Livsløpskomiteen

Underlagt kommunestyret finner vi Teknikk-, plan og naturutvalget og Livsløpskomiteen. Disse har 9 medlemmer.  

Komiteen har følgende oppgaver:

 • Avgi innstilling til kommunestyret i saker som forelegges komiteen, og i saker som komiteen selv tar opp
 • På eget initiativ ta opp til behandling saker som den mener bør tas opp/utredes
 • Etter at sakene er ferdig behandlet og det foreligger en innstilling, sendes de til kommunestyret

Livsløpskomiteen har følgende ansvarsområder:

 • Undervisning inkl. voksenopplæring
 • Barnehager
 • Skolefritidsordning
 • PP-tjeneste
 • Kulturskole
 • Andre kultursaker
 • Fritid
 • Fritidsklubb
 • Helsetjenester
 • Omsorgstjenester
 • PU-omsorg
 • Psykiatri
 • Rus
 • Skjenkesaker inkl. skjenkekontroll
 • Sosiale tjenester
 • Flyktningeintegrering
 • Barnevern
 • Høringsuttaler innen eget saksområde
 • Politisk ”verksted”

Livsløpskomiteens sekretær er Helene Tveide

Kontaktinformasjon

Helene Tveide
Enhetsleder
E-post
Telefon 37 19 96 12
Mobil 474 54 276