Møteprotokoller for Teknikk, plan- og naturutvalg 2017

Møteprotokoller for Teknikk, plan- og naturutvalg - 2017
Møtedato Dokument Saksliste
31.01.2017 Møteprotokoll (PDF, 552 kB) PS 1/17 Kommuneplanens arealdel 2017-29 - endelig behandling
PS 2/17 Bevaringsområder i sjø i Tvedestrand
PS 3/17 Orientering i sak 2015/1514 18-N06
PS 4/17 Godkjenning av kommunal vegnorm
PS 5/17 Godkjenning av Hovedplan for vann- og avløp i Tvedestrand kommune.
PS 6/17 Vedtak om fradeling etter jordlova - parsell på 92 dekar på gnr 90 bnr 4
PS 7/17 Referat- og drøftingssaker
PS 8/17 Utkast til avtale med Najaden Holding - oppfølging av vedtak
07.03.2017 Møteprotokoll (PDF, 466 kB) PS 9/17 Reguleringsplan for Østre Odden - Klage på reguleringsvedtak.
PS 10/17 Ny tiltaksplan for utbedringer av vann og avløpsnett.
PS 11/17 Verneområder i sjø i Tvedestrand - høring
PS 12/17 Saksframlegg - Søknad om oppstilling av flytebrygge,bord/stoler og etablering av dør i fasade - gnr 74 bnr 226 fnr 2
PS 13/17 Behandling av innspill 41 Askerøybukta etter mekling i innsigelse
PS 14/17 Referat- og drøftingssaker: Endringsforslag til reguleringsplan for ny E18
18.04.2017 Møteprotokoll (PDF, 888 kB) PS 15/17 Vedtak om konsesjon - erverv av gnr 9 bnr 2 Knutsvik
PS 16/17 Vedtak om konsesjon i område med nedsatt konsesjonsgrense - erverv av eierandel til gnr 76 bnr 339 på Borøya - ubebygd eiendom i område regulert til boligformål
PS 17/17 Dispensasjon og deling for 2 tomteparseller - gnr 80 bnr 40 Askerøybukta
PS 18/17 Behandling av innspill 41 Askerøybukta etter mekling i innsigelse
PS 19/17 Raet nasjonalpark - strategidokument for prosjektgruppe - besøkssenter i Tvedestrand
PS 20/17 saksfremstilling - dispensasjon og rammetillatelse riving av bygg og oppføring av renovasjonsanlegg - Gnr 84 bnr 430, Gjevingveien
PS 21/17 Søknad om endret plassering av uterestaurant
PS 22/17 Klage på reguleringsplan Åstø/Øygardsliene - oppfølgning
PS 23/17 Vedtak om fradeling etter jordlova - fire parseller på gnr 31 bnr 8
PS 24/17 Trafikksikkerhetsplan 2017 - 2020 - Høring
PS 25/17 Saksframlegg - Søknad om oppføring av bolig - gnr 90 bnr 2 - Krokvåg
PS 26/17 Saksfremstilling: Oppføring av båtbu og påbygg garasjeanlegg - gnr 84 bnr 423,431,575 Gjevingveien
PS 27/17 Referat- og drøftingssaker: Orientering om hytteutbygging med tilhørende båtplasser i Vakil, Askerøya.
