Råd for personer med funksjonsnedsettelser

Kommunestyret oppnevner fem medlemmer med varamedlemmer til råd for funksjonshemmede, hvorav minimum ett medlem skal være medlem av kommunestyret.

Rådet skal ivareta de funksjonshemmedes interesser overfor kommunale tiltak og beslutninger.

Nytt råd er valgt for perioden fra 2020 til og med 2023:

Medlemmer og vara 2020-2023
Råd for personer med funksjonsnedsettelser
Funksjon Navn Partitilhørighet
Leder Karen N. Waagestad H
Medlem Anna Hjeltnes AP
Medlem Marianne Goderstad SP
Medlem Yngve Monrad UAVH
Medlem Hildegunn Edløy Holstvoll XL
Vara Andreas Lilleholt SP
Vara Monica Jeanett Johansen XL
Vara Tiri Wigand FRP
Vara Monica M. Güttrup AP
Vara Anders Oppegård V

 

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser er et rådgivende organ. Møtene er åpne, og sakspapirene offentlige. Rådet fastlegger selv sin møteplan.

Rådet skal forelegges kommunale plandokumenter mv til uttalelse, og kan ta selvstendige initiativ overfor kommunestyret.

Veileder for Rådet for personer med funksjonsnedsettelser (Bufdir)

Kontaktinformasjon

Kjell Rune Løvdal
Avdelingsleder habilitering
E-post
Telefon 94 51 06 77
Mobil 94 51 06 77

Besøksadresse: Lyngmyrveien 57