Råd og utvalg

Alle foreldre som har barn i barnehagen, er medlem av foreldrerådet.

Foreldreråd og samarbeidsutvalg


Alle foreldre som har barn i barnehagen, er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhold mellom hjemmet og barnehagen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos barna.

Foreldrerådet velger foreldrerepresentanter i hver barnehage til barnehagens samarbeidsutvalg.

I henhold til §4 i barnehageloven skal hver barnehage ha et samarbeidsutvalg som skal være et rådgivende, kontaktskapende og samarbeidende organ.

Samarbeidsutvalget skal også bestå av representanter fra personalet, eier og styrer i barnehagen.

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

FUB er et nasjonalt utvalg for og med foreldre som har barn i barnehage. Utvalget er et selvstendig organ og høringsinstans for kunnskapsdepartementet i saker som handler om barnehage.

FUBs arbeid skal styrke foreldreengasjementet og foreldreinnflytelse i barnehagene:

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) 

Kontaktinformasjon

Esther Kristine Hoel
Sektorleder læring og oppvekst
E-post
Mobil 45 03 51 39