Formannskapet

Formannskapet avgir innstilling til kommunestyret. Formannskapet kan på eget initiativ ta opp til behandling saker som den mener bør tas opp eller utredes. Etter at sakene er ferdig behandlet og det foreligger en innstilling, behandles de videre i kommunestyret.

Formannskapet har ni medlemmer, oversikt over medlemmene finner du nederst i artikkelen.

Formannskapet velges etter reglene i kommunelovens § 8, nr. 2, dvs. at medlemmene og varamedlemmene velges blant kommunestyrets faste medlemmer. Begge kjønn skal være representert med minst 40% i den grad dette er mulig med basis i kommunestyrets sammensetning.

Medlemmene i formannskapet kan ikke samtidig være medlem i noen av komiteene.

Formannskapet har følgende ansvarsområder:

 • Oppfølging av styringshjulet (årshjulet)
 • Økonomistyring og budsjettarbeid
 • Organisasjonsutvikling og arbeidsgiverpolitikk
 • Næringssaker inkl. salg av næringsareal
 • Interkommunalt samarbeid og vennskapsbysamarbeid
 • Informasjon og markedsføring
 • Kommuneplanens samfunnsdel
 • Utbyggingssaker inkl. idrettsanlegg
 • Høringsuttalelser som ikke naturlig tilligger en av komitéene
 • Klagesaker som ikke naturlig tilligger de klageutvalgene som utgår fra komitéene, jfr. fvl § 28, andre ledd
 • Oppfølging av kommunens rettssaker
 • Andre saker som ikke naturlig hører til i andre organer
 • Hastevedtak etter kommunelovens § 13 pkt. 1
 • Møte- og rapporteringspunkt for styremedlemmer i selskaper kommunen har representanter i
 • Politisk ”verksted”
 • Det er bestemt at valgstyret skal sammensettes av formannskapets medlemmer
 • Fem av medlemmene i formannskapet skal utgjøre administrasjons-utvalgets politiske medlemmer
 • Tre av medlemmene i formannskapet skal utgjøre Forhandlingsutvalg for lønn (ordfører, varaordfører og en kommunestyrerepresentant oppnevnt av kommunestyret)

Formannskapets sekretær: Sverre Øvrelid Steen

Oversikt over medlemmer i formannskapet finner du her: