Teknikk-, plan- og naturutvalget

Underlagt kommunestyret finner vi Teknikk-, plan og naturutvalget og Livsløpskomiteen. Hver av disse har 9 medlemmer.

Utvalget har følgende oppgaver:

 • Avgi innstilling til kommunestyret i saker som forelegges utvalget, og i saker som utvalget selv tar opp
 • Fatte vedtak i saker hvor kommunestyret har delegert fullmakter
 • På eget initiativ ta opp til behandling saker som det mener bør tas opp/utredes
 • Etter at sakene er ferdig behandlet og innstilling foreligger, sendes de til kommunestyret

Utvalget har følgende ansvarsområder:

 • Brannvern
 • Vann, avløp og renovasjon
 • Parkering
 • Gatenavn
 • Byggesak og oppmåling
 • Vedlikehold av bygg, veier, gatelys mv.
 • Konsesjonssaker inkl. 0-konsesjonssaker
 • Miljø- og naturvern, friluftsarealer
 • Landbrukssaker
 • Viltstell og fiskesaker
 • Høringsuttaler innen eget saksområde
 • Politisk ”verksted”
 • Utvalgets medlemmer supplert med ordfører og varaordfører skal utgjøre kommunens planutvalg
 • Tre av medlemmene utgjør klageutvalg for saker avgjort av administrasjonen og som faller inn under komiteens ansvarsområder, se fvl. § 28, andre ledd.  Se klageutvalget for teknikk
 • Minst en av medlemmene er med i kommunens forhandlingsutvalg for grunnerverv
 • Minst en av medlemmene er med i kommunens faste byggekomité

Teknikk-, plan og naturutvalgets sekretær er Elias Lien

Kontaktinformasjon

Elias Lien
Rådgiver - Politikk, samfunn, beredskap og sikkerhet
E-post
Telefon 37 19 95 50
Mobil 481 19 717