Eiendomsskatt i Tvedestrand kommune

Eiendomsskatt i Tvedestrand kommune

For skatteåret 2021 er det vedtatt en generell promillesats på 4 promille. 

Hva er eiendomsskatt?

I Norge har det blitt skrevet ut eiendomsskatt i over 100 år. Dette er den eneste skatten der alle pengene går til kommunen. Kommunen gir innbyggerne og besøkende mange viktige tjenester, og eiendomsskatten brukes til å finansiere disse. I Tvedestrand kommune ble det innført eiendomsskatt for alle bolig- og fritidseiendommer i 2017.

Kommunestyret avgjør om det skal være eiendomsskatt og hvor stor den skal være.

Hvilke eiendommer får eiendomsskatt?

Alle eiendommer i kommunen er taksert uavhengig av bruk, uansett om det er en bolig, ei hytte, et ubebygd areal, en brygger osv.

Liste over eiendomsskattegrunnlag/skattesats/utlignet eiendomsskatt til den enkelte eiendom er tilgjengelig på nettsiden til Tvedestrand kommune før 1 mars hvert år.

I eiendomsskattelovens § 5 er det bestemmelser om at enkelte eiendommer er fritatt for eiendomsskatt. Dette er i hovedsak offentlig eide eiendommer og driftsdelen på gårdsbruk. Tvedestrand kommune har vedtatt at eiendomsskatt er unntatt for næringseiendom, samt kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum.

Fritak i henhold til eiendomsskattelovens § 7 pkt a og b gis kun av Kommunestyret etter søknad.

Takseringsmetode

Eiendomsskatteloven sier at taksten som settes på eiendommene skal gjenspeile en antatt markedsverdi ved fritt salg under normale forhold. Taksten tar hensyn til eiendommens beskaffenhet, anvendelighet og beliggenhet.

Metode for fastsettelse av taksten bygger på faktaopplysninger og skjønn. Faktaopplysninger om adresser, type bygninger, areal på bygninger og tomter hentes fra matrikkelen som er det nasjonale eiendomsregisteret i Norge. Vi tar utgangspunkt i bygningenes bruksareal (BRA) når vi takserer.

Skjønnsmessige vurderinger består av en generell vurdering av verdinivåer i kommunen, og en spesiell vurdering som skjer ved besiktigelse av den enkelte eiendom.

Eiendomsskatt reguleres av Lov om eiendomsskatt.

Besiktigelse av eiendommene

Alle eiendommene blir besiktiget utvendig av befaringsmenn engasjert av kommunen.

Befaringsmennene er utstyrt med synlig identifikasjon.

Befaringsmennene er ikke avhengige av at du er til stede når de besøker din eiendom. Dersom det er spesielle forhold du ønsker skal vurderes, kan du sende oss skriftlig informasjon om dette.

Det er sakkyndig nemnd som bestemmer taksten

Kommunestyret har valgt en sakkyndig nemnd som vedtar taksten på eiendommene.

Takst og skattegrunnlag vil bli lagt ut til offentlig ettersyn innen 1. mars hvert år.

Formuesgrunnlag/Boligverdi

Formuesgrunnlaget (også kalt boligverdien) på en eiendom fastsettes av skattemyndighetene  (Skatteetaten) og danner grunnlag for en eventuell formuesskatt. Tvedestrand kommune bruker formuesgrunnlaget som grunnlag for utskriving av eiendomsskatt.

Fastsettelse av eiendomsskattegrunnlag ved formuesgrunnlag er bestemt av kommunestyret. Skattemyndighetene bestemmer nytt formuesgrunnlag hvert år. Taksten for boliger vil derfor endres for hvert år. I henhold til lov om eiendomsskatt for boliger skal taksten være lik 70 % av formuesgrunnlaget, dvs. reduksjonsfaktor på 30 %. Kommunestyret har vedtatt reduksjonsfaktor på 40 % av takstene/formuesgrunnlagene. Det er fra 2021 ikke lenger bunnfradrag.

Ofte stilte spørsmål om eiendomsskatt

Kontaktinformasjon

Eiendomsskattekontoret Tvedestrand kommune
E-post
Telefon 37 19 95 00

Henvendelser angående eiendomsskatt sendes til:

post@tvedestrand.kommune.no 

eller 

Tvedestrand kommune, postboks 38, 4901 Tvedestrand