Møteprotokoller for Teknikk, plan- og naturutvalg 2018

Møteprotokoller for Teknikk, plan- og naturutvalg - 2018
Møtedato Dokument Saksliste
30.01.2018 Møteprotokoll (PDF, 534 kB) PS 1/18 Flomsikring av Tjennavassdraget
PS 2/18 Interkommunalt plansamarbeid for ny E18 strekningen Dørdal-Grimstad
PS 3/18 Vedtak om konsesjon - erverv av gnr 5 bnr 77 i Tvedestrand kommune
PS 4/18 Saksfremlegg - Forskrift om gebyrregulativ for plan, byggesak, utslipp og seksjonering
PS 5/18 Revisjon av forskrift om fartsbegrensning til sjøs i Tvedestrand Kommune
PS 6/18 Referat- og drøftingssaker: 1. Referat fra møte om Seilerhytta 04.01.2018 (vedlagt innkallingsmail) 2. Rapport: Uthavnene som besøksmål (vedlagt innkallingsmail) 3. Fylkesmannsavgjørelse klagesak om bygging fritidsbolig Fugleøya (vedlagt innkallingsmail) Orienteringer 4. Uthavnsprosjekt og byggesaker v/ Martin Due-Tønnessen
06.03.2018 Møteprotokoll (PDF, 698 kB) PS 7/18 Kommunale målsettinger for forvaltning av elg, hjort og rådyr - perioden 2018 - 2020
PS 8/18 Vedtak - unntak fra båndtvang i perioden 1. april til 20. august i Tvedestrandsdelen av Raet nasjonalpark
PS 9/18 Trafikksikkerhetsplan 2017
PS 10/18 Reguleringsplan for Eng Pensjonat - gnr. 84, bnr. 343,393,405 og 398 - 2 gangs behandling
PS 11/18 Plan og utbyggingsstrategi for Lyngør - midlertidig bygge og delingsforbud
PS 12/18 Saksfremstilling - Avslag på dispensasjon for oppføring av anneks/bod til fritidsbolig - gnr 81 bnr 36 - Lyngørsida 84
PS 13/18 Områdeplan for Tvedestrand næringspark, utleggelse til offentlig høring
PS 14/18 Saksfremlegg - Rehabilitering og utvidelse av brygge - gnr 81 bnr 146
PS 15/18 Referat- og drøftingssaker: 1. Midlertidige dispensasjoner for bygg til næringsformål (vedlegg er vedlagt innkallingsmail) Orienteringer 2. Informasjon om minkuttak i Raet NP v/feltpersonell engasjert av Statens naturoppsyn (SNO). Vil ankomme kommunehuset mellom 18.00 og 18.30
17.04.2018 Møteprotokoll (PDF, 2 MB) PS 16/18 Kulturminneplan Tvedestrand kommune 2018-2022 - Uttale
PS 17/18 Saksfremlegg-ny behandling av omkostninger i forbindelse med bryggeutvidelse på gnr 77 bnr 269
PS 18/18 Ny klagebehandling av omkostninger i bryggeutvidelse på gnr 77 bnr 269 Sandøya
PS 19/18 Saksfremlegg - Klage på vedtak - Oppføring av brygge - gnr 81 bnr 146
PS 20/18 Vedtak etter jordlova - samtykke til omdisponering av dyrkbar mark og delvis tillatelse til deling - gnr 63 bnr 10
PS 21/18 Saksfremlegg - Klage på vedtak - Oppføring av skogshusvær - gnr 87 bnr 22
PS 22/18 Saksfremlegg - Oppføring av utebod og anneks - gnr 81 bnr 68, Lyngørsida
PS 23/18 Referat- og drøftingssaker: Orientering og drøftingssak om kyststi
15.05.2018 Møteprotokoll (PDF, 571 kB) PS 24/18 Saksfremlegg - Oppføring av anneks og bod til fritidsbolig - gnr 81 bnr 36 - Lyngørsida 84
PS 25/18 Ny skiltplan for Tvedestrand kommune
PS 26/18 Dispensasjon fra formålet i kommunedelplan KDP-27 Lyngør - gnr 82 bnr 76
PS 27/18 Mulighetsstudiet, trafikksikkerhetstiltak – promenade langs Tjenna
PS 28/18 Detaljregulering Fjordverkstedet Sagesund - 1 gangs behandling
PS 29/18 Feragen Plass
PS 30/18 Forslag til reguleringsplan for Movikheien gnr. 75, bnr. 86 Første gangs behandling
PS 31/18 Reguleringsplan for Måvika hyttefelt, gnr 75 bnr 287 Borøy
PS 32/18 Politisk oppnevning av representant til kommunalt trafikksikkerhetsutvalg
PS 33/18 Referat- og drøftingssaker: 1. 17.00-18.00: Befaringer av reguleringsplanområder på Fjordsenteret (m/ presentasjon av prosjektet), Movik I og Movik II 2. 18.00-18.15: Fossdal – orientering om mulig oppstart av regulering av hyttefelt (15. min) 3. 18.15-18.30: Orientering om status og prosess for E18 østover v/ Harald Tobiassen (15. min) 4. 18.30-18.45: Orientering om planene for Fjordsenteret (15 min) 5. Drøftingssak: Hvordan ønsker utvalget å legge opp drøftingene rundt reguleringsplaner og landskapsbilde? Drøfting av konsekvensene/konsepter
12.06.2018 Møteprotokoll (PDF, 576 kB) PS 34/18 Konsesjonsvedtak i område med nedsatt konsesjonsgrense - erverv av gnr 82 bnr 79 og bnr 129 (Holmen 7)
PS 35/18 Innføring av midlertidig bygge- og deleforbud
PS 36/18 1.gangsbehandling - Reguleringsplan for ny barneskole på Lyngmyr
PS 37/18 Plassering av punkter for ladbar motorvogn, og driftsansvar.
PS 38/18 Delegering av fullmakter til styret for det interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal- Grimstad
PS 39/18 Reguleringsplan Måvoka hyttefelt gnr. 75, bnr 287 Borøy - 1 gangs behandling
PS 40/18 Forslag til reguleringsplan for Movikheien gnr. 75, bnr. 86 1- gangs behandling
PS 41/18 Behandling av Forskrift om gebyrregulativ for plan, byggesak, utslipp og seksjonering
PS 42/18 Referat- og drøftingssaker
11.09.2018 Møteprotokoll (PDF, 750 kB) PS 43/18 1.gangsbehandling - Reguleringsplan for gnr 76 bnr 191 m.fl. - Svabukta, Borøya
PS 44/18 Reguleringsplan for Buene gnr. 8, bnr. 50 m.fl. - 1 gangs behandling
PS 45/18 Reguleringsplan - Brennvika, Borøya - Ny offentlig høring
PS 46/18 Områdeplan for Tvedestrand Næringspark - Sluttbehandling
PS 47/18 Fradeling av 2 tomter, gnr. 80, bnr. 7 Askerøybukta. Ny behandling av klagesak
PS 48/18 Forespørsel om flytting av gangsti bak næringsbygg gnr 28, bnr. 65 Bergsmyr
PS 49/18 Klage - Oppføring av anneks/bod til fritidsbolig - gnr 81 bnr 36 - Lyngørsida 84
PS 50/18 Utvidelse av avgiftsparkering for steder i Tvedestrand sentrum.
PS 51/18 Referat- og drøftingssaker: 1. Kl. 16.30 – Befaring Svabukta, reguleringsplan Borøy 2. Ca kl. 17.10 – Befaring Brennvika, reguleringsplan Borøy 3. Ca kl. 18.20 – Befaring, reguleringsplan Buene 4. Brev om reguleringsplan for Vakil på Askerøya (se egen e-post med vedlegg) 5. Eventuelt
PS 52/18 Søknad om fritak for krav om frikjøp av parkeringsplass
09.10.2018 Møteprotokoll (PDF, 724 kB) PS 53/18 Reguleringsplan for ny barnehage på Bronsbu - 1.gangsbehandling
PS 54/18 Endring av reguleringsplan Lauvåsen planID 116
PS 55/18 Reguleringsplan for Buene gnr. 8, bnr 50 mfl. 1 gangs behandling
PS 56/18 Reguleringsplan for Brennvika, Borøy - Ny offentlig høring
PS 57/18 1 gangs behandling - Reguleringsplan for Svabukta gnr 76, bnr 191 m.fl.
