/16 Referat- og drøftingssaker
19.04.2016 Møteprotokoll (PDF, 137 kB) PS 21/16 Tillatelse til bruk av ATV
PS 22/16 Saksfremlegg - Oppføring av bolig gnr 77 bnr 116 - Vestegårdsveien 170
PS 23/16 Endring av reguleringsplan Åstø-Øygardsliene - klage
PS 24/16 Opphevelse av servitutt Nybrygga Gjeving
PS 25/16 Søknad om omregulering av vestre del av Hellersøya Gjeving
PS 26/16 Saksfremlegg - Oppføring av tilbygg til bolig - gnr 78 bnr 142 Hella Sandøya
PS 27/16 Vedtak - reguleringsplan for Nesgata 18 og 20 (gnr 45 bnr 7, 25 og 65)
PS 28/16 Reguleringsplan Loggen Brygge II, 1 gangs behandling
PS 29/16 Framdrift for ny plan for trafikksikkerhet.
PS 30/16 Oppjustert plan for rehabilitering av vann og avløpsanlegg 2016 - 2020.
PS 31/16 Referat- og drøftingssaker
10.05.2016 Møteprotokoll (PDF, 218 kB) PS 32/16 Saksfremlegg: revidert Søknad om dispensasjon fra gjeldende regulering - gnr 84 bnr 113 Lyngør Båtbyggeri
PS 33/16 Vedtak - reguleringsplan for del av Østre Løktene - Gnr 80, bnr 98, 100, 103 og 111
PS 34/16 Utkast til utbyggingsavtale med Najaden Holding – Vinterstøbukta
PS 35/16 Referat og drøftingssaker
14.06.2016 Møteprotokoll (PDF, 529 kB) PS 36/16 Saksframlegg - Ny behandling av sak - oppføring av tilbygg - gnr 86 bnr 45 Normannvik
PS 37/16 Saksfremlegg-Dispensasjon for oppføring av bod - gnr 75 bnr 300, Kalvenveien 107 - Borøya
PS 38/16 Reguleringsplan Dalhei vest, boligområde - endring av rekkefølgebestemmelsene
PS 39/16 Endring av reguleringsplan for Østre Odden - 2 gangs behandling
PS 40/16 Skyss - farlig skolevei
PS 41/16 Referat- og drøftingssaker
PS 42/16 Revidert søknad om dispensasjon fra gjeldende regulering – gnr 84 bnr 113 Lyngør båtbyggeri
PS 43/16 Utkast til utbyggingsavtale med Najaden Holding Vinterstøbukta Gjeving
06.09.2016 Møteprotokoll (PDF, 628 kB) PS 44/16 Høringssvar - forslag til endringer i konsesjonsloven mv., jordloven og odelsloven
PS 45/16 Skyss-farlig skolevei - endring Langansveien med rundkjøring
PS 46/16 Saksframlegg - Klage på vedtak vedr veranda, carport og utestue - gnr 59 bnr 94 - Brunåstoppen 1
PS 47/16 Reguleringsplan Dalhei vest, boligområde - endring av rekkefølgebestemmelsene
PS 48/16 Reguleringsplan Dalheiveien - offentlig ettersyn
PS 49/16 Utvidelse av brygger gnr. 97, bnr 6 og 8. Krav om politisk behandling
PS 50/16 klage på fradeling av tilleggsareal fra gnr 29 bnr 11 Bakkevei
PS 51/16 Saksframlegg - Klage på vedtak vedr riving og oppføring av uthus - gnr 74 bnr 124, Nedre Lommavei
PS 52/16 Referat- og drøftingssaker (Notat blir lagt ut under Annet politisk på vår hjemmeside): - Bruksendring av fritidsboliger til boliger i regulert område som er avsatt til fritidsformål
18.10.2016 Møteprotokoll (PDF, 588 kB) PS 53/16 Saksfremlegg - Endring av gitt tillatelse - Ettergodkjenning - Oppføring av tilbygg gnr 82 bnr 56 Odden, Lyngør
PS 54/16 Saksframlegg - Søknad om bruksendring og påbygg bolig gnr 6 bnr 90 parsell 6, Pedersdalsveien 44
PS 55/16 Saksfremlegg - Oppføring av platting og veranda gnr 68 bnr 26 - Lagveien 568
PS 56/16 Saksframlegg - Søknad om påbygg, ombygging og fasadeendring - gnr 77 bnr 325, Fugløya 2
PS 57/16 Saksbehandlingsrutiner - etter-godkjenning og ulovlighetsoppfølgning
PS 58/16 Saksfremlegg - Klagebehandling - Avslag på utvidelse av brygge - gnr 75 bnr 276 - Borøya
PS 59/16 Saksframlegg Klage på vedtak -oppføring av utestue - gnr 59 bnr 94 - Brunåstoppen 1
PS 60/16 Referat-/drøftingssak - Ombygging av Bryggerhuset og tilhørende hageanlegg - gnr 81 bnr 145, Lyngørsida 53
PS 61/16 Framtidig vedlikehold og drift av Fosstveit Bru.
PS 62/16 Høringsuttalelse til forslag og gebyr - Nye parkeringsforskrifter.
PS 63/16 Sluttrapport fra Ad-hoc utvalg for parkering.
PS 64/16 Konsekvenser av ny parkeringsforskrift gjeldende fra 1.januar 2017
PS 65/16 Referat- og drøftingssaker
08.11.2016 Møteprotokoll (PDF, 282 kB) PS 66/16 Konsesjonsvedtak - avslag på lemping av vilkår - om videre utsettelse av boplikt på gnr 81 bnr 145
PS 67/16 Konsesjonsvedtak - søknad om utsettelse av boplikt - gnr 76 bnr 122 (Borøykilveien 37)
PS 68/16 Referat- og drøftingssaker: Kommuneplan- Gjennomgang merknader og innsigelser fra fylkesmann og fylkeskomm.
06.12.2016 Møteprotokoll (PDF, 651 kB) PS 69/16 Kommuneplanens arealdel 2016-2028 - behandling etter offentlig høring
PS 70/16 1.gangsbehandling - Områderegulering for ny videregående skole og veiforbindelse mellom Grendstøl og Fv410
PS 71/16 Egengodkjenning av reguleringsplan Dalheiveien, gnr 84 bnr 188 og del av 39
PS 72/16 Reguleringsplan for Dalhei vest boligområde - Endring av rekkefølgebestemmelsene
PS 73/16 Klage på reguleringsplan for Åstø-Øygardsliene
PS 74/16 Klage på dispensasjon og ettergodkjenning av parkeringsplass gnr 75 bnr 2 Måvikveien 24 Borøy
PS 75/16 Saksfremlegg - Pålegg om retting og forhåndsvarsel om tvangsmulkt - Oppføring av firemannsbolig - gnr 28 bnr 123 Bergsmyr Terrasse
PS 76/16 Godkjenning av kommunal vegnorm
PS 77/16 Saksframlegg - Klage på vedtak om ettergodkjenning av utvidelse på båtbu gnr 91 bnr 2 Åsstø
PS 78/16 Referatsak - resyme av saksgangen for fradelinger av 2 parseller til fritidsformål på gnr 80 bnr 7 - Askerøybukta
PS 79/16 Referat- og drøftingssaker
PS 80/16 Tilleggssak: Klage på avslag, sak 2015/1514 18-N06