Møteprotokoller for Teknikk, plan- og naturutvalg 2019

Møteprotokoller for Teknikk, plan- og naturutvalg - 2019
Møtedato Dokument Saksliste
05.02.2019 Møteprotokoll (PDF, 766 kB) PS 1/19 2.gangsbehandling - Reguleringsplan for gnr 76 bnr 191 m.fl. - Svabukta, Borøya.
PS 2/19 Klage på planvedtak - Reguleringsplan for Fjordsenteret
PS 3/19 Reguleringsplan for del av Østerå - revisjonsbehov - bygge og delingsforbud
PS 4/19 Saksfremstilling - dispensasjon og tillatelse til fradeling av tilleggsareal fra gnr 82 bnr 17 og 115 til bryggeparsell på Lyngør
PS 5/19 Saksfremlegg - Klage på oppføring av anneks/bod til fritidsbolig - gnr 81 bnr 36 - Lyngørsida 84
PS 6/19 Reguleringsplan for Fjordsenteret - lovlighetskontroll av planvedtak
PS 7/19 Forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder - Tvedestrand kommune - 2019-2023
PS 8/19 Saksfremstilling - dispensasjon og tillatelse til fradeling av tidligere festetomt nr 6 under gnr 82 gnr 17 og fradeling av tilleggsarealer fra gnr 82 bnr 17 og 113 på Lyngør
PS 9/19 Saksfremlegg - Klage på Vedtak - Utvidelse og ombygging - gnr 97 bnr 149 Sagesundveien 112
PS 10/19 Sakfremstilling - klage på retting av matrikkelen for bygning på gnr 81 bnr 27 - Lyngørsida 17 Saksfremstilling - klage på avslag Saksfremstilling - klage på avslag
PS 11/19 Mindre endring av reguleringsplan for E18 Tvedestrand –Arendal. Fløyheia, Bjørnsfjell kulvert, Storemyr viltovergang og Årdalen
PS 12/19 Referat- og drøftingssaker: 1. Drøftingssak for utvalget teknikk, plan og naturutvalg og for ombygging av fjerde etasje - gnr 74 bnr 42 - Tvedestrand fjordhotell (publisert på Andre møtedokumenter) 2. Drøftingssak for utvalget teknikk, plan og naturutvalg- bruksendring av låve (uthus) til anneks på gnr 89 bnr 2 – Halsen (publisert på Andre møtedokumenter) 3. Notat, Hagefjorden (publisert på Andre møtedokumenter) 4. Skal det avholdes et ekstra møte i utvalget 5. mars? 5. Eventuelt
12.03.2019 Møteprotokoll (PDF, 456 kB) PS 13/19 Reguleringsplan for Brennvika - Mulig mekling
PS 14/19 Saksfremstilling: Dispensasjon og rammetillatelse til oppføring av bolig og riving av tilbygg til sjøbu på gnr 81 bnr 38- Lyngørsida 76
PS 15/19 Saksfremstilling - Flytting av bryggeareal fra gnr 38 bnr 82 til gnr 82 bnr 140
PS 16/19 Søknad om omdisponering for deler av skjærgårdspark i Vakil, Askerøya
PS 17/19 Referat- og drøftingssaker: 1. Befaring, hyttefelt Flauberg på Sandøya. Fremmøte kl. 16, Hagefjord Brygge. Ordinær saksbehandling fra ca. kl. 18 på kommunehuset. 2. Dokumenter vedr. Flauberg (ettersendes) 3. Plan og bygningslovens sanksjonsbestemmelser 4. Boplikt og forholdet til plan og bygningsloven 5. Eventuelt
02.04.2019 Møteprotokoll (PDF, 553 kB) PS 18/19 Ny behandling for økt bevilgning for ladestasjon for ladbar motorvogn på den gamle taxi tomta
PS 19/19 Bestemmelser for parkeringsområder i Tvedestrand sentrum.
PS 20/19 Reguleringsplan for ny barnehage på Bronsbu - 2. gangsbehandling
PS 21/19 1.gangsbehandling av Reguleringsplan for Flauberg
PS 22/19 Eventuell reaksjon knyttet til endringer på E18
PS 23/19 Mindre endring av reguleringsplan for E18 Tvedestrand-Arendal
PS 24/19 Forvaltningsplan for grågås i Tvedestrand og Arendal kommune 2019 - 2021 - forslag til høring
PS 25/19 Referat- og drøftingssaker 1. Oppmøte på Hagefjordbrygga 16.40. Rutebåt til Sandøya fra Hagefjordbrygga kl. 16.45. Befaring på Sandøya og taxibåt tilbake. Ordinær saksbehandling fra ca. kl. 19 på kommunehuset 2. Orientering om Grenstøl, vedr. sikring av veien i Ramsdalen v/ Martin Due-Tønnessen (10 min) 3. Drøftingssak: bruksendring av låve (uthus) til anneks på gnr 89 bnr 2 – Halsen og riving av sjøbod og oppføring av bolig gnr 90 bnr 2 Krokvåg. (publisert på Andre møtedokumenter) 4. Drøftingssak: uttalelse for bygging av 2 stk boliger på gnr 81 bnr 15 Lyngørsiden 65 og 73 (publisert på Andre møtedokumenter) 5. Eventuelt
09.04.2019 Møteprotokoll (PDF, 169 kB) PS 26/19 Saksfremlegg - Ombygging av Ankerplassen - gnr 74 bnr 226
PS 27/19 Referat- og drøftingssaker: Eventuelt
07.05.2019 Møteprotokoll (PDF, 768 kB) PS 28/19 Farlig skolevei
PS 29/19 Regional areal- og transportplan for arendalsregionen - egengodkjenning
PS 30/19 Reguleringsplan Sagliene (Laget) - gnr 69 bnr 30 - førstegangsbehandling - høring og offentlig ettersyn
PS 31/19 1. gangsbehandling av Reguleringsplan for Flauberg
PS 32/19 Kommunedelplan for E18 Dørdal-Tvedestrand- Høringsuttalelse.
PS 33/19 Saksfremlegg - Oppføring av anneks, tilbygg og gjenoppføring av båtnaust - gnr 94 bnr 9 og bnr 10, Danielsnes 31
PS 34/19 Saksfremstilling-dispensasjon fra høydebestemmelse i reguleringsplan Lauvåsen og endring av tillatelse på gnr 28 bnr 249 - Lindveien 29
PS 35/19 Vedtak om deling etter jordloven - landbrukseiendom gnr 30 bnr 1
PS 36/19 1.gangsbehandling av detaljregulering for Østre Taterholmen
PS 37/19 Klage på kommunestyrets enkeltvedtak om å godkjenne reguleringsplan for del av Svabukta, gnr.76 bnr 191 mfl.
PS 38/19 Oppføring av naust og utvidelse av brygge - gnr 84 bnr 649, Skibvika, Gjeving
PS 39/19 Referat- og drøftingssaker: 1. Oppmøte for befaring kl 17.00 ved ABA-Tech sine lokaler på Lisanden (reguleringsplan Sagliene). Normal saksbehandling starter kl 18.30 i kantina på kommunehuset. 2. 18.30 Orientering om ATP Arendalsregionen v/ prosjektleder Arild Syvertsen (15 min) 3. Eventuelt