Koordineringsforum

Medlemmer i koordineringsforum er ordfører, varaordfører, leder livsløpskomité, leder teknikk, plan- og naturutvalg, gruppeleder for største parti som ikke har ordfører/ varaordfører. Rådmann har dessuten møte- og talerett.  

Koordineringsforum møtes ca en gang i måneden og starter vanligvis kl. 08.00.

Koordineringsforum har følgende oppgaver:

  • Fordele saker mellom de politiske organene
  • Oppnevne saksordførere i større saker hvor saksordfører skal følge opp saksforberedelsen
  • Ha den første dialogen med administrasjonen knyttet til foreberedelse av større saker
  • Bestille saker fra administrasjonen
  • Gjensidig informasjon mellom politisk og administrativt nivå

Forumet har ingen myndighet til å behandle saker.