Møteprotokoller for Valgstyret 2018/2019

Møteprotokoller for Valgstyret - 2018/2019
Møtedato Dokument Saksliste
2018
06.11.2018 Møteprotokoll (PDF, 278 kB) PS 1/18 Antall valgkretser
PS 2/18 Fastsetting av valgdag – en eller to valgdager
PS 3/18 Anskaffelse av nytt valgmateriell
PS 4/18 Delegering av myndighet fra valgstyret til arbeidsutvalg
PS 5/18 Referat og drøftingssak: 1. Henvendelse fra kirkevergen ifm. kirkevalget 2019. - Ønsker at valgstyret i Tvedestrand inkluderer kirkens behov for valglokaler nær opp til sine stemmelokaler - Håper det ifm. forhåndsstemming kan formidles informasjon om kirkevalget nede på adm. Bygget. Forhåndsstemming til kirkevalget tilbys i Tjennaveien 35. 2. Eventuelt
2019
07.05.2019 Møteprotokoll (PDF, 534 kB) PS 1/19 Godkjenning av valglistene til kommunestyrevalget 2019
PS 2/19 Godkjenning av stemmekretslokaler og åpningstider
PS 3/19 Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn
PS 4/19 Frist for å søke om ambulerende stemmegivning
PS 5/19 Oppnevning av stemmestyrer
PS 6/19 Forhåndsstemming ved institusjoner - tidfesting
PS 7/19 Forhåndsstemming på kommunehuset - periode, åpningstider og oppnevning av stemmemottakere
PS 8/19 Referat og drøftingssak: 1. Orientering/gjennomgang av ROS-analyse for valggjennomføringen 2. Eventuelt