Råd for personer med funksjonsnedsettelser

Rådet skal ivareta de funksjonshemmedes interesser overfor kommunale tiltak og beslutninger.

Kommunestyret oppnevner fem medlemmer med varamedlemmer til råd for funksjonshemmede, hvorav minimum ett medlem skal være medlem av kommunestyret.

Nytt råd er valgt for perioden fra 2019 til og med 2023:

Råd for personer med funksjonsnedsettelser
Funksjon Navn Partitilhørighet
Leder Karen N. Waagestad H
Medlem Anna Hjeltnes AP
Medlem Marianne Goderstad SP
Medlem Yngve Monrad FRP
Medlem Hildegunn Edløy Holstvoll XL
Vara Andreas Lilleholt SP
Vara Monica Jeanett Johansen XL
Vara Tiri Wigand FRP
Vara Monica M. Güttrup AP
Vara Anders Oppegård V

 

Vilkår/betingelser: Rådet for personer med funksjonsnedsettelser er et rådgivende organ.

Rådet skal ivareta de funksjonshemmedes interesser overfor kommunale tiltak og beslutninger.

Møter i rådet er åpne, og sakspapirene offentlige. Rådet fastlegger selv sin møteplan.

Rådet skal forelegges kommunale plandokumenter m.v. til uttalelse, og kan ta selvstendige initiativ overfor kommunestyret.

Veileder for Rådet for personer med funksjonsnedsettelser (Bufdir)

 

Referat og møteinnkallinger:

Kontaktinformasjon

Kjell Rune Løvdal
Avdelingsleder habilitering
E-post
Mobil 945 10 677

Besøksadresse: Lyngmyrveien 57