Råd for personer med funksjonsnedsettelser

Rådet skal ivareta de funksjonshemmedes interesser overfor kommunale tiltak og beslutninger.

Kommunestyret oppnevner fem medlemmer med varamedlemmer til råd for funksjonshemmede, hvorav minimum ett medlem skal være medlem av kommunestyret.

Nytt råd er valgt for perioden fra 2019 til og med 2023:

Medlemmer:                         

 

 

 

Varamedlemmer i rekkefølge:

 

 

 

Vilkår/betingelser: Rådet for funksjonshemmede er et rådgivende organ.

Rådet skal ivareta de funksjonshemmedes interesser overfor kommunale tiltak og beslutninger.

Møter i rådet for funksjonshemmede er åpne, og sakspapirene offentlige. Rådet fastlegger selv sin møteplan.

Rådet skal forelegges kommunale plandokumenter m.v. til uttalelse, og kan ta selvstendige initiativ overfor kommunestyret.

Veileder for Rådet for funksjonshemmede (Bufdir)

 

Referat og møteinnkallinger:

Kontaktinformasjon

Kjell Rune Løvdal
Avdelingsleder
E-post
Telefon 37 19 96 06
Mobil 945 10 677