Teknikk-, plan- og naturutvalget

Underlagt kommunestyret finner vi Teknikk-, plan og naturutvalget. Utvalget har 9 medlemmer, oversikt over disse er nederst i artikkel.

Utvalget har følgende oppgaver:

 • Avgi innstilling til kommunestyret i saker som forelegges utvalget, og i saker som utvalget selv tar opp
 • Fatte vedtak i saker hvor kommunestyret har delegert fullmakter
 • På eget initiativ ta opp til behandling saker som det mener bør tas opp/utredes
 • Etter at sakene er ferdig behandlet og innstilling foreligger, sendes de til kommunestyret

Utvalget har følgende ansvarsområder:

 • Brannvern
 • Vann, avløp og renovasjon
 • Parkering
 • Gatenavn
 • Byggesak og oppmåling
 • Vedlikehold av bygg, veier, gatelys mv.
 • Konsesjonssaker inkl. 0-konsesjonssaker
 • Miljø- og naturvern, friluftsarealer
 • Landbrukssaker
 • Viltstell og fiskesaker
 • Høringsuttaler innen eget saksområde
 • Politisk ”verksted”
 • Utvalgets medlemmer supplert med ordfører og varaordfører skal utgjøre kommunens planutvalg
 • Tre av medlemmene utgjør klageutvalg for saker avgjort av administrasjonen og som faller inn under komiteens ansvarsområder, se fvl. § 28, andre ledd. Se klageutvalget for teknikk
 • Minst en av medlemmene er med i kommunens forhandlingsutvalg for grunnerverv
 • Minst en av medlemmene er med i kommunens faste byggekomité

Teknikk-, plan og naturutvalgets sekretær: Sverre Øvrelid Steen ble nylig ansatt i Tvedestrand kommune og vil tiltre stillingen primo mai, frem til da kan du sende evt. henvendelser til post@tvedestrand.kommune.no.

Oversikt over utvalgets medlemmer finner du her: