Barn med særskilte behov

I de fleste tilfeller vil et ordinært barnehagetilbud være godt nok til å imøtekomme barns individuelle behov, men i noen tilfeller kan det være nødvendig med særskilte tilrettelagte tilbud.
I Tvedestrand kommune er det utarbeidet en veileder for familier med barn med store og sammensatte behov som varer over tid.
Den finner du her. (DOCX, 251 kB)

Spesialpedagogisk hjelp


Dersom ditt barn har særlige behov, kan han eller hun ha rett til hjelp etter Barnehageloven § 31.

Foresatte kan henvise til Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og be om å få en sakkyndig vurdering, dersom barnet trenger hjelp, støtte og tilrettelegging. Retten til spesialpedagogisk hjelp gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage eller ikke. Dersom barnet går i barnehage bør søknaden fylles ut i samarbeid med barnehagen.

Saksgang

Foresatte (ev. i samarbeid med barnehagen) sender en henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) med bakgrunn i barnets behov.

  1. PPT vurderer om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp eller ikke.
  2. Barnehagekontoret fatter deretter enkeltvedtak, som beskriver den spesialpedagogiske hjelpen barnet skal få (etter samtykke fra foresatte).

Individuell tilrettelegging av barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne

Barn med nedsatt funksjonsevne skal ha mulighet til å delta i barnehage i likhet med andre barn. Barnehagelovens § 2, tredje ledd, stiller krav til at barnehagen skal tilpasse tilbudet blant annet ut fra barnets funksjonsnivå. Dette betyr at barnehageeier har ansvar for å se til at også barn med nedsatt funksjonsevne får et barnehagetilbud i tråd med loven. Barnehageeiers ansvar er likevel avgrenset til hva barnehagen kan gjøre innenfor de ordinære rammene.

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Kommunens tilretteleggingsplikt gjelder tiltak som er nødvendig for at barnet skal nyttiggjøre seg av barnehageplassen. Plikten gjelder barn med nedsatt funksjonsevne som er bosatt i kommunen og som har barnehageplass. Rutiner for tilrettelegging (PDF, 694 kB).

Oppvekstkontoret fatter vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne etter lov om barnehager § 37.

Tidlig innsats

I barnehagen jobber vi med tidlig innsats gjennom flere tiltak. Spesialpedagogene samarbeider med barnehagene i dette arbeidet gjennom formelle og uformelle møter. 

Barnehagene har mulighet til å delta på ressursteam. Der deltar helsesøster, representant fra PPT og spesialpedagogene. Vi kan også kalle inn helsestasjonslege eller barnevern ved behov. I ressursteam kan barnehagen drøfte enkeltbarn eller gruppe og få veiledning på tiltak som kan gjøres i barnehagen. Dette skjer fortrinnsvis med samtykke fra foreldrene, men kan også skje anonymt. ABUP har også et lavterskeltilbud på Familiehuset der barnehage eller foreldre kan få veiledning fra psykolog. 

Kvello-korpset i kommunen er satt samme av spesialpedagog, representant fra barnevernet, representant fra PPT, fysioterapeut og helsesøster. De utfører observasjoner og veileder barnehagen i arbeidet videre med hele barnegruppen og enkeltbarn.

Kontaktinformasjon

Elin Renate Kristensen
Barnehagefaglig rådgiver.
E-post
Mobil 91 00 74 75

Kontortid: mandag, tirsdag og torsdag kl. 8-13

Åpningstider

Kontortid mandag, tirsdag og onsdag 08.00 - 13.00.