Arbeidsmiljøutvalg

Utvalget består av fire representanter fra arbeidsgiversiden, hvorav to politisk valgte medlemmer, og fire medlemmer utpekt av og blant arbeidstakerorganisasjonene, inkl. hovedvernombud.

Arbeidsmiljøutvalget er opprettet med hjemmel i Lov om arbeidsvern og arbeidsmiljø §23, og er etter loven tillagt viktige oppgaver.

Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

Arbeidsmiljøutvalget skal behandle:

  • spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste

  • spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten, som har betydning for arbeidsmiljøet

  • planer som krever Arbeidstilsynets samtykke i henhold til § 18-9

  • andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser, og forebyggende vernetiltak

  • etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. §3-1

  • helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger.

Møteplan

Kontaktinformasjon

Tone Vestøl Bråten
Enhetsleder
E-post
Telefon 984 71 076
Mobil 984 71 076