Opptak og frister

I hovedopptaket fordeles plasser som blir ledige fra august.

Frist for å søke plass til hovedopptaket er 1. mars.

Lovfestet rett til plass i hovedopptaket:

  • Barnet har ikke barnehageplass
  • Du har søkt barnehageplass innen fristen 1. mars 
  • Barnet fyller ett år innen 31. november. Retten til plass inntrer den måneden barnet fyller ett år
  • Barn som fyller ett år innen august, må ønske plass innen 31. august 
  • Barn som fyller ett år i september, må ønske plass innen 30. september 
  • Barn som fyller ett år i oktober, må ønske plass innen 31. oktober 
  • Barn som fyller ett år i november, må ønske plass innen 30. november 

Hvis det ikke er plass i noen av barnehagene du har søkt, får du tilbud om plass i en annen barnehage. Retten til barnehageplass innfris når du mottar tilbud om plass i en barnehage. Søker du om å bytte barnehage, er du også med i hovedopptaket og vil få tilbud hvis det er ledig plass.

De som står på venteliste fra året før må søke på nytt innen fristen. De som ønsker å bytte barnehage må søke på nytt innen fristen. 

Hvis du skal søke om endringer på oppholdstid, må du bruke Vigilo, logge deg inn i foreldreportalen og søke endring under menypunktet barnehageplass. Oppsigelse av barnehageplass gjøres også i foreldreportalen. (Vær oppmerksom på at du må bruke Google Crome som nettleser for at den skal virke)

Du kan søke om barnehageplass her (vær oppmerksom på at du må bruke Google Chrome som nettleser for at siden skal virke):

 Søk barnehageplass

Prioriterte plasser

Barn med nedsatt funksjonsevne blir prioritet ved opptak til barnehage. Sakkyndig instans må bekrefte at barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester har også prioritet etter barnehageloven.

Hvor har du rett til å få barnehageplass?

Barnet har rett til plass i den kommunen det er bosatt. Dersom det ikke er ledig plass i ønsket barnehage, kan barnet få tilbud om plass i annen barnehage.

Slik foregår opptaket

Opptakskriterier og antall ledige plasser avgjør hvem som får plass i ønsket barnehage. Vi sender ut tilbud om plass i første opptaksrunde for hovedopptaket innen utgangen av mars. Husk å svare innen fristen på to uker om du tar imot plassen.

Alle søkere med lovfestet rett, som ikke har plass fra før, vil få tilbud i hovedopptaket. Retten gjelder fra august. Tilbud kan om nødvendig, bli sendt helt fram til august.

Om du i første runde ikke får plass i den barnehagen du aller helst ville ha plass, kan du fremdeles stå på venteliste til den selv om du takker ja til tilbudet du har fått. Etter første runde skjer det ofte endringer, for eksempel at noen takker nei eller sier opp plassen, som gjør at det blir plasser ledige til neste runde i hovedopptaket.

Hovedopptaket avsluttes når alle søkere med lovfestet rett til plass har fått et tilbud. De resterende plassene blir fordelt til søkere i løpende opptak.

Supplerende opptak

Barnehageplassene som blir ledige i løpet av året blir fortløpende tilbudt søkere til aktuelle barnehager. Det gjelder også plasser med oppstart i august, som er ledige etter at barn med lovfestet rett til plass i hovedopptaket har fått tilbud.

Lovfestet rett til plass gjelder ikke ved supplerende opptak.

Når får du svar?

Vi kan ikke si hvor lang tid det vil ta før du får tilbud om plass. Ventetiden er avhengig av når plasser blir ledige i riktig aldersgruppe.

Klagerett ved hovedopptak

Du har rett til å klage og/eller be om en skriftlig begrunnelse dersom du ikke får ditt første eller andre ønske oppfylt i hovedopptaket.

Klagen skal være skriftlig og sendes Tvedestrand kommune. Kommunen vil undersøke saken og forelegge klagen for barnehageeieren. Hvis kommunen godtar klagen, skal barnet tilbys den første plassen som blir ledige i ønsket barnehage etter at søkere med prioritet etter barnehagelovens §18 er tilbudt plass.

Dersom kommunen ikke gir klager medhold, skal kommunen sende klagen til klageinstansen. Klageinstans er kommunens klageutvalg.

Ta gjerne kontakt med oppvekstkontoret hvis du har spørsmål.