23.05.2017 Møteprotokoll (PDF, 535 kB) PS 28/17 Bevaringsområder i sjø i Tvedestrand
PS 29/17 Reguleringsplan - Brennvika, Borøya - Offentlig høring
PS 30/17 Saksfremstilling - Dispensasjon og tillatelse til redskapsbod - gnr 76 bnr 38 Innaforkilen 12, Borøy
PS 31/17 Klagebehandling - Avslag på utvidelse av brygge - gnr 75 bnr 276 - Borøya
PS 32/17 Saksfremlegg - Utrigger - gnr 76 bnr 28, Innaforkilen Borøy
PS 33/17 Saksframlegg - Klage på vedtak bruksendring av anneks til fritidsbolig gnr 97 bnr 223 Sagesund
PS 34/17 Referat- og drøftingssaker
13.06.2017 Møteprotokoll (PDF, 393 kB) PS 35/17 Mindre endring av reguleringsplan for E18 Tvedestrand til Arendal - Grendstøl
PS 36/17 Reguleringsendring for E18 Årdalen i Tvedestrand kommune
PS 37/17 2. gangsbehandling - Områdeplan for ny videregående skole og ny veiforbindelse mellom Grendstøl og fv410
PS 38/17 Reguleringsplan for Eng Pensjonat -Gnr. 84, bnr. 343, 391,405 og 398
PS 39/17 Saksframlegg - Ny søknad om påbygg og ombygging av eksisterende fritidsbolig - gnr 77 bnr 325, Fugløya 2
PS 40/17 Referat- og drøftingssaker
29.06.2017 Møteprotokoll (PDF, 215 kB) PS 41/17 Reguleringsendring av Områdeplan for E18 Tvedestrand- Arendal - Årdalen
PS 42/17 Referat- og drøftingssaker
05.09.2017 Møteprotokoll (PDF, 746 kB) PS 44/17 Oppføring av flermannsboliger - gnr 32 bnr 184 - Grethes vei 11
PS 45/17 Oppføring av bolig - gnr 82 bnr 116 Odden 4 - Lyngør i Tvedestrand
PS 46/17 Vilkår for salg av Lyngør skole - behandling av avtaleutkast.
PS 47/17 Saksfremlegg: Dispensasjon og fradelingstillatelse for 2 tomteparseller, gnr 80 bnr 40 Askerøybukta
PS 48/17 Vedtak om fradeling etter jordlova til boligformål - landbrukseiendom gnr 20 bnr 3
PS 49/17 Behandling av søknad om påbygg og ombygging fritidsbolig - gnrbnr 77/325 Fugløy - klage
PS 50/17 Vedtak - trekking av konsesjon - gnr 81 bnr 145
PS 51/17 Referat- og drøftingssaker
10.10.2017 Møteprotokoll (PDF, 582 kB) PS 52/17 Utkast til areal- og transportplan(ATP) for Arendalsregionen og mulighetsstudie for en bymiljøpakke
PS 53/17 Konsesjonsvedtak - hold og oppdrett av hjort - gnr 70 bnr 4 og 8 i Tvedestrand kommune
PS 54/17 Saksfremlegg - Oppføring av båthus - gnr 96 bnr 34, Saltnes 7
PS 55/17 Saksfremlegg - Klagebehandling - Oppføring av flermannsboliger - gnr 32 bnr 184 - Grethes vei 11
PS 56/17 Mindre reguleringsendring E18 - Viltundergang Vennevann
PS 57/17 Furøya - nytt område i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket
PS 58/17 Referat- og drøftingssaker: Alternativer til vannforsyning for Nesheia og Nesgrenda
07.11.2017 Møteprotokoll (PDF, 390 kB) PS 59/17 Klage på vedtak om fradeling av 2 parseller Askeøya
PS 60/17 Vedtak - konsesjon - gnr 82 bnr 108 (Grimmeren 3)
PS 61/17 Mål for beverbestanden og lokal forskrift for jakt og fangst av bever i Tvedestrand
PS 62/17 Referat- og drøftingssaker
05.12.2017 Møteprotokoll (PDF, 602 kB) PS 63/17 Revidert tiltaksplan for rehabilitering av vann og avløpsnett 2018 - 2021
PS 64/17 Høring - forslag til halv pris på parkeringsavgift for nullutslippskjøretøy
PS 65/17 Saksfremlegg - Klage på delegert vedtak om dispensasjon - gnr 84 bnr 611 Barlinddalen
PS 66/17 Mindre reguleringsendring E18 - Viltunderganger
PS 67/17 Deltakelse i nettverk for nye byvekstavtaler
PS 68/17 Referat- og drøftingssaker