Arbeidsmiljøutvalg

Utvalget består av fire representanter fra arbeidsgiversiden, hvorav to politisk valgte medlemmer, og fire medlemmer utpekt av og blant arbeidstakerorganisasjonene, inkl. hovedvernombud.

Arbeidsmiljøutvalget er opprettet med hjemmel i Lov om arbeidsvern og arbeidsmiljø §23, og er etter loven tillagt viktige oppgaver.

Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

Arbeidsmiljøutvalget skal behandle:

  • spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste

  • spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten, som har betydning for arbeidsmiljøet

  • planer som krever Arbeidstilsynets samtykke i henhold til § 18-9

  • andre planer so kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser, og forebyggende vernetiltak

  • etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. §3-1

  • helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger.

Møteplan

Utvalgets medlemmer og varamedlemmer
Leder Jan Dukene TTL
Nestleder Anita Lunde Fagforbundet
Medlem Marianne Landaas Høyre
Medlem Anniken Thomassen Utdanningsforbundet
Medlem Gunn Olsen Delta
Medlem Hilde Nistov Hovedvernombud
Medlem Jarle Bjørn Hanken Administrasjonen
Medlem Kristin de Lange Johannessen Administrasjonen
     
Vara Jan Wilhelm Nævestad TTL Vara politikere
Vara June Anette Marcussen V Vara politikere
     
Vara Wenche Zaal Vara tillitsvalgte
Vara Per Mostad Vara tillitsvalgte
Vara Kristin Heidal Vara tillitsvalgte
Vara Anne Steinsholm Vara tillitsvalgte
     
Vara Helene Tveide Administrasjonen
Vara Øyvind Johanessen Administrasjonen
     

Kontaktinformasjon

Tone Vestøl Bråten
Enhetsleder
E-post
Telefon 984 71 076
Mobil 984 71 076