PS 58/18 Saksframlegg: tilbygg til fritidsbolig - gnr. 82 bnr. 115 - Gimmeren 9, Lyngør
PS 59/18 Saksfremstilling - dispensasjon og tillatelse til utvidelse av brygge på gnr 88 bnr 87 Kirkeveien 59 - Dypvåg Prestegårdsskog
PS 60/18 Endring av reguleringsplan for Østre Løktene - endret bryggeløsning
PS 61/18 Reguleringsendring for Glastadstykket, kart og bestemmelser
PS 62/18 Saksfremstilling: Istandsetting/påbygg/faseeendring av bolig og fasade-endring av uthus - gnr 81 bnr 17 Lyngørsida 11
PS 63/18 Referat- og drøftingssaker: 1. Orientering fra kl. 18: Ny E18 Dørdal-Grimstad v/ Plankoordinator Harald Tobiassen 2. Vakil notat (vedlagt innkallingen) 3. Vakil brev til ordføreren (vedlagt innkallingen) 4. Strategi for vedlegg til plan og byggesaken. Redusere volum (vedlagt innkallingen) 5. Informasjon i forbindelse med høring av planprogram for E18 Dørdal-Tvedestrand 6. Forbudssak til behandling i fylkesutvalget som omhandler fisking av torsk om vinteren i fjordene. Rådmannen svarer på spørsmål fra forrige møte. 7. Eventuelt
06.11.2018 Møteprotokoll (PDF, 691 kB) PS 64/18 Valg av kunstgress for idrettsbane ved ny videregående skole på Mjåvann
PS 65/18 Reguleringsplan for gnr 75 bnr 86 - Måvik, Borøy revidert planforslag
PS 66/18 Reguleringsplan for Måvikheia hytteområde gnr. 75, bnr. 287, Borøya - revidert planforslag
PS 67/18 Flomfare Fosstveitveien 33 - anmodning om bygge og deleforbud etter lov om sikring mot naturskader
PS 68/18 Saksfremstilling - Dispensasjon og tillatelse til oppføring av sjøbod - gnr 76 bnr 247 - Utgårdstrandveien 66
PS 69/18 Saksfremstilling - Dispensasjon og rammetillatelse til oppføring av to anneks og fasadeendring på eksisterende hytte - gnr 80 bnr 15 - Lyngør
PS 70/18 Saksfremstilling - Fasadeendring av båthus, samt etablering av sti fra båthuset opp til boligen - gnr 81 bnr 105 - Lyngørsida 4
PS 71/18 Referat- og drøftingssaker: Referatsaker 1. Drøfting av ulovlige grave/sprengningsarbeider ved Sveiningen/Mjåvann (se eget notat vedlagt innkallings-epost) 2. Parkeringsfondet – drøfting av problemstillinger etter tilbakemeldinger fra næringsdrivende 3. Eventuelt
04.12.2018 Møteprotokoll (PDF, 709 kB) PS 72/18 Reguleringsplan for Fjordsenteret, gnr. 97, bnr 8 Sagesund- 2 gangs behandling
PS 73/18 Reguleringsplan for Måvikheia hytteområde - gnr.75, bnr. 287 - Ny behandling av revidert planforslag
PS 74/18 Saksfremstilling: Vedtak - dispensasjonog tillatelse til masseuttak, anleggelse av ny veg til Sveiningen og ridebane på gnr 3 bnr 32 Mjåvann
PS 75/18 Klage på ny behandling- Fradeling av 2 tomter under gnr. 80, bnr. 7 Askeøybukt
PS 76/18 Vedtak om deling etter jordlova § 12 - gnr 30 bnr 1
PS 77/18 Saksfremstilling: Riving/nybygg av sjøbod og reparasjon av platting, trapp og brygge - gnr 82 bnr 153 - Lyngør
PS 78/18 Saksfremstilling: Rehabilitering av anneks - gnr 82 bnr 17 Lyngør
PS 79/18 Saksfremstilling - Klage på bruksendring av uthus/anneks til leilighet samt påbygg - gnr 74 bnr 70 Hovedgata 73
PS 80/18 Utvidelse avgiftsparkering for området Søsterdalen i Tvedestrand.
PS 81/18 Uttalelse til planprogram for nye E18 Dørdal-Grimstad
PS 82/18 Regulativ for byggesaksgebyr - endret sats f.o.m. 2019
PS 83/18 Saksfremstilling: Fasade-endring av båthus, samt etablering av sti fra båthuset opp til boligen - gnr 81 bnr 105 - Lyngørsida 4
PS 84/18 Referat- og drøftingssaker: 1. Kl. 12: Befaringer, Lyngør (evt. også befaring Sveiningveien/Mjåvann) 2. Eventuelt