Opptak og frister

Tvedestrand kommune har felles opptak til alle barnehagene i kommunen.

Søkere med bostedsadresse Tvedestrand som søker innen fristen og har barn som fyller 1 år innen utgangen av november har rett til barnehageplass fra august i opptaksåret. Barn som fyller ett år i september, oktober og november i opptaksåret har rett til plass fra den måneden de fyller ett år.

De som står på venteliste inneværende barnehageår må søke på nytt for neste barnehageår.

Det er viktig å overholde søknadsfristen. Søknader som kommer inn etter fristen eller søkere som fyller ett år etter 30.11. i opptaksåret har ikke krav på plass før neste opptak, og vil bli satt på venteliste for supplerende opptak gjennom året ved ledige plasser. Ved søknad om overflytting vil en miste den barnehageplassen man opprinnelig har dersom man får tilbud i den andre barnehagen.

Søknadsfristen er 1. mars.

Det søkes på samme skjema til alle barnehagene om plass for kommende barnehageår. De som allerede har plass trenger ikke å sende ny søknad, med mindre det ønskes endret oppholdstid eller overgang fra en barnehage til en annen.

Opplysninger om tilbud i alle barnehager finnes på felles søknadsskjema.

Alle må søke på elektronisk søknadsskjema.

Søknadsskjema for barnehageplass

Det er også mulig å bruke kommunens datanett i resepsjonen på kommunehuset. Dette er tilgjengelig på alle hverdager mellom kl 9.00 og kl 15.00. Trenger dere hjelp til utfylling – ta kontakt med enhetsleder for barnehage eller styrerne i de enkelte barnehager.

NB! Det er viktig å ha personnummer på barn og foreldre lett tilgjengelig ved utfylling av skjema.

Saksbehandling

Alle som søker får vedtak om barnehageplass i form av et brev i april/mai. Vedtaket kan påklages inne tre uker fra brevet er mottatt, og sendes Tvedestrand kommune v/ barnehageenheten. En eventuell klage behandles av klageutvalget i kommunen. Deres vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Ytterligere opplysninger fås ved henvendelse til den enkelte barnehage v/ styrer eller enhetsleder for barnehage, Linda Fedje, tlf. 37 19 95 48/97 17 50 62

Kontaktinformasjon

Linda Fedje
Enhetsleder, barnehage
E-post
Telefon 37 19 95 48
Mobil 971 75 062