Administrasjons- og likestillingsutvalg

Utvalget består av fem politisk valgte medlemmer utgått fra formannskapet og to medlemmer utpekt av og blant arbeidstakerorganisasjonene.

Kommunestyret velger leder og nestleder blant de politisk valgte medlemmene.

Utvalget er kommunens partsammensatte utvalg etter Kl. § 25 for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Utvalget skal prioritere arbeidet med:

- Arbeidsgiverpolitikk i vid forstand (jf. KS' arbeidsgiverpolitiske plattform)
- Personalpolitiske retningslinjer for kommunens virksomhet
- Rammer, reglementer og retningslinjer for administrasjonens operative personalfunksjon
- Mål og rammer for kommunens opplæringsvirksomhet og kompetanseutvikling
- Arbeidsmiljø - helse- miljø og sikkerhet

Kurante vedtak i enkeltsaker innenfor lovområdene er i hovedsak delegert til rådmannen.

Møteplan

Utvalgets medlemmer

Innkallinger og protokoller

Kontaktinformasjon

Tone Vestøl Bråten
Personal- og organisasjonsleder
E-post
Mobil 98 47 10 76