Redusert foreldrebetaling

Hvem kan få tjenesten?

Ingen husholdninger skal måtte betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. I revidert statsbudsjett for 2023 ble det vedtatt å redusere prisen i barnehagen til kr. 3000,- pr. måned fra den 01.01.23.

Maksprisen blir da fra 01.01.23 kr. 33.000,- pr år.

Familier med lavere inntekt enn kr. 33.000,- / 0,06 = kr. 550.000,- kan dermed søke om redusert betaling.

Slik søker du

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette står ferdig utfylt i skattemeldingen. Eventuelle andre skattepliktige inntekter som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen, skal oppgis i søknaden. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst tolv av de siste atten månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten der barnet er folkeregistrert.

Hva slags dokumentasjon må leveres sammen med søknaden?

Skattemeldingen(e) skal legges ved som dokumentasjon. Har en person skattepliktig person- eller kapitalinntekt som ikke er registrert på skattemeldingen, er søker pliktig å opplyse om det i søknaden. Dokumentasjon må vedlegges. Søknaden gjelder for ett barnehageår av gangen.

Dersom foresatte ikke kan legge frem skattemelding, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt.

Hva hvis inntekten er endret fra foregående år?

Kommunen tar imot søknader fra husholdninger der det er en vesentlig og varig endring i inntekt underveis i barnehageåret. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

Hva skjer etter jeg har søkt?

Søknader blir behandlet i den kommunen der barnet er folkeregistrert. Tvedestrand kommune skal altså behandle søknader om redusert foreldrebetaling for barn bosatt i Tvedestrand kommune. Søknader for august har frist 15 juni, resten av året vil vedtak om redusert foreldrebetaling gjelde fra måneden etter søknadsdato.

Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvaret, og både kommunale og private barnehager omfattes av ordningen.

Gratis kjernetid

To-, tre-, fire- og femåringer og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til 20 timer per uke gratis oppholdstid i barnehage. Dette genererer programmet selv etter barnets fødselsdato og trengs dermed ikke søkes på.

Artikkelliste

Kontaktinformasjon

Esther Kristine Hoel
Sektorleder læring og oppvekst
E-post
Mobil 45 03 51 39
Gunn Olsen
Saksbehandler
E-post
Telefon 90 65 78 22
Mobil 90 65 78 22